Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2020

Zlúčené deviate a desiate číslo publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa opäť prináša prehľad najzaujímavejších tém - daňové povinnosti dedičov po úmrtí poručiteľa, kde si rozoberieme povinnosti k získaniu dedičstva, vysporiadanie daňových povinností a pod.. Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel nám napovie ako postupovať pri zistení pochybenia v úvodnom daňovom priznaní.

Cena s DPH
14,66 €
Cena bez DPH
12,22 €
Rok vydania
2020
Počet strán
208
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2020

Zlúčené deviate a desiate číslo publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa opäť prináša prehľad najzaujímavejších tém - daňové povinnosti dedičov po úmrtí poručiteľa, kde si rozoberieme povinnosti k získaniu dedičstva, vysporiadanie daňových povinností a pod.. Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel nám napovie ako postupovať pri zistení pochybenia v úvodnom daňovom priznaní.
Nová rubrika „Prvá pomoc“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti vám prinesie odporúčania a legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú plynutia lehôt a upravujú aktuálne postupy v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti, v oblasti daní a účtovníctva a tiež informácie súvisiace s danou situáciou. Prehľadné zobrazenie tém si prečítate nižšie v obsahu.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Daňové povinnosti dedičov po úmrtí poručiteľa (Ing. Eva Gášpárová)

Smrť fyzickej osoby je z hľadiska práva významnou skutočnosťou, ktorá má vplyv a právne dôsledky na osoby blízke poručiteľovi, ktorých nazývame dedičmi. Jednou z povinností, ktoré prechádzajú po zomretom na jeho dedičov, je aj vysporiadanie jeho daňových povinností. Dedičské konanie je upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Rozdeľuje sa do niekoľkých fáz.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (Ing. Jana Fülöpová)

Daňovník, ktorý zistí pochybenia v podanom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel, dôsledkom ktorých by bola ovplyvnená suma výslednej dane, či už pozitívne alebo negatívne, bude postupovať podľa zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok). Z toho dôvodu zákon o dani z motorových vozidiel postup pri podaní dodatočného daňového priznania neupravuje

 • Stručne k výdavkom uznávaným až po zaplatení (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Obsahom tohto príspevku je aktuálna problematika opakovane novelizovaného § 17 ods. 19 ZDP. Znenie predmetného ustanovenia bolo zákonom č. 301/2019 Z. z. k 1. 1. 2020 nahradené znením novým. Uznávanie výdavkov po zaplatení sa podľa nového znenia prvej vety netýka výdavkov (nákladov), ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku.

 • Zrážková daň poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: Nové pravidlá od januára 2020 (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.)

Autor sa zameriava na daňové aspekty problematiky poskytovania peňažných a nepeňažných plnení zo strany subjektov farmaceutického trhu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vychádzame z aktuálnej právnej úpravy a poukazuje na súvislosti uplatňovania osobitného daňového režimu v podobe zrážkovej dane.

 • Poznámky k účtovnej závierke podnikateľov (Ing. Mária Cvečková)

Poznámky sú rovnocennou súčasťou účtovnej závierky účtovnej jednotky. V prípade absencie tejto časti účtovnej závierky nie je splnená podmienka úplnosti účtovníctva a možno hovoriť o správnom delikte. Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát, Poznámky.

COVID-19: zákony a informácie

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 zavádzame novú rubriku. Budeme v nej prinášať odporúčania a legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú plynutia lehôt a upravujú aktuálne postupy v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti, v oblasti daní a účtovníctva a tiež informácie súvisiace s danou situáciou.

 • Projekt „Prvá pomoc“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti (Ing. Vladimír Pastierik)
 • 15/DZPaÚ/2020/I - Informácia k šiestej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. (MFSR)
 • Platenie preddavkov inak (Ing. Vladimír Pastierik)
 • Zánik nezaplatenej daňovej sankcie k zaplatenej dani z príjmov (Ing. Vladimír Pastierik)
 • K novým opatreniam v sociálno-ekonomickej oblasti (Ing. Valéria Jarinkovičová)
 • 16/DZPaU/2020/I-Informácia k siedmej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 (MFSR)

PRÁVNE PREDPISY

Dávame do pozornosti komentáre k opatreniam č. MF/23377/2014-74 a MF/23378/2014-74. Týmto opatreniami sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké a malé účtovné jednotky.

 • Opatrenie MF SR č. MF/23377/2014-74, individuálna účtovná závierka pre veľké účtovné jednotky – komentár (Ing. Monika Adamíková)
 • Opatrenie MF SR č. MF/23378/2014-74, individuálna účtovná závierka pre malé účtovné jednotky – komentár (Ing. Monika Adamíková)

INTERNÉ SMERNICE

 • Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k pohľadávkam(Ing. Martin Mikláš)

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastane zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku.