Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12-13/2020

Akcia -48%

Prázdninové vydanie DÚPP prináša výber momentálne diskutovaných tém - Odpis pohľadávky v ZDP, možnosti umorovania daňových strát, elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve, k zákonu z 9.7.2020 so zameraním na zmeny a doplnenia v zákone o dani z príjmov, oprava základu dane podľa zákona o DPH a jej účtovanie a iné.

Ušetríte
48% = 8,60 €
Cena s DPH
18,05 € 9,45 €
Cena bez DPH
15,04 € 7,88 €
Rok vydania
2020
Počet strán
80
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12-13/2020

Prázdninové vydanie DÚPP prináša výber momentálne diskutovaných tém - Odpis pohľadávky v ZDP, možnosti umorovania daňových strát, elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve, k zákonu z 9.7.2020 so zameraním na zmeny a doplnenia v zákone o dani z príjmov, oprava základu dane podľa zákona o DPH a jej účtovanie a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Odpis pohľadávky v ZDP (Ing. Iveta Petrovická)

Podnikatelia, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva, zdaňujú výnosy z poskytovaných prác a služieb alebo dodávok výrobkov a tovarov, aj keď im odberateľ neuhradí v lehote splatnosti vzniknutú pohľadávku. Nepriaznivé dosahy vyplývajúce zo zdanenia neprijatých úhrad sa snaží daňová legislatíva zmierniť tým, že umožňuje podnikateľom za presne vymedzených podmienok odpísať pohľadávku priamo do daňových výdavkov alebo zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu opravnej položky k takýmto neuhradeným pohľadávkam.

 1. Obchodný majetok a pohľadávky
 2. Odpis pohľadávky v daňových výdavkoch

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Možnosti umorovania daňových strát (Ing. Igor Šulaj)

Uvedený článok mapuje možnosti pri umorovaní daňových strát. Cieľom uvedeného článku je poskytnúť čitateľovi prehľad umorovania daňových strát pri daňovníkovi právnickej osobe spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý pokračuje legitímnym spôsobom v podnikateľských aktivitách. Vzhľadom na obmedzený priestor článok nerieši problematiku umorovania daňových strát pri likvidácii obchodných spoločností, vstupu do konkurzu, reštrukturalizácie alebo daňovníkov, ktorí majú hospodársky rok.

 • Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve (Ing. Eva Gášpárová)

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia nahrádzajú klasické papierové stravovacie poukážky elektronickými stravovacími kartami, tzv. gastrokartami a príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Sú to osobitné platobné prostriedky, ktoré uchovávajú peňažnú hodnotu, vyzerajú takmer ako bežná platobná karta a spôsob platby s nimi je rovnaký ako s bežnou platobnou bankovou kartou.

COVID-19: ZÁKONY A INFORMÁCIE

 • K zákonu z 9. 7. 2020 so zameraním na zmeny a doplnenia v zákone o dani z príjmov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Dňa 9. júla 2020 sa Národná rada SR uznie-sla na zákone, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

 1. V úvode stručne k zákonu z 9. júla
 2. K novele ZDP
 3. K ďalším zmenám v ZDP stručne
 4. Namiesto záveru
 • Účtovanie štátnej podpory na nájomné pre podnikateľov (Ing. Mária Horváthová)

Podnikateľmi očakávaná štátna podpora na nájomné bola prijatá zákonom č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. Štátna podpora je poskytovaná podnikateľom, ktorí museli podstatne obmedziť možnosť predaja tovaru alebo poskytovanie služieb a tým mali zníženú schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné.

 • Informácia k zákonu o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou týkajúcej sa opatrení v oblasti správy daní (Ing. Anna Jurčíková)

Legislatívne úpravy zákona č. 67/2020 Z. z. pokračujú prijatím ďalších noviel. Na internetovej stránke DC je daná problematika publikovaná v 3 dieloch, podľa toho, ako sa postupne zavádzali opatrenia meniace zákon č. 67/2020 Z. z. Tieto informácie nájdete v článkoch:

 • K zákonu o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s pandémiou – opatrenia v oblasti správy daní (I. časť)
 • K zákonu o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s pandémiou – opatrenia v oblasti správy daní (II. časť)
 • K zákonu o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s pandémiou – opatrenia v oblasti správy daní (III. časť)

Článok, ktorý máte pred sebou je zhrnutím všetkých aktuálnych opatrení.

PRE PLATITEĽOV DPH

 • Oprava základu dane podľa zákona o DPH a jej účtovanie (Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová)

Postup pri oprave základu dane definuje § 25 zákona č. 222/2004 Z. z. Podľa tohto ustanovenia postupuje platiteľ dane, dodávateľ tovarov a služieb, nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ako aj osoba, ktorá je povinná platiť daň z dôvodu prijatia tovarov alebo služieb od zahraničnej osoby, ak miesto ich dodania je v tuzemsku. Postup platiteľa dane – odberateľa, ktorý si z prijatého plnenia odpočítal daň a následne z dôvodu opravy základu dane opravuje odpočítanú daň, definuje § 53 zákona o DPH.

 • Dôkazné prostriedky v daňovom konaní (Ing. Beáta Jarošová)

Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom a iba ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, nemôže byť daňový výdavok, alebo nárok na odpočet DPH uznaný ako oprávnený. V príspevku uvádzame, ako správca dane posúdi niektoré dôkazy (konkrétne neuvádzané v uvedenom ustanovení), ako sú napríklad svedecké výpovede získané z trestného konania, alebo z iných daňových konaní, prípadne čestné prehlásenia.

PRÁVNE PREDPISY

 • 22/DZPaU/2020/MP - Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. (MFSR)
 • Usmernenie č. 24/DZPaU/2020/MU k zdaňovacím obdobiam daňovníka pri jeho zrušení a zániku a k súvisiacim úpravám (MFSR)

PRÁVO V PODNIKANÍ

 • Pozor na nové zmeny zákona o odpadoch od 1. 7. 2020 (JUDr. Katarína Liebscherová)
 • Životné minimum od 1. 7. 2020 (Ing. Martina Paliderová)