Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2021

Už 15 vydanie DÚPP sa zameriava na ťažiskové témy aktuálneho obdobia. Napríklad na tému pripravovaná novela zákona o účtovníctve pre rok 2022, kde uvádzame vybrané témy pripravovaných zmien, ktorými sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. s účinnosťou od januára 2022. Taktiež si priblížime tému o postupnom zrušení ďalších povinností novelou zákona proti byrokracii, ktorá sa zameria na legislatívny postup odstránenia administratívnej záťaže od predkladania rovnakého dokumentu viacerým orgánom verejnej správy. Viac tém už nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
17,36 €
Cena bez DPH
14,47 €
EAN kód
8584113064644
Rok vydania
2021
Počet strán
216
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2021

Už 15 vydanie DÚPP sa zameriava na ťažiskové témy aktuálneho obdobia. Napríklad na tému pripravovaná novela zákona o účtovníctve pre rok 2022, kde uvádzame vybrané témy pripravovaných zmien, ktorými sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. s účinnosťou od januára 2022. Taktiež si priblížime tému o postupnom zrušení ďalších povinností novelou zákona proti byrokracii, ktorá sa zameria na legislatívny postup odstránenia administratívnej záťaže od predkladania rovnakého dokumentu viacerým orgánom verejnej správy. Viac tém už nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

TÉMA MESIACA

  • Pripravovaná novela zákona o účtovníctve (rok 2022) (Ing. Vladimír Pastierik)

Národná rada Slovenskej republiky (parlamentná tlač 635) rokuje o novele, ktorou sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. s účinnosťou od januára 2022. Ďalej uvádzame vybrané témy pripravovaných zmien; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o účtovníctve po jeho schválení a uverejnení v Zbierke zákonov SR.

PRE PLATITEĽOV DPH

  • Dodanie služieb spojených s nehnuteľnosťou (Ing. Beáta Jarošová)

Zákon o DPH neobsahuje vymedzenie pojmu „nehnuteľný majetok“. V súvislosti s aplikáciou tohto pojmu v praxi sú využívané závery vyplývajúce z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ a tiež z Vykonávacieho nariadenia RADY (EÚ) č. 1042/2013. Príspevok obsahuje vymedzenie služieb spojených s nehnuteľnosťou, uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach a príklady k službám vzťahujúcim sa k nehnuteľnosti.

PRÁVNE PREDPISY

  • Komentár ku opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (Ing. Mária Cvečková)
  • Metodický pokyn ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnoty (MFSR)

Povinnosti platiteľov dane z pridanej hodnoty pri podávaní kontrolného výkazu upravuje ustanovenie § 78a zákona o DPH. FR SR z dôvodu zmien prijatých zákonom č. 344/2020 Z. z. a z dôvodu vydania aktualizovaného poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. V aktualizovanom metodickom pokyne sú zohľadnené zmeny zákona o DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 7. 2021. Pre veľký rozsah pokynu uvádzame ho v skrátenej forme s príkladmi.

PRÁVO V PODNIKANÍ

  • Informácia o postupnom zrušení ďalších povinností novelou zákona proti byrokracii (Ing. Božena Jurčíková)

Novela k zákonu proti byrokracii je zverejnená v Z. z. pod č. 310/2021 Z. z. s viacerými termínmi účinnosti jednotlivých článkov noviel zákonov uvedených v tejto novele. Legislatívny postup odstránenia administratívnej záťaže od predkladania rovnakého dokumentu viacerým orgánom verejnej správy ako aj dokumentov, ktoré si orgány verejnej správy vzhľadom na prepojenie elektronickej komunikácie informačných systémov orgánov verejnej moci zabezpečia sami sa stala skutočnosťou. Taktiež bola zavedená povinnosť pre jednotlivé orgány verejnej moci získavať a používať pre potreby svojej úradnej činnosti údaje už evidované v informačných systémoch verejnej správy.

  • Kúpna zmluva – nehnuteľnosti (JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.)

Pomerne frekventovanou zmluvou je kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Pretože nehnuteľnosti bývajú obvykle vyššej hodnoty, je dobré mať v zmluve „poistené“ niektoré dôležité veci – najmä okolnosti prevodu a zaplatenia kúpnej ceny, aby sa nestalo, že nemáme ani nehnuteľnosť, ani peniaze. Taktiež záleží aj na tom, kto je v akom postavení – kupujúci bude chcieť dať dôraz na iné body ako predávajúci.

  • Nájomná zmluva – nehnuteľnosti (JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.)

Pomerne frekventované sú situácie, kedy obec prenajíma časť svojho majetku. Ide o prípady prenájmu pozemku pre umiestnenie predajného stánku, pre vybudovanie prístupovej cesty; samostatnou kategóriou sú prenájmy hrobových miest. V praxi je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb.

  • Príkazná zmluva (JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.)

Ide o zmluvu, predmetom ktorej je záväzok obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. Tento typ zmluvy sa obvykle využíva na vykonanie určitej náhodnej alebo príležitostnej činnosti. Je  potrebné dávať pozor, aby sa touto zmluvou nezakrývala činnosť, ktorá by mala byť predmetom napr. pracovnoprávneho vzťahu, čiže by mala charakter závislej práce. Závislá práca pritom nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.