Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2022

Jarné ôsme vydanie DÚPP prináša prehľad v týchto témach - nadobudnutie tovaru z iného štátu, účtovanie vyvolanej investície, pozastavenie, prerušenie, skončenie podnikania – daňový aspekt, pozastavenie, prerušenie, ukončenie podnikania - DPH a účtovanie v JÚ, dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH, odpočet DPH a iné.

Cena s DPH
14,64 €
Cena bez DPH
12,20 €
EAN kód
8584113065054
Rok vydania
2022
Počet strán
176
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2022

Jarné ôsme vydanie DÚPP prináša prehľad v týchto témach - nadobudnutie tovaru z iného štátu, účtovanie vyvolanej investície, pozastavenie, prerušenie, skončenie podnikania – daňový aspekt, pozastavenie, prerušenie, ukončenie podnikania - DPH a účtovanie v JÚ, dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH, odpočet DPH a iné.

OBSAH

Téma mesiaca

 • Nadobudnutie tovaru z iného štátu (Ing. Jaroslava Betáková)

Na účely dane z pridanej hodnoty pojem „nadobudnutie tovaru v SR“ predstavuje nákup tovaru z iného členského štátu zdaniteľnou osobou (podnikateľom, v určitých prípadoch i nepodnikateľom). Vzhľadom na to, že nadobudnutie tovaru v SR sa spája s povinnosťou odvodu DPH do štátneho rozpočtu v SR, je potrebné vedieť, za akých podmienok a v ktorom momente dochádza k vzniku daňovej povinnosti.

Dane a účtovníctvo

 • Účtovanie vyvolanej investície (Ing. Monika Adamíková)

Vyvolaná investícia je vymedzená v § 35 postupov účtovania pre PÚ ako náklad súvisiaci s obstaraním dlhodobého hmotného majetku alebo technického zhodnotenia tohto majetku. Vo väčšine prípadov vzniká pri výstavbe nehnuteľnosti, pri výstavbe pozemných komunikácií. Vyvolanú investíciu je investor povinný zrealizovať na vlastné náklady a odovzdať ju bezodplatne do vlastníctva alebo správy dotknutej tretej osoby, do práv ktorej sa vyvolanou investíciou zasahuje.

 • Neziskové organizácie a ukladanie účtovnej závierky do registra účtovných závierok (Ing. Ľudmila Novotná)

V praxi sa často stretávame s otázkami, či neziskové organizácie majú povinnosť ukladať účtovné závierky do registra účtovných závierok. Druhou skupinou otázok je, či účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty sa musia do RÚZ ukladať elektronicky. Ak takú povinnosť majú, účtovné závierky a iné dokumenty ukladať už len elektronicky, treba to akceptovať hoci DP môžu doručovať písomne.

 • Pozastavenie, prerušenie, skončenie podnikania – daňový aspekt (Ing. Miroslava Brnová)

V priebehu podnikania daňovníkov, môže prísť k situáciám, kedy daňovník pozastaví, preruší alebo dokonca úplne skončí svoju podnikateľskú činnosť. Podľa toho k akej situácii dôjde, upravuje ZDP vplyv uvedených skutočností na základ dane.

 • Pozastavenie, prerušenie, ukončenie podnikania - DPH a účtovanie v JÚ (Ing. Jana Böszörmenyi)

V súvislosti s pozastavením alebo prerušením podnikateľskej činnosti je dôležité sledovať obdobie, za ktoré dochádza k pozastaveniu alebo prerušeniu podnikania a zvoliť správny postup v zmysle zákona. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti je dôležité práve preskúmanie neuhradených záväzkov, pohľadávok, zásob tovaru alebo materiálu a majetku.

 • Dary poskytnuté pre Ukrajinu z pohľadu colného a daňového (Ing. Marta Boráková)

Finančná správa rovnako ako dobrovoľníci spolu s ostatnými štátnymi orgánmi robí všetko pre to, aby bola pomoc na Ukrajinu doručená, čo najrýchlejšie. Avšak naďalej platia právne predpisy aj finančná správa je viazaná dodržiavaním legislatívy a opatrení v oblasti bezpečnosti pri vývoze tovaru z colného územia EÚ do Ukrajiny, ktorá je stále treťou krajinou. Na každý tovar, ktorý vstupuje na Ukrajinu, je nutné podať colné vyhlásenie.

 • Dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH (Ing. Vladimír Pastierik)

Pravidlá DPH v Európskej únii, v tom aj na Slovensku, upravuje smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH. Podľa článku 167 smernice vzniká odberateľovi právo na odpočítanie dane vtedy, keď vzniká daňová povinnosť dodávateľovi. Podľa článku 168 smernice má odberateľ právo na odpočítanie DPH na vstupe za dodanie od iného platiteľa. Tieto pravidlá sú prevzaté do ustanovení § 49 ods. 1 a § 51 ods. 1 DPH.

 • Odpočet DPH (Ing. Vladimír Pastierik)

Právne predpisy

 • Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (FR SR)
 • Metodický pokyn k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 53b zákona č. 222/2004 Z. z. (FR SR)

Právo v podnikaní

 • Zamestnanecké benefity a home office (Ing. Eva Gášpárová)

Zamestnanecké benefity sú jedným z podstatných nástrojov motivačnej a sociálnej politiky zamestnávateľa. Môžu byť zložkou odmeny za prácu, pričom môžu mať peňažný alebo nepeňažný charakter. Zamestnanecké benefity sú spravidla určené všetkým zamestnancom, nie sú podmienené pracovným výkonom zamestnanca a ich rozsah a forma závisia napr. od veľkosti zamestnávateľa, jeho finančnej situácie, charakteru činnosti, potrieb zamestnancov a iných faktorov.

 • Právna úprava mzdy v pracovnom práve (JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Dagmar Huťanová, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.)

V článku popíšeme podmienky, za ktorých vzniká povinnosť zamestnávateľa poskytovať svojim zamestnancom náhradu mzdy, mzdové zvýhodnenie, ako aj mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce. Budeme sa zaoberať vyplácaním mzdy vo forme naturálií, ako aj splatnosťou a výplatou mzdy.

 • Zdanenie príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti po ustanovenej lehote (Ing. Klára Klabníková)

Finančné riaditeľstvo vo vyhľadávacej činnosti zameranej na kontrolu zdanenia príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti pokračuje aj v roku 2022 v spolupráci s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi, notármi, advokátmi, ktorí majú písomnosti a iné veci (§ 26 daňového poriadku) a tieto môžu byť dôkazom pri správe daní.