Daňový a účtovný poradca podnikateľa 3/2020

V nasledujúcom vydaní DÚPP podrobne preberieme témy aktuálneho obdobia. Téma mesiaca sa tentokrát zaoberá platením preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. 1. 2020, kde získate prehľad o platných spôsoboch pre výpočet dane v roku 2019. Priblížíme vám i novelu zákona o dani z motorových vozidiel od 1. 1. 2020, konkrétne úpravy a doplnenie ustanovení, ktoré platia od 1.1.2020. V publikácii samozrejme nájdete viac zaujímavých článkov, ktoré približujú aktuálnu problematiku.

Cena s DPH
12,49 €
Cena bez DPH
10,41 €
Rok vydania
2020
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 3/2020

V nasledujúcom vydaní DÚPP podrobne preberieme témy aktuálneho obdobia. Téma mesiaca sa tentokrát zaoberá platením preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. 1. 2020, kde získate prehľad o platných spôsoboch pre výpočet dane v roku 2019. Priblížíme vám i novelu zákona o dani z motorových vozidiel od 1. 1. 2020, konkrétne úpravy a doplnenie ustanovení, ktoré platia od 1.1.2020. V publikácii samozrejme nájdete viac zaujímavých článkov, ktoré približujú aktuálnu problematiku.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. 1. 2020 (Ing. Sidónia Jakubovie)

Preddavok na daň je definovaný ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Od 1. 1. 2020 sa pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vychádza zo sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň. Do 31. 12. 2019 sa používala na výpočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sadzba dane platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Novela zákona o dani z motorových vozidiel od 1. 1. 2020 (Ing. Jana Fülöpová)

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel bol novelizovaný zákonom č. 364/2019 Z. z. Novelou došlo k úprave a doplneniu niektorých ustanovení zákona, ktoré rozoberá článok v jednotlivých bodoch:

 • Zmeny v predmete dane
 • Negatívne vymedzenie predmetu dane
 • Základ dane (§ 5)
 • Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane (§ 7)
 • Vznik a zánik daňovej povinnosti (§ 8)
 • Zamedzenie duplicitného zdanenia jedného predmetu dane u jedného daňovníka
 • Vyrovnanie sa so zánikom daňovej povinnosti po uplynutí zdaňovacieho obdobia
 • Zdaňovacie obdobie
 • Preddavky na daň
 • Zánik oslobodenia od dane
 • Nastavenie hranice zaplatenia dane

 

 • Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva (Ing. Klára Klabníková)

Porušenie povinností má charakter správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu alebo úrok z omeškania v závislosti od toho, či ide o správny delikt peňažného alebo nepeňažného charakteru. Článok je zameraný na ukladanie pokuty za porušenie ust. zákona č. 431/2002 Z. z., ktoré správca dane zistí pri daňovej kontrole.

 1. Všeobecná informácia o správnom delikte
 2. Účtovníctvo účtovnej jednotky ako zdroj účtovných informácií
 3. Správne delikty podľa zákona o účtovníctve, za ktoré správca dane uloží pokutu
 4. Uloženie pokuty za správne delikty zistené v oblasti účtovníctva
 5. Zavedenie osobitného závažného porušenia zákona o účtovníctve a ukladanie sankcií
 6. Uloženie úhrnnej pokuty za správne delikty podľa zákona o účtovníctve
 7. Lehota na uloženie pokuty za účtovníctvo a výška uloženej pokuty

 

 • Novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (Ing. Sidónia Jakubovie, Ing. Marcela Prajová)

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bol pre rok 2020 novelizovaný viacerými novelami. V článku sú uvedené zmeny vysvetlené a doplnené 62 príkladmi.

 1. Zmeny zákonom č. 301/2019 Z. z.
 2. Zmeny zákonom č. 315/2019 Z. z.
 3. Zmeny zákonom č. 316/2019 Z. z.
 4. Zmeny zákonom č. 319/2019 Z. z.
 5. Zmeny zákonom č. 390/2019 Z. z.
 6. Zmeny zákonom č. 393/2019 Z. z.
 7. Zmeny zákonom č. 462/2019 Z. z.

Interné smernice

V súčasnej rôznorodosti podnikateľských aktivít a následných špecifických problémov je nevyhnutnosťou, aby podnikateľské subjekty vypracovávali vlastné vnútropodnikové smernice, ktorými upravia všeobecné právne predpisy na konkrétne podmienky podniku. Tvorba niektorých vyplýva priamo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, tvorbu iných si vyžaduje samotná prax.

 • Smernica o obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke (Ing. Martin Mikláš)