Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2022

V publikácii prinášame nosnú tému, kde získate viac informácií o technickom zhodnotení prenajatej nehnuteľnosti – účtovné a daňové súvislosti. Definujeme základné pojmy, rozoberieme si vstupnú cenu a technické zhodnotenie, zameriame sa na opravy a iné. Diskutovanou témou je i príjem fyzickej osoby z predaja nehnuteľnosti, kde si rozoberieme oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zdaniteľné príjmy, predaj rozostavenej stavby a zámenu nehnuteľnosti. Viac zaujímavých tém prinášame v obsahu nižšie.

Cena s DPH
14,23 €
Cena bez DPH
11,86 €
EAN kód
8584113065443
Rok vydania
2022
Počet strán
176
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2022

V publikácii prinášame nosnú tému, kde získate viac informácií o technickom zhodnotení prenajatej nehnuteľnosti – účtovné a daňové súvislosti. Definujeme základné pojmy, rozoberieme si vstupnú cenu a technické zhodnotenie, zameriame sa na opravy a iné. Diskutovanou témou je i príjem fyzickej osoby z predaja nehnuteľnosti, kde si rozoberieme oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zdaniteľné príjmy, predaj rozostavenej stavby a zámenu nehnuteľnosti. Viac zaujímavých tém prinášame v obsahu nižšie.

OBSAH

Téma mesiaca

 • Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti – účtovné a daňové súvislosti (Ing. Iveta Petrovická)

V podnikateľskej praxi je bežným postupom, že k uskutočňovaniu podnikateľskej činnosti sú využívané nielen vlastné, ale aj prenajaté nehnuteľnosti. Sú využívané na obchodné, výrobné účely, ale aj na poskytovanie služieb či na administratívne účely. Pokiaľ nájomca potrebuje priestory na výkon podnikateľskej činnosti, často sa stáva, že uskutoční na prenajatom majetku také úpravy, ktoré prispôsobia túto nehnuteľnosť na výkon jeho podnikania.

 • Definícia základných pojmov
 • Technickým zhodnotením nie je oprava
 • Vstupná cena a technické zhodnotenie
 • Odplatné odovzdanie technického zhodnotenia pri skončení nájomnej zmluvy
 • Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti pri ukončení nájmu v špecifických prípadoch
 • Technické zhodnotenie na vypožičanej nehnuteľnosti
 • Opravy prenajatej nehnuteľnosti

Dane a účtovníctvo

 • Predaj obchodných podielov z daňového a účtovného pohľadu (Ing. Martin Mikláš)

Osoba ktorá sa rozhodne predať svoj obchodný podiel sa označuje ako prevodca, pričom pri predaji obchodného podielu dochádza k situácií ktorá vyvoláva rôzne právne, daňové a účtovné konzekvencie. Veľký vplyv na posúdenie príjmu z predaja a určenie daňového režimu, ako aj povinnosť zachytenia predaja v účtovníctve závisí na jeho postavení a spôsobe  nadobudnutia obchodného podielu v reflexii na časový test obstarania obchodného podielu, pričom tieto daňové dôsledky budú mať následok pre následný predaj nadobúdateľom v budúcnosti.

 • Príjem fyzickej osoby z predaja nehnuteľnosti (Ing. Marcela Prajová)

Predmetom dane z príjmov fyzickej osoby je príjem z činnosti daňovníka a príjem z nakladania s majetkom daňovníka. Príjem z predaja nehnuteľnosti plynúci fyzickej osobe je vždy predmetom dane. To, či je tento príjem zdaniteľným príjmom, alebo je od dane oslobodený, je závislé od splnenia podmienok vymedzených v zákone.

 1. Oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľností od dane z príjmov fyzickej osoby
 2. Zdaniteľné príjmy z predaja nehnuteľností
 3. Predaj rozostavanej stavby
 4. Zámena nehnuteľností

 • Význam uzatvárania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, určenie rozsahu zdaniteľnosti príjmov na území Slovenskej republiky a zamedzenie dvojitého zdanenia (Ing. Miroslava Brnová)

Pri riešení daňových otázok vznikajúcich pri určení zdanenia príjmov dosiahnutých našim daňovníkom, či už z činnosti vykonávanej na území zahraničného štátu, alebo zo zahraničných investícií a pod. alebo naopak zahraničným daňovníkom z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky, posudzujeme zdanenie takto dosiahnutých príjmov predovšetkým podľa ZDP. Je však nevyhnutné prihliadať aj na medzinárodné zmluvy, a to predovšetkým zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorými je SR viazaná.

 1. Význam uzatvárania medzinárodných zmlúv v oblasti daní a ich hlavné ciele a priority
 2. Vznik daňovej povinnosti a s tým súvisiace určenie daňovej rezidencie
 3. Určenie vecného rozsahu zdanenia daňovníka s NDP a ODP na území SR
 4. Vznik medzinárodného dvojitého zdanenia a jeho riešenie

 • Obchodovanie na internete (Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA)

Elektronické obchodovanie prebieha nielen medzi podnikateľskými subjektmi, ale tiež aj medzi podnikateľmi a nepodnikajúcimi občanmi. Platba sa zvyčajne uskutoční on-line prostredníctvom kreditných kariet alebo iných platobných nástrojov. Pri prevádzkovaní internetového obchodu je veľmi dôležité, po akom technickom riešení siahnete. CMS (Content Management System) v jednoduchosti predstavuje redakčný systém, prostredníctvom ktorého spravujete obsah svojho e-shopu. Mal by byť bezpečný, spoľahlivý a používateľsky prívetivý.

Právo v podnikaní

 • Neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (JUDr. Tomáš Zábrenszki)

Predmetom článku je poukázať na problematiku skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Počas trojmesačnej skúšobnej doby je možné zo strany zamestnanca alebo aj zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer okamžite a bez uvedenia dôvodu. Môžu sa však vyskytnúť situácie, kedy dôjde k neplatnému skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa, a to z dôvodu, že nezobral na vedomie osobitný status zamestnanca. Zákon predpokladá isté situácie, kedy zamestnávateľ musí uvádzať dôvod na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a nemôže skončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu.

 • Nová minimálna mzda nadobúdajúca platnosť od 1. januára 2023 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Minimálna mzda je najnižšiu úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenie, vykonávanú prácu, dosiahnuté výsledky a platobnú schopnosť zamestnávateľa  Nie je zavedená však v každej krajine. V roku 2022 sa podarilo po prvýkrát dospieť medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov k dohode na jej hodnote od 1. 1. 2023.

 • Smernica o používaní platobných kariet (pre neziskové organizácie) (Ing. Ingrid Konečná Veverková)

Účelom smernice je stanoviť jednotný postup pri vydávaní a používaní platobných kariet na území Slovenskej republiky (SR) a v zahraničí.

 • Vzor zmluvy - Technické zhodnotenie prenajatého majetku (Ing. Anton Kolembus)

Definovanie právnej úpravy rozsahu opráv a technického zhodnotenia prenajímaného majetku už v nájomnej zmluve je dôležité z pohľadu povinnosti nájomcu a prenajímateľa vo vzťahu k prenajímanému majetku z vecného hľadiska a súčasne z hľadiska § 17 ods. 20 a ods. 21 zákona o dani z príjmov. Rozsah údržby a opráv prenajatého majetku by mal byť predovšetkým určený v nájomnej zmluve. Súčasne by mali byť v nájomnej zmluve uvedené podmienky za ktorých môže nájomca vykonať opravy a prípadné technické zhodnotenie prenajatého majetku.

 • Právo a judikatúra v praxi: Družstevný byt, prevod, neplatnosť (Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov)