Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2022

Štvrté vydanie DÚPP prináša prehľad v týchto témach - preddavky na daň z príjmov PO, novela zákona o účtovníctve a novela zákona o cenách (rok 2022), účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2021 účtujúcich v PÚ, daň z nehnuteľností priznávaná v roku 2022, dary z pohľadu DPH a účtovanie, registrácia pre DPH: povinnosti, práva a možnosti a iné.

Cena s DPH
16,74 €
Cena bez DPH
13,95 €
EAN kód
8584113064842
Rok vydania
2022
Počet strán
208
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2022

Štvrté vydanie DÚPP prináša prehľad v týchto témach - preddavky na daň z príjmov PO, novela zákona o účtovníctve a novela zákona o cenách (rok 2022), účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2021 účtujúcich v PÚ, daň z nehnuteľností priznávaná v roku 2022, dary z pohľadu DPH a účtovanie, registrácia pre DPH: povinnosti, práva a možnosti a iné.

OBSAH

Téma mesiaca

  • Preddavky na daň z príjmov PO (Ing. Sidónia Jakubovie)

Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 5 000 € a zároveň nižšia alebo rovnaká ako 16 600,00 €, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky štvrťročne v  sume ¼ poslednej známej daňovej povinnosti.  Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky mesačne vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

Dane a účtovníctvo

  • Novela zákona o účtovníctve a novela zákona o cenách (rok 2022) (Ing. Vladimír Pastierik)

Novela zákona o účtovníctve dáva priestor pre elektronizáciu procesov účtovných záznamov. Rozširuje sa osobná pôsobnosť zákona o iné osoby ako sú účtovné jednotky, ak im vzniknú vybrané povinnosti ustanovené v zákone o účtovníctve. Nové sú podmienky zabezpečenia vierohodnosti a neporušenosti obsahu účtovného záznamu... Novelou č. 457/2021 Z. Z. sa mení zákon o cenách, kde cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Ak je však je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa výsledná cena.

  • Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2021 účtujúcich v PÚ (Ing. Jana Vršková)
  • Daň z nehnuteľností priznávaná v roku 2022 (Ing. Iveta Ištóková)

V priznaní k dani z nehnuteľností alebo čiastkovom priznaní k tejto dani je daňovník povinný uviesť všetky údaje priznania a svojim podpisom deklarovať správnosť a úplnosť vyplnených údajov. Tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností sa doručuje správcovi dane najneskôr 31. 1. 2022. Po uvedenom termíne hrozí daňovníkom pokuta za oneskorené podanie. V prípade, že daňovník tlačivo zašle poštou, rozhodujúci je dátum prevzatia zásielky na pošte.

  • Cenné papiere, podiely a zmenky (2. časť) (Ing. Ľudmila Novotná)

Účtovné predpisy cenné papiere nedefinujú, odvolávajú sa na osobitné predpisy, ktoré ich upravujú. Prvý diel článku bol publikovaný v DUPP 2-3/2022. Pretože ide o jeden článok, len rozdelený, ponechávame číslovanie kapitol ako pokračujúce z predchádzajúceho čísla tak, ako by za sebou nasledovali.

  • Účtovanie materiálových a režijných faktúr (Ing. Ľudmila Novotná)

 Ak by sme chceli faktúru nejako zadefinovať, možno pri nej vychádzať z latinského facere, čo znamená robiť, urobiť, potom možno faktúru zadefinovať ako účet za vykonanú prácu alebo dodaný tovar. V praxi na zaúčtovanie účtovného prípadu vyplývajúceho zo zmluvy sa okrem zmluvy zvyčajne vystavuje aj faktúra.

Pre predplatiteľov DPH

  • Dary z pohľadu DPH a účtovanie (Ing. Jana Böszörmenyi)

Samotný inštitút darovania súvisí s Občianskym zákonníkom. Neplatnosť darovacej zmluvy nastáva v prípade plnenia po darcovej smrti. Darca je povinný oboznámiť obdarovaného so všetkými chybami darovaného predmetu, v opačnom prípade dar obdarovaný môže vrátiť. Z pohľadu darcu mu vzniká právo domáhať sa vrátenia darovanej veci, ak sa obdarovaný správa nekorektne.

  • Registrácia pre DPH: povinnosti, práva a možnosti (Ing. Jaroslava Betáková)

Podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty, by mali poznať zákonné podmienky, pri splnení ktorých sa na nich vzťahuje povinnosť registrácie. S jednotlivými typmi registrácie sú spojené rôzne povinnosti a práva. Od 1. 1. 2022 sa ruší tzv. registračná kartička DPH, ktorú správca dane zasielal po registrácii. Po novom bude správca dane (daňový úrad) zasielať daňovému subjektu už len rozhodnutie o registrácii.

Právne predpisy

  • 47/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k postupu pri určovaní mikrodaňovníka – PO podľa § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. od 1. 1. 2021 a k súvisiacim osobitným postupom (FR SR)

Daňová kaviareň

  • Plánovací kalendár na rok 2022