Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5-6/2019

Akcia -76%

Opäť sme si pre vás pripravili zaujímavé témy ako - platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019, povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. 9. 2018 a od 1. 1. 2019, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov na dani a iné.

Ušetríte
76% = 10,97 €
Cena s DPH
14,48 € 3,51 €
Cena bez DPH
12,07 € 2,93 €
Rok vydania
3/2019
Počet strán
256
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5-6/2019

Opäť sme si pre vás pripravili zaujímavé témy ako - platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019, povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. 9. 2018 a od 1. 1. 2019, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov na dani a iné.

Obsah čísla:

TÉMA MESIACA

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019 (Ing. Sidónia Jakubovie)
Preddavok na daň je povinná platba, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti (Ing. Dagmar Piršelová)
Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti vyplývajú najmä z § 35 až § 40 ZDP. Uvedieme si najdôležitejšie „bežné“ povinnosti zamestnávateľov podľa vecných okruhov.
1. Povinnosti zamestnávateľov v priebehu roka
2. Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu
3. Vzor tlačiva
4. Mesačný prehľad
5. Komentár na vyplnenie tlačiva mesačného prehľadu


Novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. 9. 2018 a od 1. 1. 2019 (Ing. Božena Jurčíková)
V priebehu roka 2018 boli schválené tri novely zákona č. 563/2009 Z. z. aj s pripomienkami počas schvaľovacieho procesu v NR SR. Išlo len o krátke novely vyvolané novými zákonmi alebo novelami k osobitným predpisom, ktoré si vyžiadali legislatívnu úpravu len vybraných ustanovení daňového poriadku.


Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (novelizácia) (Ing. Juraj Válek, PhD.)


Vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov na dani (Ing. Dagmar Piršelová)
O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania preddavkov zníži zamestnávateľ odvod zrazených bežných preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2019 alebo ak musel z vlastných prostriedkov zaplatiť zamestnancom dodatočne uplatňovaný daňový bonus požiada o vrátenie dlžnej sumy na tlačive mesačného prehľadu po skončení kalendárneho štvrťroka.

PRÁVNE PREDPISY

Informácia k zákonu proti byrokracii v súvislosti so zrušením určitých povinností daňových subjektov (Ing. Božena Jurčíková)


Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov


Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH


Metodický pokyn k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1. 1. 2019

PRÁVO V PODNIKANÍ

Novela zákona o odpadoch (Mgr. Gabriela Švedlárová)
Príspevok rozoberá novelu č. 312/2018 Z z., ktorá od januára mení zákon o odpadoch. Potrebu novelizovať zákon prinieslo najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice č. 2009/16/ES. Novela zákona zasahuje aj do ďalších tematických oblastí, ktorých zmenu alebo precizovanie si vyžiadala najmä aplikačná prax.


Aktuálne k problematike zamestnanosti, sociálnej sféry a dane z príjmov (Ing. Valéria Jarinkovičová a kolektív)
Opatrenia v sociálnej sfére, najmä v oblasti podpory zamestnanosti, majú pozitívny vplyv na ekonomický rast, a teda i výnos daní. V tomto aktualizovanom príspevku sa budeme zaoberať aj daňovým aspektom podpory zamestnanosti a sociálnej ochrany.
1. Úvod do problematiky
2. Stručný prehľad problematiky
3. Sociálna politika a ekonomický vývoj
4. Zhrnutie daňového aspektu aktívnej politiky trhu práce
5. Sociálna ochrana
6. Zmeny týkajúce sa dávok zo sociálneho poistenia
Záver


Zhrnutie o živnosti (Bc. Katarína Danajovičová)
Samostatnú zárobkovú činnosť je možné vykonávať aj na základe iných, rôznych oprávnení, licencií či osobitných predpisov. V tomto článku si však zhrnieme všetko od založenia cez pozastavenie až po ukončenie živnosti a daňovo-odvodové náležitosti týkajúce sa SZČO. Taktiež si priblížime niektoré situácie, s ktorými sa často stretávame v praxi.
1. Živnostenské oprávnenie
2. Vznik a trvanie živnosti z hľadiska odvodov a daní
3. Živnosť popri zamestnaní
4. Živnosť popri štúdiu
5. Živnosť popri dôchodku
6. Pozastavenie živnosti
7. Zrušenie živnosti
Záver


Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (JUDr. Slavomíra Gejdošová)
Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť zamestnávať i zamestnanca so zdravotným postihnutím, a to na vhodných pracovných miestach, umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie. Túto povinnosť môže plniť aj zadaním zákazky. Uvedené skutočnosti musia byť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámené do 31. 3. 2019.

MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE

Dokumentácia o transferovom oceňovaní: Nové pravidlá pre roky 2018 a 2019 (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.)
V príspevku sa venujeme popísaniu najdôležitejších zmien oproti doterajším pravidlám, vysvetľujeme význam dokumentačnej povinnosti na účely transferového oceňovania a upozorňujeme na vybrané osobitosti novej právnej úpravy.

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY

Vy sa pýtate – my odpovedáme.
Na otázky čitateľov odpovedajú naši odborní poradcovia

DAŇOVÁ KAVIAREŇ

Stačí sa sústrediť na to, čo používatelia v skutočnosti naozaj potrebujú a nedávať im niečo, čo určite nechcú. A tiež vám ukážeme, ako urobiť skvelú firemnú párty, na ktorú vaši zamestnanci tak ľahko nezabudnú.