Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2023

Na stránkach jesenného DÚPP nájdete pomôcku vo forme smernice pre podnikateľské subjekty, a to „Výročnú správu pre účtovné jednotky, ktorých individuálna účtovná závierka musí byť overená audítorom podľa § 19 ZoÚ“. V lete bol prezidentkou SR podpísaný zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev. Novým zákonom došlo k zmene viacerých zákonov a tiež sa menil aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Ako? To sa už dozviete z nášho článku. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
18,48 €
Cena bez DPH
15,40 €
EAN kód
8584113066228
Rok vydania
2023
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2023

Na stránkach jesenného DÚPP nájdete pomôcku vo forme smernice pre podnikateľské subjekty, a to „Výročnú správu pre účtovné jednotky, ktorých individuálna účtovná závierka musí byť overená audítorom podľa § 19 ZoÚ“. V lete bol prezidentkou SR podpísaný zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev. Novým zákonom došlo k zmene viacerých zákonov a tiež sa menil aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Ako? To sa už dozviete z nášho článku. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Téma mesiaca

 • Podnikové premeny a zmeny vo vybraných súvisiacich zákonoch (rozdelenie, splynutie, rozštiepenie, odštiepenie, zmena právnej formy) (Ing. Vladimír Pastierik)

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon preberá smernicu Európskej únie číslo 2017/1132/EÚ. Podnikové premeny boli doposiaľ upravené v ustanoveniach obchodného zákonníka; kde sa rušia. Nový komplexný zákon nadobudne účinnosť 1. marca 2024. Nadväzujúce úpravy boli vykonané aj v zákone o účtovníctve, v zákone o dani z príjmov a v zákone o dani z pridanej hodnoty.

Dane a účtovníctvo

 • Osobitný spôsob zdaňovania plnení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancov alebo zdravotníckych pracovníkov (Ing. Miroslava Brnová)

Režim zdanenia zavedený s účinnosťou od 1. 1. 2020 platí aj v súčasnosti, pričom zákonom č. 496/2022 Z. z došlo s účinnosťou od 1. 1. 2023 k poslednej úprave v tejto oblasti a to v ustanovení upravujúcom oslobodenie vybraných plnení poskytnutých držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti fyzickej osobe.

 • Účtovanie donášky jedla prostredníctvom služby Wolt (Ing. Ľudmila Novotná)

Wolt sa špecializuje na doručovanie jedla z vybraných reštaurácií v okolí. Ako sa účtuje v podvojnom účtovníctve tržba z prevádzkovania gastro sektora prostredníctvom digitálnej platformy Wolt? To je predmetom krátkeho článku...

Právne predpisy

 • Metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. - 9/DPH/2023/MP (FR SR)
 • Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke - 25/DZPaU/2023/MU (FR SR)
 • Informácia o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste od 1. 10. 2023 podľa zákona o cestovných náhradách - 12/FO/2023/IM (FR SR)

Právo v podnikaní

 • Oznamovacia a registračná povinnosť prevádzkovateľov digitálnych platforiem po novele zákona o medzinárodnej spolupráci pri správe daní od 1. 1. 2023 (Ing. Božena Jurčíková a kolektív)

Od 1. januára 2023 platí novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou sa do nášho právneho poriadku implementovala eurosmernica DAC 7. Digitálne platformy musia podľa nových pravidiel automaticky poskytovať informácie o svojich klientoch daňovým úradom. Preto sa zavádza povinnosť pre oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem zbierať a poskytovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu, ktorí aktívne predávajú tovary a poskytujú služby prostredníctvom platforiem. I

 • Insolvenčný register v zákone o Konkurze a reštrukturalizácií (Ing. Lucia Sandtner)

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev mení aj zákon č. 7/2005 o kkonkurze a reštrukturalizácií. Novela je účinná od 1. 3. 2024.

 • Cestovné náhrady 2023 – zmeny v roku 2023 a dopady ich zvýšenia (Ing. Ľuboslava Minková)

Ustanovenia § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. rozlišuje podmienky poskytovania stravného, ktoré má: nárokový charakter (§ 5 ods. 1 a 2) a nenárokový charakter (§ 5 ods. 3). V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného sa zvýšili sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste pre rok 2023 nasledovnými opatreniami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a to hneď 3 krát v tomto roku. Obsah článku prináša:

 1. Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného – 1. január 2023 – 31. máj 2023
 2. Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného – 1. jún 2023 – 30. september 2023
 3. Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného – účinnosť od 1. októbra
 4. Zvýšenie sumy stravného pre časové pásmo 5 až 12 h a vplyv na všetky formy stravovania
 5. Zvýšenie sumy stravného a vplyv na zákon o dani z príjmov
 6. Stravné v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

 • Minimálna mzda nadobúdajúca platnosť od 1. januára 2024 (Ing. Martina Paliderová)

Minimálna mesačná mzda vo výške 750 eur v roku 2024 platí pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, pre prvý stupeň náročnosti práce. Minimálna mesačná mzda tak vzrastie oproti roku 2023 o 50 eur (zo sumy 700 eur), čo predstavuje nárast o 7,14 %.

Interné firemné smernice

 • Výročná správa spoločnosti FIRMA, a.s. / s.r.o.za rok 2023 (Ing. Mária Cvečková, CA)

Pre účtovné jednotky, ktorých individuálna účtovná závierka musí byť overená audítorom podľa § 19 ZoÚ – akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, ÚJ nezaložené za účelom dosahovania zisku [okrem ÚJ podľa § 17a ods. 1b) a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi]

Pomôcka vo forme smernice pre podnikateľské subjekty, aby si svoje povinnosti mohli monitorovať, konkretizovať, organizovať podľa zodpovedností vedenia a zamestnancov, vyhli sa prípadným sankciám zo strany štátu, eliminovali chyby a nastavili si súlad s platnou účtovnou legislatívou.

Pre platiteľov DPH

 • Vedomosť odberateľa o insolventnosti dodávateľa – režim DPH (Ing. Vladimír Pastierik)

Pre zmarenie odpočtu dane z dôvodu podvodného konania musí daňový úrad preukázať splnenie dvojitej podmienky – podvod a vedomosť. V súdenom prípade nebola splnená podmienka podvodu, preto odberateľovi zostáva zachovaný nárok na odpočítanie dane. Podľa výkladu SDEÚ riadnym priznaním dane na výstupe vo výkazoch (napr. daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz, daňová evidencia) je existencia daňového podvodu odvrátená; za daňový podvod sa totiž považuje predkladanie nesprávnych výkazov.

 • Nárok na odpočet DPH – ustálené výkladové pravidlá (C-289/22; prípad ATS) (Ing. Vladimír Pastierik)

Právo na odpočítanie dane zabezpečuje z pohľadu odberateľa zásadu neutrality dane – teda, že štátu zaplatí len rozdiel medzi daňou na výstupe a daňou na vstupe. Významným judikátom SDEÚ vo veci dokazovania nároku na odpočítanie DPH je uznesenie vo veci C-289/22; prípad ATS. SDEÚ použil uznesenie (nie rozsudok), lebo vo veci uplatnil svoje ustálené výkladové prvky z už existujúcej judikatúry.