Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5/2022

Už piate vydanie DÚPP prináša viacero zaujímavých tém, medzi ktoré patrí - superodpočet výdavkov na investície, kde sa zameriame na zmeny pre podnikateľov, ktorí investujú do majetku s vyššou pridanou hodnotou, t. j. investícií s previazaním na priemysel 4. 0. Aktuálnou témou je i zálohovanie na Slovensku od 1.1.2022. Táto ekologicko - ekonomická novinka v podobe zálohovania, ktorá sa dotýka výrobcov obalov, obchodníkov, ale aj spotrebiteľov. V súvislosti s tým sa vynára viacero praktických otázok v oblasti účtovania a vykazovania , ktoré sa pýtajú obe strany – podnikatelia i zákazníci. Viac tém už nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
15,48 €
Cena bez DPH
12,90 €
EAN kód
8584113064965
Rok vydania
2022
Počet strán
192
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5/2022

Už piate vydanie DÚPP prináša viacero zaujímavých tém, medzi ktoré patrí - superodpočet výdavkov na investície, kde sa zameriame na zmeny pre podnikateľov, ktorí investujú do majetku s vyššou pridanou hodnotou, t. j. investícií s previazaním na priemysel 4. 0. Aktuálnou témou je i zálohovanie na Slovensku od 1.1.2022. Táto ekologicko - ekonomická novinka v podobe zálohovania, ktorá sa dotýka výrobcov obalov, obchodníkov, ale aj spotrebiteľov. V súvislosti s tým sa vynára viacero praktických otázok v oblasti účtovania a vykazovania , ktoré sa pýtajú obe strany – podnikatelia i zákazníci. Viac tém už nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Téma mesiaca

 • Superodpočet výdavkov na investície (Ing. Anton Kolembus)

Schválenou novelou zákona č. 563/2009 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 1. 2022 doplnil zákon o dani z príjmov. Jednou zo zmien je tzv. superodpočet výdavkov na investície. Je určený podnikateľom, ktorí investujú do majetku s vyššou pridanou hodnotou, t. j. investícií s previazaním na priemysel 4. 0.

 • Slovensko od 1. 1. 2022 zálohuje (Ing. Lucia Sandtner)

V roku 2022 prichádza na Slovensko ekologicko - ekonomická novinka v podobe zálohovania, ktorá sa dotýka výrobcov obalov, obchodníkov, ale aj spotrebiteľov. Zálohujú sa plastové fľaše a plechovky od nápojov. V súvislosti s tým sa vynára viacero praktických otázok v oblasti účtovania a vykazovania , ktoré sa pýtajú obe strany – podnikatelia i zákazníci.

Dane a účtovníctvo

 • Zmeny pri zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2022 (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Obsahom tohto príspevku sú zmeny, ku ktorým dochádza pri zdaňovaní príjmov najmä fyzických osôb, ale aj právnických osôb od začiatku roku 2022 na základe noviel ZDP, ako aj zákona č. 67/2020 Z. z., zákona proti byrokracii, resp. okrajovo aj zmeny s tým súvisiace na základe iných právnych noriem.

 • Index daňovej spoľahlivosti (rok 2022) (Ing. Vladimír Pastierik)

Národná rada SR schválila zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa novelizuje daňový poriadok s účinnosťou od 1. januára 2022. Nadväzne na § 53d ods. 4 novelizovaného daňového poriadku vydalo Ministerstvo financií SR vyhlášku o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti tiež s účinnosťou od 1. januára 2022.

 • Uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (Ing. Vladimír Pastierik)
 • Informácia o novele k zákonu o miestnych daniach (kolektív autorov)

Zákonom č. 470/2021 Z. z. bol doplnený zákon o miestnych daniach. Táto novela legislatívne upravila dva druhy daní: daň z nehnuteľností a daň za ubytovanie, ktoré spravujú obce. Cieľ novely je umožniť obciam využiť rozšírenie oslobodenie od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností aj na stavby a nebytové priestory určené na šport a športovú činnosť.

 • Účtovanie transferov (Ing. Katarína Maliňáková)

Transfery sú jednou z oblastí, ktorá je špecifická pre organizácie štátnej správy a samosprávy. Pod pojmom transfer sa chápu finančné (poskytnutie peňažných prostriedkov) aj nefinančné vzťahy v rámci verejnej správy aj mimo nej. Pri použití bežného transferu a pri vzniku nákladov z dlhodobého majetku nakúpeného z transferu (odpisy, tvorba opravných položiek, zostatková cena pri likvidácii, predaji, manku alebo škode, darovania resp. bezodplatného prevodu vlastníctva) sa účtuje o výnosoch. Kapitálové transfery sa časovo rozlišujú aj u príjemcu.

Právne predpisy

 • Metodický pokyn k uplatneniu inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty (MF SR)
 • Metodický pokyn k osobitnému spôsobu úhrady dane podľa § 69c zákona o DPH (MF SR)

Právo v podnikaní

 • Poskytovanie stravy z daňového pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca (Ing. Miroslava Brnová)

V roku 2021 došlo k dvom novelám zákonov, ktoré upravujú oblasť poskytovania stravy zamestnávateľom pre svojich zamestnancov aj v nadväznosti na jej daňové posúdenie. Ide o zmeny s účinnosťou od 1. 3. 2021 v zákone č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa posudzovanie stravného formou finančného príspevku pre účely oslobodenia podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP a účinnosťou od 1. 1. 2022 v zákone č. 416/2021 Z. z., ktorým sa zrovnoprávnila výška oslobodenia príspevku na stravu bez ohľadu na jej formu.

 • Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa vzťahuje na účtovnú jednotku ako zamestnávateľa, na zamestnancov a spoločníkov v obchodných spoločnostiach a členov družstiev, ktorí sú zároveň v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti a družstvu. Účtová skupina 33 nezahŕňa zúčtovanie odmien spoločníkom v obchodných spoločnostiach a členom družstiev zo závislej činnosti.

 • Nezdaniteľné časti základu dane v konkrétnych životných situáciách (Ing. Valéria Jarinkovičová)

NČZD je stále aktuálna téma a daňovníci (i mzdové účtovníčky) často musia pri výpočte dane za uplynulé zdaňovacie obdobie uvažovať, či v konkrétnej životnej situácii daňovníka mu vzniká  nárok na tieto zvýhodnenia. Touto problematikou sa budeme zaoberať v tomto príspevku, a to najmä na základe názorných príkladov a vo forme odpovedí na rôzne konkrétne otázky z praxe.