Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5-6/2020

Spojené 5-6 vydanie publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa sa zameriavajú na dôležitú tému zmeny zákona o DPH v roku 2020. Zmeny zákona o DPH reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910. Zavedené boli spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom a ich atribútov. Prinášame samozrejme i ďalšie témy - zmeny pri určení základu dane podľa § 22 zákona o DPH, novela daňového poriadku (rok 2020 – 2021), pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporov, dohovor proti narúšaniu základov dane a presunov zisku (BEPS). Prehľadné zobrazenie tém si prečítate nižšie v obsahu.

Cena s DPH
23,44 €
Cena bez DPH
19,53 €
Rok vydania
2020
Počet strán
360
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5-6/2020

Spojené 5-6 vydanie publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa sa zameriavajú na dôležitú tému zmeny zákona o DPH v roku 2020. Zmeny zákona o DPH reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910. Zavedené boli spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom a ich atribútov. Prinášame samozrejme i ďalšie témy - zmeny pri určení základu dane podľa § 22 zákona o DPH, novela daňového poriadku (rok 2020 – 2021), pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporov, dohovor proti narúšaniu základov dane a presunov zisku (BEPS). Prehľadné zobrazenie tém si prečítate nižšie v obsahu.

OBSAH

TÉMA MESIACA

  • Zmeny zákona o DPH v roku 2020 (Ing. Jaroslava Betáková)

Zmeny zákona o DPH reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910. Zavedené boli spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-offstock úpravy, ďalejurčení miesta dodania tovaru s prepravou a tiež nastala účinnosť oslobodenia od dane v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa surovej ropy a minerálnych olejov.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

  • Zmeny pri určení základu dane podľa § 22 zákona o DPH (Ing. Anna Jurišová)

Zákon o DPH osobitne definuje základ dane pri dodaní tovarov a služieb v tuzemsku, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a osobitne základ dane pri dovoze tovaru.Od roku 2019 a aj 2020 sa zmeny v tejto oblasti týkajú predovšetkýmurčenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, kedy sa základ dane určí v súlade s § 22 ods. 5 a tovaru, pri obstaraní ktorého nebola odpočítaná daň.

  • Novela daňového poriadku (rok 2020 – 2021) (Ing. Vladimír Pastierik)

Národná rada SR schválila zákon č. 369/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe danís postupnou účinnosťou od 1. januára 2020 a 2021. Ďalej uvádzame vybrané témy novely.

  • Pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporov (Ing. Vladimír Pastierik)

NR SR schválila zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia s účinnosťou od 1. júla 2019. Ide o nový zákon, ktorý upravuje pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporovmedzi Slovenskou republikou ainým členským štátom EÚ alebo zmluvným štátom podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Zákon preberá Smernicu Rady EÚ 2017/1852 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii.

  • Dohovor proti narúšaniu základov dane a presunov zisku (BEPS) (Ing. Vladimír Pastierik)

Slovenská republika podpísala Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami, s platnosťou od januára 2019. Dohovor mení a dopĺňa niektoré dvojstranné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a je známy pod skratkou BEPS (base erosion and profit shifting). K dohovoru bol vydaný výkladový prostriedok, do ktorého je možné nahliadnuť na Ministerstve financií SR.

  • Hybridné nesúlady (Ing. Michaela Vidová)

Narúšanie základu dane z príjmov právnických osôb bolo jednou z hlavných problematických oblastí, ktorými sa v posledných rokoch zaoberali tak štáty OECD, ako aj členské štáty Európskej únie. Zákonom č. 301/2019 Z. sa do ZDP doplnilo ustanovenie § 17i, ktorým došlo k implementácii opatrení zo Smernice Rady (EÚ) 2017/952, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. Ide o tzv. smernicu ATAD2.

PRÁVNE PREDPISY

  • Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty (Ing. Jaroslava Betáková)

Zavádzajú sa spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy, určení miesta dodania tovaru s prepravou uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom v reťazových transakciách, tiež sa stane účinným oslobodenie od dane v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa surovej ropy a minerálnych olejov, ktoré bolo doplnené. Umožní sa tak obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom na medzinárodných burzách.