Daňový a účtovný poradca podnikateľa 3/2021

Novinka

Už tretie číslo DÚPP prináša prierez týchto najžiadanejších tém - novely a zmeny od roku 2021, prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1. 2021, podnikanie fyzických osôb v jednoduchom účtovníctve – automobil, zmena pravidiel v zákone o dani z pridanej hodnoty, cudzia nehnuteľnosť právnickej osoby v ZDP, novely daňového poriadku za rok 2020 s účinnosťou v r. 2020, 2021 a 2022 a informácia k pripravovanému (veľkému) návrhu novely daňového poriadku v roku 2021 a iné.

Cena s DPH
14,38 €
Cena bez DPH
11,98 €
EAN kód
8584113064019
Rok vydania
2021
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 3/2021

Už tretie číslo DÚPP prináša prierez týchto najžiadanejších tém - novely a zmeny od roku 2021, prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1. 2021, podnikanie fyzických osôb v jednoduchom účtovníctve – automobil, zmena pravidiel v zákone o dani z pridanej hodnoty, cudzia nehnuteľnosť právnickej osoby v ZDP, novely daňového poriadku za rok 2020 s účinnosťou v r. 2020, 2021 a 2022 a informácia k pripravovanému (veľkému) návrhu novely daňového poriadku v roku 2021 a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Novely a zmeny od roku 2021 (Ing. Vladimír Pastierik)
 • Prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1. 2021 (Ing. Miroslava Brnová)

V roku 2020 bolo schválených viacero noviel týkajúcich sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení o neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), pričom najvýznamnejšie zmeny boli schválené vládnou novelou č. 416/2020 Z. z. Článok vysvetľuje dané zmeny a rozoberá ich na príkladoch.

 1. Spresnenie definície mikrodaňovníka
 2. Úprava v definícii daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou („daňovník s ODP“) fyzickej osoby
 3. Úprava v definícii daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou („daňovník s NDP“) právnickej osoby
 4. Zrušenie oslobodenia od dane 13. a 14. platu
 5. Oslobodenie príspevkov poskytnutých v rámci aktívnej politiky trhu práce – prvá pomoc poskytnutá v čase pandémie
 6. Oslobodenie dotácií poskytnutých Ministerstvom kultúry SR
 7. Vypustenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpele
 8. Zníženie príjmovej hranice pre 15 % sadzbu dane
 9. Daňový bonus
 10. Zmeny v povinnostiach zamestnávateľa
 11. Zavedenie reverzných hybridných subjektov – účinnosť od 1. 1. 2022
 12. Zavedenie CFC pravidiel pre fyzické osoby – účinnosť od 1. 1. 2022

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Podnikanie fyzických osôb v jednoduchom účtovníctve – automobil (Ing. NadeždaCígerová)

Článok prináša odpovede na dôležité otázky z praxe: ako počítať spotrebu pri elektromobile a pracovných mechanizmoch. Na príkladoch znázorňuje odpisovanie majetku, predaj pneumatík. Pri mikrodaňovníkoch spomenie nové pravidlá odpisovania, ktoré platia pre majetok nadobudnutý od roku 2021.

 1. Účtovanie PHL v jednoduchom účtovníctve s priamou väzbou na daňové posúdenie výdavkov
 2. Daňová uznateľnosť pohonných látok
 3. Auto v obchodnom majetku, prenajaté alebo vypožičané
 4. Vlastné auto nezaradené v obchodnom majetku – použitie na pracovných cestách
 5. Odpisovanie majetku – špecifické prípady v jednoduchom účtovníctve

 • Vybrané účtovné prípady v JU v príkladoch (Ing. NadeždaCígerová)

Článok je plný príkladov z praxe ako je účtovanie dotácie „prvá pomoc“ a jej daňové posúdenie, tiež posúdenie pohľadávky voči firme z Anglicka – Brexit, či účtovanie taxislužby Bolt. Taktiež obsahuje viac príkladov ku kurzovým rozdielom a daňové posúdenie darčekových poukážok.

PRE PLATITEĽOV DPH

 • Elektromobily z daňového hľadiska (Ing. Jaroslava Betáková)

Elektromobily dokážu bez nabitia prejsť do 200 km, niektoré viac ako 500 kilometrov. Infraštruktúra nabíjacích staníc na Slovensku je vcelku dobrá a veľkou výhodou je, že auto je možné nabiť aj doma, stačí na to bežná 230 V zástrčka. Preto čoraz viac podnikateľov zvažuje kúpu elektromobilu. V príspevku poukazujeme na to, že vyššie náklady na obstaranie elektromobilov sú kompenzované nižšími prevádzkovými nákladmi a tiež niektorými daňovými zvýhodneniami.

 • Zmena pravidiel v zákone o dani z pridanej hodnoty (Ing. Jana Böszörmenyi)

Schválené zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov prinesú viacero podstatných zmien v roku 2021. Článok nimi prechádza a vysvetľuje ich.

PRÁVO V PODNIKANÍ

 • Cudzia nehnuteľnosť právnickej osoby v ZDP (Ing. Iveta Petrovická)

Prenajímať môže fyzická aj právnická osoba a to bytové i nebytové priestory. Písomná zmluva nie je vždy potrebná, keďže sa prenajímateľ a nájomník môžu dohodnúť ústne a jednotlivé body spísať do zápisnice. Písomná forma je potrebná len v prípade prenajímania nebytových priestorov.

 • Operatívny prenájom budov a stavieb
 • Vypožičané budovy a stavby
 • Finančný prenájom nehnuteľností

 

 • Externé zdroje financovania činnosti organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie (Ing. Jana Vršková)

V príspevku sa zameriavame hlavne na spôsoby poskytovania nenávratných prostriedkov z rôznych zdrojov, systém ich účtovania v podmienkach jednoduchého aj podvojného účtovníctva, ako aj daňové hľadisko nenávratných prostriedkov, ktoré sa poskytujú aj organizáciám mimovládneho a neziskového sektora.

 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí a VÚC
 2. Nenávratné finančné príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov
 3. Príspevky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR)
 4. Dary (prijímateľom daru je nezisková organizácia)
 5. Príjmy z podielu zaplatenej dane
 6. Granty z medzinárodných zmlúv (mimovládny a neziskový sektor)

 • Novely daňového poriadku za rok 2020 s účinnosťou v r. 2020, 2021 a 2022 a informácia k pripravovanému (veľkému) návrhu novely daňového poriadku v roku 2021 (Ing. Božena Jurčíková)

V priebehu roka 2020 bolo schválených šesť noviel daňového poriadku s účinnosťou ich uplatnenia už v priebehu roka 2020, od 1. 1. 2021, od 1. 8. 2021 a od 1. 1. 2022. Ide o novely zverejnené v príslušných článkoch zákonov: č. 46/2020 Z. z., č. 198/2020 Z. z. a č. 296/2020 Z. z., č. 312/2020 Z. z., č. 416/2020 Z. z. a č. 421/2020 Z. z. Boli vyvolané prevažne legislatívnymi úpravami iných zákonov a aj z podnetu podnikateľskej verejnosti a Slovenskej komory daňových poradcov.

INTERNÉ SMERNICE

 • Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku (Ing. Martin Mikláš)