Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2022

Novinka

Spojené vydanie Vám prináša prehľad v týchto témach - uchovávanie účtovnej dokumentácie po novele zákona o účtovníctve v roku 2022, zmeny v štatistike INTRASTAT a ich uvedenie do praxe a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) – komentár. Viac sa dozviete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
19,86 €
Cena bez DPH
16,55 €
EAN kód
8584113065092
Rok vydania
2022
Počet strán
248
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2022

Spojené vydanie Vám prináša prehľad v týchto témach - uchovávanie účtovnej dokumentácie po novele zákona o účtovníctve v roku 2022, zmeny v štatistike INTRASTAT a ich uvedenie do praxe a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) – komentár. Viac sa dozviete v obsahu nižšie.

OBSAH

Téma mesiaca

  • Uchovávanie účtovnej dokumentácie po novele zákona o účtovníctve v roku 2022 (Ing. Božena Jurčíková a kolekttív)

Uchovávanie účtovnej dokumentácie je povinnosť každej účtovnej jednotky, ktorá je účtovnou jednotkou definovaná zákone o účtovníctve po novele zákonom č. 408/2021 Z. z. Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť aj ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu; a rovnako je povinná zabezpečiť ochranu aj použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred neoprávnenými zásahmi, do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením.

Dane a účtovníctvo

  • Zmeny v štatistike INTRASTAT a ich uvedenie do praxe (Monika Šašalová)

Štatistické zisťovanie obchodu s tovarom v rámci Únie – INTRASTAT je povinné pre všetky členské štáty EÚ a územie Severného Írska. Článok sa zaoberá zmenami v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK vyplývajúcimi z platnej legislatívy účinnej od 1. 1. 2022. Je určený osobám registrovaným pre DPH v SR, ktoré obchodujú s tovarom, ako aj s tovarom dodávaným v rámci služieb, s členskými štátmi Európskej únie alebo územím Severného Írska, daňovým zástupcom zahraničných osôb a osobám, ktoré colné konanie v rámci obchodu s tretími krajinami realizujú mimo územia Slovenskej Republiky. Štatistické zisťovanie INTRASTAT zaznamenáva pohyb tovaru, nie pohyb faktúry.

Právne predpisy

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) – komentár (Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney)

Od roku 2022 prináša Daňový poriadok viacero zmien, a to napríklad povinnosť oznamovania bankových účtov, či zmeny týkajúce sa index daňovej spoľahlivosti; diskvalifikácia FO – zavedenie možnosti vylúčenia  z pozície štatutárneho orgánu; vypočutie svedka alebo znalca aj elektronicky; úpravy smerujúce k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov. Všetky novinky sa dočítate v komentári.