Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2022

Novinka

V júnovom vydaní DÚPP nájdete prehľad v najrôznejších témach, napríklad - zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla 2022, cestovné náhrady SZČO, účtovanie výdavkov na pracovné cesty v PÚ, vlastné imanie, kryptomeny v slovenskej legislatíve, novela Autorského zákona účinná od 25. marca 2022 a iné. Viac informácií prikladáme nižšie v obsahu publikácie.

Cena s DPH
16,12 €
Cena bez DPH
13,43 €
EAN kód
8584113065177
Rok vydania
2022
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2022

V júnovom vydaní DÚPP nájdete prehľad v najrôznejších témach, napríklad - zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla 2022, cestovné náhrady SZČO, účtovanie výdavkov na pracovné cesty v PÚ, vlastné imanie, kryptomeny v slovenskej legislatíve, novela Autorského zákona účinná od 25. marca 2022 a iné. Viac informácií prikladáme nižšie v obsahu publikácie.

OBSAH

Téma mesiaca

 • Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla 2022 (Ing. Klára Klabníková)

Zákonom č. 457/2021 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Od jeho schválenia 2. 12. 2021 po účinnosť 1. júla 2022; prešlo dostatočne dlhé obdobie na prípadné zapracovanie ďalších legislatívnych úprav. Cieľom novely je zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov a služieb pri nákupoch tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 eurocentových mincí pri platení v hotovosti.

Dane a účtovníctvo

 • Cestovné náhrady SZČO (Bc. Katarína Danajovičová)

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP si môže do daňových výdavkov uplatniť výdavky vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách, a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste. Do daňových výdavkov si daňovník nemôže zahrnúť vreckové.

 • Cestovné náhrady v jednoduchom účtovníctve (Bc. Katarína Danajovičová)

Cestovné náhrady, na ktoré vznikol podnikateľovi nárok podľa zákona o dani z príjmov a zákona o cestovných náhradách, zaúčtuje vtedy, keď si ich skutočne vyplatí. V deň výplaty cestovných náhrad ich zaúčtuje v peňažnom denníku medzi výdavky vynaložené na dosahovanie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom v druhovom členení ako „ostatné výdavky“. Podnikateľ vyhotoví v súvislosti s pracovnou cestou doklad, na ktorom uskutoční vyúčtovanie pracovnej cesty.

 • Účtovanie výdavkov na pracovné cesty v PÚ (Ing. Ľudmila Novotná)

Cestovné náhrady sa podľa ekonomickej podstaty účtujú na účet 512 – Cestovné. Zákon o cestovných náhradách upravuje podmienky poskytovania náhrad výdavkov a iných plnení pri presne vymedzených právnych úkonoch a presne vymedzenému okruhu osôb, druhy cestovných náhrad, stanovenie nárokovateľnej sumy v cudzej mene, preddavky na cestovné náhrady a ich výpočet v cudzej mene, ako aj ostatné skutočnosti týkajúce sa cestovných náhrad.

 • Vlastné imanie (Ing. Mária Horváthová)

Vlastné imanie prestavuje vlastný zdroj financovania majetku obchodnej spoločnosti a je predmetom právnych úprav Obchodného zákonníka, ktorý stanovuje princípy tvorby vkladov a príspevkov vlastníkov, či už do základného imania, kapitálového fondu z príspevkov alebo povinnosti v oblasti tvorby rezervného fondu. Zároveň vymedzuje podmienky pre zníženie vlastného imania. Nie menej, je dôležité poznanie povinnosti pri predĺženia, hrozbe úpadku podľa zákone o konkurze a reštrukturalizácie, ktoré sa opierajú o hodnotu vlastného imania pre oblasť konkurzného práva. V ostatnom čase bol dopĺňaný Obchodný zákonník s vplyvom aj na tvorbu a znižovanie položiek vlastného imania.

 • Účtovanie výdavkov na služby a ostatné služby (Ing. Ľudmila Novotná)

Podľa § 65 postupov účtovania, na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú prvotné náklady za externé služby s výnimkou účtu 513 – Náklady na reprezentáciu, na ktorom sa účtujú náklady na reprezentáciu a to vrátane vlastných výkonov, ktoré sa použijú na účely reprezentácie. Na účte 518 – Ostatné služby sa účtuje, napríklad nájomné, poštovné a poradenstvo. Účtuje sa tu tiež nehmotný majetok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku.

Právo v podnikaní

 • Kryptomeny v slovenskej legislatíve (JUDr. Ivana Slivková)

Kryptomena je digitálna menu. Jej obeh nie je kontrolovaný žiadnou vyššou autoritou ako v prípade klasických mien. To znamená, že je decentralizovaná a na jej kontrole sa podieľajú samotní používatelia. Tí riadia dopyt a ponuku. Kontroly správnosti transakcií prebiehajú v sieti, ktorá sa volá blockchain.

 • Novela Autorského zákona účinná od 25. marca 2022 (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Novela Autorského zákona bola publikovaná v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 71/2022 Z. z. Zmeny, ktoré novela AZ prináša, sa týkajú napríklad obchodných nedostupných diel, retransmisií, či použitia diela poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line, ale aj autorských odmien a pod. Novela AZ sa v praxi aplikuje od 25. marca 2022.

 • Hroziaci úpadok po novom - novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácií od 17. 7. 2022 (Ing. Lucia Sandtner)

Nová právna úprava rieši situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti. V preventívnom konaní, poskytuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju existenciu  vyhnúť sa úpadku a možnému konkurzu. Súčasne by sa malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how, mala by sa maximalizovať celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze, ako aj zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov.

Právne predpisy

 • Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH skupinou (FR SR)
 • Metodický pokyn č. 11/DZPaU/2022/MP - k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu stravného do daňových výdavkov daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (FR SR)

Interné firemné smernice

 • Zásady tvorby a dokumentovania transferových cien podniku (Ing. Anna Fischerová)

Článok približuje čitateľom obsahovú náplň vnútropodnikovej smernice na tvorbu a dokumentovanie transferových cien prostredníctvom fiktívnej spoločnosti PREMIUM WINE SK. Daňovník je povinný viesť dokumentáciu o kontrolovaných transakciách a použitej metóde na účely zistenia spôsobu určenia cien.