Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2022

Dvojčíslo DÚPP prináša prehľad v aktuálne žiadaných témach - novela daňového poriadku (rok 2022), novela zákona o dani z príjmov (rok 2022), novela zákona o DPH (rok 2021 a 2022), koniec roka v účtovníctve, zdaňovanie vozidiel za rok 2021, účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a iné.

Cena s DPH
16,74 €
Cena bez DPH
13,95 €
EAN kód
8584113064736
Rok vydania
2021
Počet strán
208
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2022

Dvojčíslo DÚPP prináša prehľad v aktuálne žiadaných témach - novela daňového poriadku (rok 2022), novela zákona o dani z príjmov (rok 2022), novela zákona o DPH (rok 2021 a 2022), koniec roka v účtovníctve, zdaňovanie vozidiel za rok 2021, účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a iné.

OBSAH

Téma mesiaca

  • Novela daňového poriadku (rok 2022)
  • Novela zákona o dani z príjmov (rok 2022)
  • Novela zákona o DPH (rok 2021 a 2022) (Ing. Vladimír Pastierik)

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 408/2021 Z. z. (parlamentná tlač 627), ktorým sa novelizuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH, zákon č. 595/2003 Z. z. a iné zákony v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022. V článkoch uvádzame vybrané témy schválených zmien.

Dane a účtovníctvo

  • Koniec roka v účtovníctve (Ing. Ľudmila Novotná)

Okrem vykonania inventarizácie musia účtovné jednotky zaúčtovať mnoho účtovných prípadov charakteristických najmä pre záver účtovného obdobia. Z pohľadu účtovného ide o závierkové alebo o upravujúce závierkové účtovné prípady. V príspevku sa venujeme inventarizácii majetku a záväzkov a vybraným účtovným prípadom súvisiacim so záverom účtovného obdobia a zostavením účtovnej závierky.

  • Zdaňovanie vozidiel za rok 2021 (Ing. Jana Fülöpová)

I keď sa rok 2021 neniesol v znamení prijatia novely k zákonu o dani z motorových vozidiel, predsa len posledná prijatá novela zákona z decembra 2020 sa dotkla aj roku 2021 v časti iného ako ročného zdaňovacieho obdobia, podania daňového priznania a tiež aj výpočtu a platenia preddavkov na daň.

  • Príklad k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2021 (Ing. Jana Fülöpová)
  • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Medzi povinnosti FO, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosťana účely zistenia základu dane z príjmovsi uplatňujú daňové výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov,zaúčtované v sústave JÚ, patrí aj uzavretie účtovných kníh, vykonanie inventarizácie a zostavenie účtovnej závierky k poslednému dňu účtovného obdobia. Riadna účtovná závierka za rok 2021 sa zostavuje k 31. 12. 2021.

DPH

  • Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2021 (Ing. Jaroslava Betáková)

U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH. Ide o povinnosť vykonania ročného zúčtovania tej DPH, ktorá bola v priebehu kalendárneho roka odpočítavaná pomernou časťou. Uvedené povinnosti sa však nevzťahujú na všetkých platiteľov.