Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2020

Poprázdninové vydanie Daňového a účtovného poradcu podnikateľa informuje o pútavých okruhoch - daňová optimalizácia fyzických a právnických osôb, transferové oceňovanie, transferová dokumentácia v úplnom rozsahu za rok 2019 (praktický príklad – vzor), dve dodania a jedna preprava – režim DPH (C-414/17; prípad AREX), právo nakladať s tovarom ako vlastník (C-401/18; prípad Herst) a iné.

Cena s DPH
12,97 €
Cena bez DPH
10,81 €
Rok vydania
2020
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2020

Poprázdninové vydanie Daňového a účtovného poradcu podnikateľa informuje o pútavých okruhoch - daňová optimalizácia fyzických a právnických osôb, transferové oceňovanie, transferová dokumentácia v úplnom rozsahu za rok 2019 (praktický príklad – vzor), dve dodania a jedna preprava – režim DPH (C-414/17; prípad AREX), právo nakladať s tovarom ako vlastník (C-401/18; prípad Herst) a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Daňová optimalizácia fyzických a právnických osôb (Ing. Anton Kolembus)

Podnikateľský subjekt sa snaží vo svojom hospodárení dosiahnuť zisk a súčasne znižovať náklady, najmä neproduktívne náklady, vynakladať len také náklady, ktoré sú nevyhnuté pre dosiahnutie realizovanej produkcie. Zaplatená daň je pre podnikateľa neproduktívnym nákladom, preto je prirodzené, že každý podnikateľ má snahu zaplatiť len takú daň, ktorá je nevyhnutná. Je možné konštatovať, že v praxi optimalizuje svoju daňovú povinnosť každý podnikateľ v rámci svojich možností a schopností, aj keď sa s pojmom daňovej optimalizácie nestretne.

 1. Analýza príjmov z hľadiska ich vplyvu na základ dane
 2. Kombinácia viacerých foriem podnikania
 3. Spôsob preukazovania výdavkov
 4. Výdavky podnikateľa charakteru osobných výdavkov
 5. „Zamestnávanie“ na živnosť
 6. Opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávok
 7. Tvorba rezerv

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Transferové oceňovanie (Ing. Vladimír Pastierik)

Jedným z najzložitejších problémov v teórii a praxi účtovníctva a zdaňovania je problém oceňovania. Tento príspevok je zameraný na oceňovanie obchodov medzi závislými osobami najmä pre účely dane z príjmov. V praxi majú daňové subjekty záujem tvoriť zisk (základ dane) tam, kde je to pre nich daňovo výhodnejšie. Daňovú výhodnosť možno dosiahnuť napr. presunom zisku (transferom) medzi závislými osobami v rámci zákonodarstva Slovenskej republiky, alebo presunom zisku medzi závislými osobami cez hranice do krajiny s priaznivejším daňovým zákonodarstvom.

 1. Úvod
 2. Právna úprava závislých osôb v zákone o dani z príjmov
 3. Súvisiaca právna úprava závislých osôb v daňovom poriadku
 4. Účtovné predpisy – prepojené účtovné jednotky
 5. Zákon o DPH – osoby s osobitným vzťahom
 6. Oceňovacie princípy v cenových predpisoch a kalkuláciách
 7. Praktické poznámky
 8. Záver
 • Transferová dokumentácia v úplnom rozsahu za rok 2019 (praktický príklad – vzor) (Ing. Vladimír Pastierik)
 • Vlastné zdroje krytia majetku (Ing. Ľudmila Novotná)

Majetok, ktorý účtovná jednotka potrebuje na svoju činnosť, získava z vlastných a cudzích zdrojov. Vlastné zdroje majetku sa v účtovníctve podnikateľskej účtovnej jednotky označujú ako vlastné imanie. Zákon o účtovníctve ani postupy účtovania tento pojem definujú nepriamo ako rozdiel majetku a záväzkov. Zdroj krytia majetku teda predstavuje, z akého zdroja, z akých prostriedkov účtovná jednotka majetok obstarala.

PRE PLATITEĽOV DPH

 • Dve dodania a jedna preprava – režim DPH (C-414/17; prípad AREX) (Ing. Vladimír Pastierik)

Podľa zákona o DPH je predmetom dane – nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu. Ide o prevzatie článku 2 ods. 1 písm. b) eurosmernice 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH. Intrakomunitárne dodanie je oslobodené od dane v záujme budovania jednotného trhu EÚ, preto zrkadlovo musí byť intrakomunitárne nadobudnutie predmetom dane. Toto pravidlo vyvoláva aplikačné problémy vtedy, ak sú dve dodania (nadobudnutia) tovaru a len jedna preprava.

 • Odpočet DPH – stačí faktúra (C-430/19; prípad CF) (Ing. Vladimír Pastierik)

V daňovej aplikačnej praxi často daňový úrad neuzná kontrolovanému daňovému subjektu odpočítanie DPH na vstupe z prijatých faktúr od dodávateľa, ktorý vykazuje vo svojom konaní rôzne nedostatky. Následne daňový úrad na základe množiny takýchto a podobných nedostatkov v konaní neporiadneho dodávateľa vec uzatvorí tak, že dodávateľ uvedený na faktúre plnenie nedodal. Vystavenú faktúru z pohľadu dodávateľa označí za vystavenú dobrovoľne.

 • Právo nakladať s tovarom ako vlastník (C-401/18; prípad Herst) (Ing. Vladimír Pastierik)

Predmetom DPH je, okrem iného, dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou. Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s tovarom ako vlastník. V praxi niekedy vzniká otázka, kedy je moment prechodu vlastníctva k tovaru. Výklad spoločnej eurosmernice o DPH poskytuje Súdny dvor EÚ (SDEÚ), pričom výklad tohto pojmu poskytol SDEÚ napríklad v rozsudku C-401/18 (prípad Herst).