Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2020

Jesenné vydanie DÚPP prináša výber týchto najžiadanejších tém - digitálne platformy a ich daňové posúdenie, príjmy fyzických osôb – v otázkach a príkladoch, opravné položky k pohľadávkam v ZDP, novela Obchodného zákonníka, pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca a iné.

Cena s DPH
12,41 €
Cena bez DPH
10,34 €
Rok vydania
2020
Počet strán
176
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2020

Jesenné vydanie DÚPP prináša výber týchto najžiadanejších tém - digitálne platformy a ich daňové posúdenie, príjmy fyzických osôb – v otázkach a príkladoch, opravné položky k pohľadávkam v ZDP, novela Obchodného zákonníka, pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

  • Digitálne platformy a ich daňové posúdenie (Ing. Beáta Jarošová)

V príspevku sa zaoberáme daňovým posúdením služieb poskytovaných prostredníctvom digitálnych platforiem so zameraním na digitálne platformy na prepravu cestujúcich, ktoré využívajú mobilné aplikácie namiesto klasického dispečingu. Ide o medzinárodné platformy, spoločnosti registrované pre DPH v iných členských štátoch EÚ, napr. spoločnosť „U“ registrovanú pre DPH v Holandsku, spoločnosť „B“ registrovanú pre DPH v Estónsku.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

  • Príjmy fyzických osôb – v otázkach a príkladoch (Ing. Nadežda Cígerová)

V danom príspevku sa sústredíme na pohľad dane z príjmov a spomenieme základné praktické princípy pri vyčísľovaní základu dane. Fyzickými osobami z daňového pohľadu sú nielen podnikatelia – živnostníci, SZČO, autori, lekári, právnici, daňoví poradcovia ale, ak sa bavíme o príjmoch zo závislej činnosti aj zamestnanci, likvidátori, členovia družstiev, spoločníci, konatelia spoločností...

  • Opravné položky k pohľadávkam v ZDP (Ing. Iveta Petrovická)

Podnikatelia, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva, zdaňujú výnosy z dodávok výrobkov, tovarov a tiež z poskytovania služieb aj v prípade, ak im odberatelia neuhradia v lehote splatnosti vzniknutú pohľadávku. Na riziko nezaplatenia pohľadávky dlžníkom sa v účtovníctve veriteľa účtuje opravná položka. Daňová legislatíva umožňuje daňovníkom dane z príjmu zmierniť nepriaznivé dopady vyplývajúce zo zdanenia neprijatých úhrad tým spôsobom, že vytvorenú opravnú položku v účtovníctve považuje pri splnení presne stanovených podmienok za výdavok (náklad) znižujúci základ dane.

  • Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach (JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.)

Platenie daní nebolo nikdy obľúbené, avšak je nevyhnutné. Platí to tak na celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni miest a obcí, ktoré taktiež môžu zavádzať a ukladať na svojom území zákonom určené dane a poplatky. Preto aj v prípade týchto povinných platieb existuje mechanizmus ich núteného výberu.

PRÁVO V PODNIKANÍ

  • Novela Obchodného zákonníka (Ing. Jana Marková)

Rozsiahla novelizácia zákona č. 513/1991 Zb. má za cieľ zlepšiť fungovanie obchodného registra, a to hlavne zmenou povinne zapisovaných subjektov, vylúčiť z obchodného registra staré právne formy, prípadne „mŕtve“ spoločnosti, spoločnosti, ktoré si neplnia povinnosti, fyzické osoby a pod. Zároveň sa zavádza vylúčenie listinných návrhov zápisu do obchodného registra a zavádza sa výlučne elektronická podoba podávania návrhov. Špecificky sa riešia aj podniky zahraničných osôb.

  • Pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca (Ing. Eva Gášpárová)

Podmienkami nadobudnutia postavenia zamestnanca sú dva aspekty, a to existencia právneho vzťahu a existencia práva na príjem zo závislej činnosti vyplývajúceho z tohto právneho vzťahu, pričom obidve podmienky musia byť splnené súčasne. Zmena odmeňovania zamestnanca z pravidelného mesačného príjmu na nepravidelný príjem alebo naopak má za následok zánik existujúceho a následný vznik nového poistenia a zamestnávateľ je povinný zamestnanca s pravidelným príjmom odhlásiť z registra poistencov a súčasne ako zamestnanca s nepravidelným príjmom do registra prihlásiť alebo naopak.

PRÁVNE PREDPISY

  • Usmernenie č. 28/DZPaU/2020/MU k odpočtu zostatku neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 uplatňovaných podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v budúcich zdaňovacích obdobiach (FRSR)
  • 1/DMV/2020/MP Metodický pokyn k predmetu dane z motorových vozidiel podľa § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 1. 1. 2020 (FRSR)

INTERNÉ SMERNICE

  • Smernica o zostavení a zverejnení výročnej správy a účtovnej závierky (Ing. Martin Mikláš)

Podľa zákona sa účtovníctvo účtovnej jednotky považuje za úplné, ak účtovná jednotka vyhotovila výročnú správu a zverejnila údaje účtovnej závierky. Účelom smernice je stanoviť a podrobne vymedziť obsah a formu výročnej správy, ktorú má spoločnosť povinnosť vypracovať podľa osobitného zákona. Smernica ďalej upravuje aj rozsah údajov potrebných pri rozhodovaní o rozdelení zisku alebo straty ako aj stanovuje postup pre zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.