Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2021

Odporúčame

Už ôsme číslo DÚPP prináša bližší pohľad na vybrané daňové témy - oprava základu dane a DPH, zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, účtovanie transferov, najčastejšie chyby v účtovných závierkach podnikateľov z pohľadu audítora, podiely na zisku z daňového pohľadu, zrušenie spoločnosti z pohľadu ZDP a iné.

Cena s DPH
15,00 €
Cena bez DPH
12,50 €
EAN kód
8584113064248
Rok vydania
2021
Počet strán
192
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2021

Už ôsme číslo DÚPP prináša bližší pohľad na vybrané daňové témy - oprava základu dane a DPH, zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, účtovanie transferov, najčastejšie chyby v účtovných závierkach podnikateľov z pohľadu audítora, podiely na zisku z daňového pohľadu, zrušenie spoločnosti z pohľadu ZDP a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

  • Oprava základu dane a DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

V praxi dochádza k prípadom, kedy po uskutočnení zdaniteľného obchodu platiteľom DPH nastane dôvod k zmene pôvodnej fakturovanej ceny a je potrebné vykonať opravu podľa § 25 zákona o DPH. Opravy je potrebné uviesť v daňovom priznaní a tiež kontrolnom výkaze podanom za aktuálne zdaňovacie obdobie.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

  • Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (Ing. Lucia Sandtner PhD.)

Novela zákona upravuje sadzby spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch. Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky bude k 1. februáru 2021, k 1. februáru 2022 a k 1. februáru 2023. Novela má tiež zosúladiť definíciu územia Európskej únie so smernicou Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES.

  • Účtovanie transferov (Ing. Katarína Maliňáková)

Pod pojmom transfer sa chápu vzťahy v rámci verejnej správy aj mimo nej. Pri použití bežného transferu a pri vzniku nákladov z dlhodobého majetku nakúpeného z transferu (odpisy, tvorba opravných položiek, zostatková cena pri likvidácii, predaji, manku alebo škode) sa účtuje o výnosoch. V prípade poskytnutia transferov zo štátneho rozpočtu a zo štátnych finančných aktív je poskytovateľom dotácií štát, ktorého reprezentuje Ministerstvo financií SR, a nie správca kapitoly, cez ktorú bola dotácia poskytnutá.

  • Najčastejšie chyby v účtovných závierkach podnikateľov z pohľadu audítora – metodické a praktické odporúčania (Ing. Mária Cvečková)

Účelom príspevku je vyzdvihnúť často sa opakujúce nepresnosti a dať do pozornosti poňatie niektorých špecifických oblastí účtovania. V roku 2020 pribudlo niekoľko osobitých vplyvov v dôsledku pandémie: rôzne dotácie, zľavy, niektoré nové druhy nákladov, upravované tržby, cudzie zdroje financovania, zvažovanie nepretržitosti trvania účtovnej jednotky, prípadne analýza možných následných udalostí, ale „staré“ témy ostávajú.

  • Podiely na zisku z daňového pohľadu (Ing. Miroslava Brnová)

Podiely na zisku ako príjem podliehajúci zdaneniu je pre daňové účely vymedzený v zákone o dani z príjmov, pričom v určitých prípadoch sa predmetné ustanovenie vzťahuje aj na podiely na zisku plynúce PO. Príjmy zahraničného spoločníka v.o.s., môžu byť zdanené na úrovni v.o.s. V prípade tuzemských spoločníkov túto situáciu nie je potrebné riešiť, nakoľko sú tieto príjmy u FO súčasťou príjmov podľa § 6 ZDP a u PO predmetom dane podľa § 12.

PRÁVNE PREDPISY

  • Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia – komentár (JUDr. Eva Sláviková)

Zákon č. 11/2019 Z. z. je novým zákonom v našom právnom poriadku, ktorého predmetom sú základné pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Ich primárnym cieľom je zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. V rámci EÚ bola v tejto oblasti prijatá Smernica Rady 2017/1852 tzv. „smernica o mechanizmoch riešenia sporov“. Zákon o pravidlách riešenia sporov, konkrétne jeho druhá časť, je transpozíciou tejto smernice.

  • Usmernenie č. 21/DZPaU/2021/MU k zisťovaniu základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s dotáciami plynúcimi daňovníkovi, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) ZDP v znení neskorších predpisov (FRSR)

PRÁVO V PODNIKANÍ

  • Zrušenie spoločnosti z pohľadu ZDP (Ing. Iveta Petrovická)

Zrušenie spoločnosti nie je len ukončenie podnikania. Spoločnosť je treba v niektorých prípadoch ukončiť likvidáciou a zároveň ju vymazať z obchodného registra. Zákon o dani z príjmov v súvislosti s týmito procesmi upravuje zdaňovacie obdobia a postup pri zistení základu dane za tieto zdaňovacie obdobia.