Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4-5/2021

S úvodom roka sa spája aj daňová problematika, ku ktorej sme spracovali niekoľko tém - platenie preddavkov v roku 2021, novinky v zákone o dani z motorových vozidiel prijaté zákonom č. 339/2020 Z. z., doručovanie účtovnej závierky za rok 2020 do registra účtovných závierok, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve – komentár, dotácie v období pandémie, účtovný a daňový pohľad a iné.

Cena s DPH
17,51 €
Cena bez DPH
14,59 €
EAN kód
8584113064095
Rok vydania
2021
Počet strán
224
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4-5/2021

S úvodom roka sa spája aj daňová problematika, ku ktorej sme spracovali niekoľko tém - platenie preddavkov v roku 2021, novinky v zákone o dani z motorových vozidiel prijaté zákonom č. 339/2020 Z. z., doručovanie účtovnej závierky za rok 2020 do registra účtovných závierok, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve – komentár, dotácie v období pandémie, účtovný a daňový pohľad a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Platenie preddavkov v roku 2021 (Ing. Lucia Sandtner)

Počnúc rokom 2020 (pri platení preddavkov na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020) platia pre vznik povinnosti platenia preddavkov nasledujúce hranice: výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je menej alebo sa rovná 5 000 eur – spoločnosti nevzniká žiadna povinnosť platenia preddavkov,výška dane z a predchádzajúce zdaňovacie obdobie je vyššia ako 5 000 eur, ale nižšia ako 16 600 eur, spoločnosť je povinná platiť preddavky raz za štvrťrok,výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je vyššia ako 16 600 eur, spoločnosť platí preddavky mesačne.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Novinky v zákone o dani z motorových vozidiel prijaté zákonom č. 339/2020 Z. z. (Ing. Jana Fülöpová)

Zákon č. 339/2020 Z. z. vstúpil do ustanovení, ktoré pozitívne ovplyvnia výsledok daňovej záťaže najmä prevádzkovateľov v autobusovej a kamiónovej doprave. Tento vplyv sa prejaví pri podaní daňového priznania už za zdaňovacie obdobie roku 2020, za ktoré sa lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane posunula do 31. marca 2021. Tiež sa zaviedli nové ročné sadzby dane výlučne pre vozidlá ťahač a náves,...

 • Doručovanie účtovnej závierky za rok 2020 do registra účtovných závierok (Ing. Ľudmila Novotná)

Podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná v súlade s vedeným účtovníctvom zostavovať za účtovnú jednotku individuálnu účtovnú závierku podľa § 17 zákona. V prípade potreby zostavuje účtovná jednotka priebežnú účtovnú závierku podľa § 18 alebo zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa § 17a (účtovná závierka zostavovaná podľa medzinárodných účtovných štandardov finančného výkazníctva).

 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (Ing. Ľudmila Novotná)

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky je dokument, ktorý sa doručuje do registra účtovných závierok . Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do RÚZ tá účtovná jednotka, ktorá má povinnosť schvaľovania účtovnej závierky. Ktoré účtovné jednotky sú to, neustanovujú účtovné predpisy, ale osobitné predpisy, podľa ktorých sú účtovné jednotky zriadené.

 • Zníženie DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky (C-146/19; prípad SCT) (Ing. Vladimír Pastierik)

PRÁVNE PREDPISY

 • Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve – komentár (Ing. Eva Gášpárová)

Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť na účely preukázania výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, vedú jednoduché účtovníctvo. Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve sú vykonávacím predpisom vydaným Ministerstvom financií SR. Sú zostavené s prihliadnutím na osobitosti fyzických osôb, ustanovujú postupy pri účtovaní účtovných prípadov v účtovných knihách a pri zostavovaní účtovnej závierky. Posledná novela legislatívnych zmien s číslom MF/011076/2020-74 platí od 1.1.2021

COVID-19: ZÁKONY A INFORMÁCIE

 • Dotácie v období pandémie, účtovný a daňový pohľad (Ing. Mária Cvečková, Ing. Beáta Michaleová )

Vláda prijala opatrenia týkajúce sa predĺženia pôvodných lehôt dočasnej ochrany podnikateľov v prípade, že o ňu požiadali a to za obdobie po 1. októbri 2020 a najnovšie aj po 1. januári 2021. Pokračovanie podnikateľských aktivít, aj keď pri sťažených podmienkach, je predpokladom nižšieho počtu prepustených zamestnancov, v zachovaní poznatkov a skúseností zavedených obchodných spoločností a postupne aj k plynulejšej úhrade svojich záväzkov voči veriteľom. 

 • Štátna pomoc na prelome dvoch účtovných období a jej vplyv na základe dane právnických osôb (Ing. Mária Horváthová)

Poskytovanie dotácie na nájomné je upravené novelami zákona č. 71/2013 Z. z. Na to, aby nájomcovi vznikol nárok na dotáciu, musí mu prenajímateľ poskytnúť zľavu z nájomného. Pri účtovaní dotácie nájomca nehodnotí len možnosť splnenia vlastných podmienok, ale je závislý na dohode s prenajímateľom o poskytnutí zľavy vo výške maximálne 50%z ceny čistého nájomného.

Článok sa venuje aj účtovaniu finančného príspevkupodľa opatrenia č. 1 naúhradu nákladov na mzdy zamestnancov, účtovaniu finančného príspevkupodľa opatrenia č. 3A na úhradu časti mzdových nákladov a finančnému príspevku podľa opatrenia č. 3Bna úhradu časti mzdových nákladov nadväzne na pokles tržieb zamestnávateľa.

PRÁVO V PODNIKANÍ

 • Využitie inštitútu „odklad platenia dane“ pred daňovým exekučným konaním po novom od 1. januára 2021 (Ing. Božena Jurčíková, Ing. Peter Jurčík)

Aby sa daňový subjekt nedostal do situácie, kedy správca dane vymáha daňový nedoplatok z úradnej moci a spôsobmi, ktoré umožňuje daňové exekučné konanie obsiahnuté v daňovom poriadku, umožňuje daňový poriadok využiť inštitút odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach. Práve v období trvania pandémie je tento inštitút viac aktuálny, ako bol doteraz, kedy jeho využitie nebolo v takom rozsahu, ako sa očakávalo, a to i napriek tomu, že v priebehu piatich rokov došlo k jeho legislatívnej úprave s cieľom jeho širšieho využitia.

 • Zmeny v dotáciách na rozvoj nájomného bývania od 1. 1. 2021 (JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.)

Od 1. 1. 2021 je účinná (s dvomi výnimkami) zmena zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Bola publikovaná ako zákon č. 358/2020 Z. z. Novelou sa zavádza viacero prvkov flexibility do poskytovania štátnej podpory. Zároveň novela úzko súvisí so zákonom č. 359/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania.

 • Zmeny v zamestnaneckých benefitoch a s nimi súvisiace zmeny od roku 2021 (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Obsahom tohto stručného príspevku je problematika zmien v okruhu zamestnaneckých benefitov a s nimi súvisiacich zmien od 1. 1. 2021, a to po novelizácii zákona o dani z príjmov zákonom č. 416/2020 Z. z. Novela má viaceré účinnosti.