Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2020

Jedenáste vydanie publikácie Daňového a účtovného poradcu podnikateľa opäť prináša výber najzaujímavejších tém - daňová obhajoba v praxi, technické zhodnotenie, resp. výdavky na opravy (a údržbu) majetku, odpisy dlhodobého hmotného majetku od januára 2020, lízing z daňového hľadiska, zmenky v účtovníctve podnikateľov, zmenky v účtovníctve podnikateľov, efektívne rozhodovanie pri obnovení činnosti podniku a Cashflow, registrácia zdaniteľných osôb – špecifiká a niektoré doplňujúce zmeny v zákone a iné.

Cena s DPH
14,10 €
Cena bez DPH
11,75 €
Rok vydania
2020
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2020

Jedenáste vydanie publikácie Daňového a účtovného poradcu podnikateľa opäť prináša výber najzaujímavejších tém - daňová obhajoba v praxi, technické zhodnotenie, resp. výdavky na opravy (a údržbu) majetku, odpisy dlhodobého hmotného majetku od januára 2020, lízing z daňového hľadiska, zmenky v účtovníctve podnikateľov, zmenky v účtovníctve podnikateľov, efektívne rozhodovanie pri obnovení činnosti podniku a Cashflow, registrácia zdaniteľných osôb – špecifiká a niektoré doplňujúce zmeny v zákone a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Daňová obhajoba v praxi (Ing. Vladimír Pastierik)

Správu daní upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. V daňovom poriadku sú významné ustanovenia uplatniteľné pri daňovej obhajobe daňového subjektu. Základné zásady správy daní sú najčastejšie používané ustanovenia zákona na obhajobu daňového subjektu spolu s ustanoveniami o dokazovaní.

 1. Úvod do témy
 2. Daňový poriadok
 3. Správne súdnictvo – žaloba v daňovej veci
 4. Prokuratúra (zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre)
 5. Vybraná daňová judikatúra
 6. Dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH
 7. Daňové a vybrané hospodárske trestné činy
 • Daňová žaloba – vzor (Ing. Vladimír Pastierik)
 • Daňové odvolanie – vzor (Ing. Vladimír Pastierik)

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Technické zhodnotenie, resp. výdavky na opravy (a údržbu) majetku (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Obsahom tohto príspevku je problematika technického zhodnotenia a opráv, resp. údržby majetku, správneho posudzovania a rozlišovania výdavkov vynaložených na technické zhodnotenie na jednej strane a výdavkov na opravy a údržbu majetku na strane druhej, a to najmä z daňového aspektu. Ich vplyv na základ dane z príjmov je veľmi rozdielny.

 • Odpisy dlhodobého hmotného majetku od januára 2020 (Ing. Martina Paliderová)

Majetok podnikateľa sa nespotrebuje naraz, ale postupne, čiže vo forme odpisov. Náklady vynaložené na obstaranie dlhodobého majetku nemôžu jednorazovo ovplyvniť výsledok hospodárenia v období obstarania majetku, ale postupne počas doby jeho používania. Na to sú určené odpisy.

 • Lízing z daňového hľadiska (Ing. Michaela Vidová)

Finančný prenájom predstavuje osobitnú formu financovania majetku, pri ktorom vzniká zmluvný vzťah medzi predajcom (výrobcom), lízingovou spoločnosťou a nájomcom. Predajca a lízingová spoločnosť uzatvoria kúpnu zmluvu a následne lízingová spoločnosť uzatvorí lízingovú zmluvu s nájomcom.

 • Zmenky v účtovníctve podnikateľov (Ing. Ľudmila Novotná)

V príspevku sa zaoberáme stručnou charakteristikou zmenky, uvádzame právne normy, ktoré zmenku upravujú a uvádzame účtovanie zmenky v účtovníctve podnikateľov.

 1. Definícia zmenky
 2. Náležitosti zmenky
 3. Platobná funkcia zmenky
 4. Výhody a nevýhody zmenky pre veriteľa a dlžníka
 5. Použitie zmenky
 6. Účtovanie zmeniek

 

COVID-19: zákony a informácie

 • Efektívne rozhodovanie pri obnovení činnosti podniku a Cashflow (Ing. Jana Böszörményi)

Na základe metód, ktoré sa používajú v súvislosti s peňažnými tokmi si vieme vypočítať finančnú situáciu v podniku. V prípade záporných peňažných tokov musia podniky obstarať chýbajúce finančné prostriedky z toho najvýhodnejšieho zdroja, resp. opatrení, ktoré si môžu dovoliť v súvislosti so šírením infekčnej choroby COVID-19, aby zlepšili svoju ekonomickú situáciu a udržali sa na súčasnom trhu.

 • Dočasná ochrana pred veriteľmi v súvislosti s COVID-19: ako a prečo sa o ňu snažiť a aké prináša obmedzenia (Mgr. Barbora Magočová)

Článok prináša informácie o tom, čo všetko musí podnikateľ spĺňať, aby na ochranu mal nárok a aké konkrétne kroky musí podniknúť, aby mu táto ochrana bola priznaná. Článok prináša tiež informácie o tom, ako sa brániť, ak súd ochranu odmietol poskytnúť a ako má podnikateľ postupovať, aby o status dočasnej ochrany po jeho priznaní neprišiel.

 

PRE PLATITEĽOV DPH

 • Registrácia zdaniteľných osôb – špecifiká a niektoré doplňujúce zmeny v zákone (Ing. Nadežda Cígerová)

Podnikanie na Slovensku znamená pre osoby, ktoré túto činnosť vykonávajú, nielen pozitívnu stránku vo väzbe na dosahovanie príjmov, ale je s ním priamo úmerne spojená aj nutnosť rešpektovať zákonné povinnosti. V príspevku sa sústredíme na pohľad DPH. Prioritne si rozoberieme niektoré špecifiká registrácie zdaniteľných osôb a s tým súvisiacej povinnosti.

 1. Najdôležitejší aspekty DPH v prípade neregistrovanej osoby
 2. Registrácia podnikateľov k DPH
 3. Oneskorená registrácia za platiteľa DPH
 • Nadobudnutie motorového vozidla z iného členského štátu EÚ zdaniteľnou osobou a s tým súvisiace povinnosti (Ing. Anna Jurišová)

Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí motorového vozidla z iného členského štátu je podmienené jednak postavením kupujúceho v tuzemsku, aj postavením predávajúceho v inom členskom štáte. Povinnosti zdaniteľnej osoby pri nadobudnutí motorového vozidla (nového aj ojazdeného) v tuzemsku z iného členského štátu podľa zákona o DPH zhrnieme stručne v príspevku.

INTERNÉ SMERNICE

 • Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k zásobám (Ing. Martin Mikláš)

Tvorba opravných položiek je nástrojom praktickej aplikácie zásady opatrnosti, ktorá patrí medzi základné všeobecne uznávané účtovné zásady.V zmysle postupov účtovania sa za zásoby považujú: materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar. Opravné položky k zásobám sa tvoria, ak je ich úžitková hodnota nižšiaako ich ocenenie v účtovníctve.