Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2/2020

Už v druhom vydaní publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa pre rok 2020 nájdete aj žiadanú tému novely zákona o dani z príjmov, kde sa zameriame na zmeny naprieč rokmi 2019 až 2022. Ďalšia so žiadaných tém je účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve, kde vám priblížime postupy a atribúty uvedenej témy aj na príklade z praxe.

Cena s DPH
11,98 €
Cena bez DPH
9,98 €
Rok vydania
2019
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2/2020

Už v druhom vydaní publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa pre rok 2020 nájdete aj žiadanú tému novely zákona o dani z príjmov, kde sa zameriame na zmeny naprieč rokmi 2019 až 2022. Ďalšia so žiadaných tém je účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve, kde vám priblížime postupy a atribúty uvedenej témy aj na príklade z praxe.

Nezanevrieme ani na podvojné účtovníctvo, pri ktorom si tiež rozoberieme účtovnú závierku k 31.12.2019. Neobídeme ani oblasť DPH, kde vám objasníme koncoročné povinnosti platiteľa dane.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Novely zákona o dani z príjmov (Ing. Vladimír Pastierik)

Zákonmi č. 301/2019 Z. z., č. 315/2019 Z. z., č. 316/2019 Z. z. a č. 319/2019 Z. z. sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. s účinnosťou nielen od 1. januára 2020. Ďalej uvádzame témy novely.

 1. Zmeny s účinnosťou od roku 2019
 2. Zmeny s účinnosťou od roku 2020
 3. Zmeny s účinnosťou od roku 2021
 4. Zmeny s účinnosťou od roku 2022

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Účtovná jednotka vždy, keď uzavrie účtovné knihy, zostavuje účtovnú závierku. Ak ich uzavrie k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako riadnu.Riadnu účtovnú závierku za rok 2019 zostavuje fyzická osoba k 31. 12. 2019, pričom zostaviť ju musí najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje (ak osobitný predpis neustanovuje inak).

 1. Vstup do problematiky
 2. Právna úprava použitia sústavy JÚ a účtovania v nej
 3. Rozdiely účtovania v sústave JÚ a PÚ
 4. Príprava na zostavenie účtovnej závierky
 5. Ďalšie účtovné uzávierkové operácie
 6. Zostavenie a uloženie účtovnej závierky
 7. Záver

 • Príklad na účtovanie a účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2019 (Ing. Valéria Jarinkovičová)

 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2019 (Ing. Monika Adamíková)

Účtovná závierka predstavuje zhrnutie údajov z bežného účtovníctva, a to k súvahovému dňu. Aby poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, je potrebné pred uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky vykonať nemalé množstvo prác, a to v súlade s účtovnými predpismi účinnými k 31. 12. 2019.

 1. Účtovné právne predpisy ovplyvňujúce zostavenie účtovnej závierky k 31. 12. 2019
 2. Kontrolné a prípravné činnosti na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 3. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady
 4. Opravy chýb minulých účtovných období
 5. Zostavenie účtovnej závierky podľa jednotlivých veľkostných skupín
 6. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 7. Archivácia účtovných dokumentov
 8. Názorný zjednodušený príklad

PRÁVO V PODNIKANÍ

 • K vydaniu súhlasu správcu dane podľa daňového poriadku nadväzne na zákon proti byrokracii (Ing. Božena Jurčíková)

Vydávanie písomného súhlasu správcu dane v súvislosti so založením spoločnosti a jej zápisom do obchodného registra, zápis o prevode väčšinového obchodného podielu, návrh na výmaz spoločností z obchodného registra po splnení podmienok, vydanie tohto súhlasu správcom dane je upravený v zákone č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok).

PRE PLATITEĽOV DPH

 • Koncoročné povinnosti platiteľa dane (Ing. Anna Jurišová)

Zákon o DPH ukladá platiteľovi dane aj povinnosti, ktoré sa viažu k obdobiu kalendárneho roku, príp. hospodárskeho roku. V súlade so zákonom o DPH sa koncoročné povinnosti týkajú platiteľov dane, ktorí si pri predbežnom odpočítaní dane odpočítavajú daň v pomernej výške po prepočte koeficientom alebo ktorí v priebehu kalendárneho alebo hospodárskeho roku zmenia účel použitia investičného majetku.

 1. Ročné vyrovnanie odpočítanej DPH
 2. Úprava odpočítanej dane
 3. Komplexný príklad

PRÁVNE PREDPISY

 • 1/SP/2019/MP - Metodický pokyn k § 12 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov