Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12/2021

V augustovom vydaní nájdete očakávanú tému - novela zákona o účtovníctve od roku 2022. Ale i mnohé iné, ako napríklad - fyzické osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, dlhodobé a krátkodobé účty pri pohľadávkach a záväzkoch, schválenie a rozdelenie výsledku hospodárenia – účtovný pohľad, posledné schválené zmeny v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku a iné.

Cena s DPH
15,64 €
Cena bez DPH
13,03 €
EAN kód
8584113064545
Rok vydania
2021
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12/2021

V augustovom vydaní nájdete očakávanú tému - novela zákona o účtovníctve od roku 2022. Ale i mnohé iné, ako napríklad - fyzické osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, dlhodobé a krátkodobé účty pri pohľadávkach a záväzkoch, schválenie a rozdelenie výsledku hospodárenia – účtovný pohľad, posledné schválené zmeny v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

  • Novela zákona o účtovníctve od roku 2022 (Ing. Mária Horváthová)

Koncom mája bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Návrh novely sa opiera o zdôraznenie preukázateľnosti účtovníctva ako základného princípu pri jeho vedení. Zameriava sa aj sa na doplnenie nových požiadaviek pre ukladanie dokumentácie do registra účtovných závierok. Rozširuje okruh účtovných jednotiek neziskového sektora, ktorých dokumenty budú uložené vo verejnej časti registra.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

  • Fyzické osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (Ing. Monika Adamíková)

Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku. Najvýraznejšou osobitosťou účtovania v podvojnom účtovníctve u fyzických osôb je účtovanie „vlastného imania“.

  • Dlhodobé a krátkodobé účty pri pohľadávkach a záväzkoch (Ing. Jana Böszörmenyi)

Vznik krátkodobých a dlhodobých pohľadávok a záväzkov vzniká z účtovného hľadiska ako právo na základe zmluvného vzťahu, na jednej strane je dodávateľ a na druhej odberateľ. V nasledujúcom článku si bližšie priblížime účtovanie pohľadávok a záväzkov na účtoch v rámcovej účtovnej osnove podnikateľov.

  • Schválenie a rozdelenie výsledku hospodárenia – účtovný pohľad (Ing. Ľudmila Novotná)

Medzi práce, ktoré musí účtovná jednotka zabezpečiť po zostavení účtovnej závierky zabezpečiť, je schváliť výsledok hospodárenia a rozhodnúť o jeho vysporiadaní. Teda napr. v roku 2021 musí účtovná jednotka rozhodnúť o výsledku hospodárenia, ktorý dosiahla za rok 2020. Účtovný výsledok hospodárenia sa účtuje na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Akým spôsobom sa schvaľuje, rozdeľuje alebo vysporiada, je obsahom tohto príspevku.

  • Status „mikrodaňovníka“ pre účely zákona o dani z príjmov (Ing. Miroslava Brnová)

Od januára sa za účelom podpory malých daňovníkov zaviedol pojem „mikrodaňovník“. Postavenie mikrodaňovníka môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr 1. januára 2021. Do maximálnej príjmovej hranice pre splnenie podmienky statusu mikrodaňovníka sa započítavajú výlučne zdaniteľné príjmy, t. j. zdaniteľné príjmy, ktoré sú súčasťou základu dane daňovníka a aj, ktoré nie sú súčasťou základu dane daňovníka a to z dôvodu, že sú vysporiadané daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP.

  • Verejná obchodná spoločnosť najmä z aspektu dane z príjmov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Verejná obchodná spoločnosť môže byť založená len na podnikanie. Vzhľadom na neobmedzené ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti sa táto právna forma využíva najmä v malom a strednom podnikaní (obchod, služby, remeselná výroba a pod., ale napr. aj daňové poradenstvo či znalecká činnosť), kde sa spoločníci lepšie poznajú, vzájomne si dôverujú a toto riziko je tým relatívne menšie.

  • Vstupná cena hmotného majetku (Ing. Iveta Petrovická)

Jedným z rozhodujúcich faktorov pre bezchybné uplatňovanie odpisov je správne stanovená vstupná cena, z ktorej sa odpisy vykonávajú. Vstupnú cenu určuje § 25 zákona o dani z príjmov pre rôzne formy obstarania hmotného majetku. Vychádza z ocenenia hmotného majetku v zákone o účtovníctve, ktoré je, až na výnimky, záväzné aj na účely zákona o dani z príjmov.

PRÁVO V PODNIKANÍ

  • Posledné schválené zmeny v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku (JUDr. Jozef Lukajka, PhD., JUDr. Zuzana Petriganová, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.)

V tomto článku vám priblížime schválené zmeny v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku týkajúce sa posudzovania „vecného odôvodnenia“ pri podaní odporu, ktoré sa dotknú fyzických osôb – spotrebiteľov. Zmeny zaviedol zákon č. 211/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2021.

  • Ekonomické hodnotenie podniku s dôrazom na jeho finančné charakteristiky (doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.)

Ekonomické hodnotenie podniku poskytuje dôležité informácie potrebné na to, aby mohol byť podnik efektívne riadený a aby dokázal obstáť v silnom konkurenčnom prostredí. Z tohto dôvodu je ekonomické hodnotenie s použitím vybraných metód a postupov finančno-ekonomickej analýzy dôležité najmä pre manažérov podniku, ale aj pre iné subjekty, ktoré sa o finančné zdravie podniku a jeho pozíciu z rôznych dôvodov zaujímajú.

  • Piata novela zákona lex corona s účinnosťou od 15. júla 2021 (Ing. Božena Jurčíková a kolektív)

Finančné opatrenia vychádzajúce z novely č. 279/2021 Z. z. sú súčasťou komplexu opatrení zameraných na prekonanie pandémie formou zavedenia finančnej motivácie prostredníctvom súťaže o očkovaciu prémiu a vyplácania sprostredkovateľského bonusu ako jednou z