Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2021

Jarné dvojčíslo DÚPP sa zameriava predovšetkým na oblasť daní a ďalších súvisiacich oblastí, ako napríklad - informácia k využitiu odkladu platenia dane po novele v roku 2021, nové podmienky pre povolenie odkladu platenia dane určené FR SR pre rok 2021, doprava z účtovného a daňového hľadiska, účtovanie emisných kvót, zákon o účtovníctve – komentár, oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke a jej účtovanie a iné.

Cena s DPH
21,89 €
Cena bez DPH
18,24 €
EAN kód
8584113064187
Rok vydania
2021
Počet strán
280
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2021

Jarné dvojčíslo DÚPP sa zameriava predovšetkým na oblasť daní a ďalších súvisiacich oblastí, ako napríklad - informácia k využitiu odkladu platenia dane po novele v roku 2021, nové podmienky pre povolenie odkladu platenia dane určené FR SR pre rok 2021, doprava z účtovného a daňového hľadiska, účtovanie emisných kvót, zákon o účtovníctve – komentár, oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke a jej účtovanie a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

  • Informácia k využitiu odkladu platenia dane po novele v roku 2021 (Ing. Božena Jurčíková)

Správca dane od 6. 2. 2021, kedy nadobudla účinnosť táto novela, ktorá novelizuje práve § 57 ods. 2 daňového poriadku môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle.

  • Nové podmienky pre povolenie odkladu platenia dane určené FR SR pre rok 2021 (Ing. Božena Jurčíková)

Správca dane môže povoliť odklad platenia dane, ak je splnená aspoň jedna z podmienok, ktoré sú určené; môže splniť aj viaceré podmienky, ale vyžaduje sa splnenie aspoň jednej z nich. Daňový subjekt je povinný v žiadosti uviesť okrem základných identifikačných údajov, aj dobu odkladu platenia dane alebo splátky dane.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

  • Doprava z účtovného a daňového hľadiska (Ing. Jana Böszörmenyi)

Dopravné služby sú podnikateľskou činnosťou zameranou na dopravu v osobnej alebo nákladnej doprave. Táto služba je v zmysle zákona č. 56/2021 Z. z.o cestnej doprave v znení neskorších predpisovposkytovaná zdaniteľným a rovnako aj nezdaniteľným osobám podľa zákona č. 222/2004 Z. z.

  • Účtovanie emisných kvót (Ing. Anton Kolembus)

Emisné kvóty sa podľa § 30b postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva účtujú ako krátkodobý finančný majetok. Pri ich predaji sa používajú rovnaké účty ako pri predaji cenných papierov a podielov. Je však potrebné rozlišovať, či dochádza k predaju emisných kvót, ktoré boli nakúpené, alebo tých, ktoré boli bezodplatne pripísané.

  • Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od roku 2021 (doc. Ing. Juraj Válek, PhD.)

Od januára 2021 nadobúda platnosť novelizácia zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Všetky zmeny v zákone nenadobúdajú účinnosť hneď od 1. januára 2021, ale vo viacerých časových periódach. A to od 1. júla 2021, následne od 1. októbra 2021, potom od 1. januára 2022, následne od 1. júla 2022 a 13. februára 2023. Najpodstatnejšie zmeny si rozoberieme bližšie v tomto článku.

PRÁVNE PREDPISY

  • Zákon o účtovníctve – komentár (Ing. Monika Adamíková)

Do komentára zákona sú zapracované posledné aktuálne novely: č. 198/2020 Z. z. a č. 421/2020 Z. z. Novelou zákona č. 198/2020 Z. z. sa významne zvyšujú kvantitatívne kritériá, ktoré, ak podnikatelia splnia, majú povinnosť nechať si overiť svoju účtovnú závierku nezávislým audítorom. Novela č. 421/ 2020 Z. z. zásadne mení od 1. 1. 2021 pravidlá konkurzov pre podnikateľské subjekty s majetkom a záväzkami do 1 mil. eur. V rámci nej sa novelizoval aj zákon o účtovníctve.

PRE PLATITEĽOV DPH

  • Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke a jej účtovanie (Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová)

Jednou z najdôležitejších zmien, ktoré prináša novela zákona o DPH od 1. januára 2021 je zavedenie mechanizmu opravy základu dane v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia ceny po dodaní tovaru alebo služby, ak sa pohľadávka platiteľa stala nevymožiteľnou. V súlade s judikatúrou SD EÚ nie je možné úplne vylúčiť právo platiteľa dane znížiť základ dane v prípade, keď mu jeho odberateľ alebo tretia strana nezaplatili za dodanie tovaru alebo služby.

PRÁVO V PODNIKANÍ

  • Zásadné zmeny v nadobúdaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním (JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.)

S účinnosťou od 1. 5. 2021 prichádza do procesnej stránky tohto inštitútu zásadná zmena, a to zákonom č. 68/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Civilný mimosporový poriadok. Novela má posilniť ochranu vlastníckeho práva a právnej istoty pri nadobúdaní vlastníckeho práva vydržaním.Zásadnou zmenou v novom konaní, je ďalší postup súdu v prípade, teda ak navrhovateľ osvedčil skutočnosti odôvodňujúce vydanie potvrdenia o vydržaní.

  • Novela Zákonníka práce účinná od 1.marca (JUDr. Tatiána Mičudová)

Predmetná Novela ZP bola pomerne diskutovaná vzhľadom na to, že rieši osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, ale upravuje aj možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Novela prináša aj ďalšie zmeny...