Daňový špeciál 1/2020

Prvé číslo pre rok 2020 vám ponúka opäť témy, ktoré sú veľmi žiadané. Napríklad téma odložená daň v individuálnej účtovnej závierke, kde vysvetlíme, kto je o odloženej dani povinný účtovať podľa slovenskej legislatívy, ako pri tom postupuje a ako zistenia prezentuje v poznámkach.

Téma špecifiká pri posúdení vzniku stálej prevádzkarne sa venujeme praktickej otázke, ako sa určí, či spoločnosti vznikla stála prevádzkareň v SR. Odpovede ponúkame z pohľadu zákona ...

Cena s DPH
17,12 €
Cena bez DPH
14,27 €
Rok vydania
2019
Počet strán
32
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový špeciál 1/2020

Prvé číslo pre rok 2020 vám ponúka opäť témy, ktoré sú veľmi žiadané. Napríklad téma odložená daň v individuálnej účtovnej závierke, kde vysvetlíme, kto je o odloženej dani povinný účtovať podľa slovenskej legislatívy, ako pri tom postupuje a ako zistenia prezentuje v poznámkach.

Téma špecifiká pri posúdení vzniku stálej prevádzkarne sa venujeme praktickej otázke, ako sa určí, či spoločnosti vznikla stála prevádzkareň v SR. Odpovede ponúkame z pohľadu zákona o dani z príjmov a zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ako aj zákona o DPH. 

Ďaľšie témy nájdete priamo v obsahu publikácie.

OBSAH

EXPERT RADÍ

  • Odložená daň v individuálnej účtovnej závierke (Ing. Mária Cvečková, CA)

Výsledkové účtovanie odloženej dane z príjmov priamo ovplyvňuje výsledok hospodárenia po zdanení. V rámci medzinárodných štandardov finančného vykazovania sa riešenie problematiky odloženej dane vyvíjalo postupným formovaním znenia štandardu až po vydanie dnes platného znenia pod číslom IAS 12 Účtovanie daní z príjmov. V článku vysvetlíme, kto je o odloženej dani povinný účtovať podľa slovenskej legislatívy, ako pri tom postupuje a ako zistenia prezentuje v Poznámkach.

  • PATENT BOX – pravidlá fungovania a súvisiace otázky so zameraním na IT spoločnosti (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Daňový režim Patent Box umožňuje využívať viaceré výhody pri zdanení príjmov v nadväznosti na výskum a vývoj, ktorého výsledkom je nehmotný majetok. Pre viaceré skupiny daňových subjektov to môže predstavovať zaujímavý nástroj regulárneho zníženia daňovej povinnosti. V príspevku predkladáme náčrt vybraných ustanovení tohto daňového režimu, pričom sa zameriavame na tie daňové zvýhodnenia, ktoré sú dostupné v súvislosti s vývojom softvéru a mohli by byť preto zaujímavé pre rôzne druhy IT spoločností, prípadne pre ďalšie obchodné spoločnosti vyvíjajúce vlastný softvér.

  • Špecifiká pri posúdení vzniku stálej prevádzkarne (Ing. Nadežda Cígerová)

V príspevku sa venujeme praktickej otázke, ako sa určí, či spoločnosti vznikla stála prevádzkareň v SR. Odpovede ponúkame z pohľadu zákona o dani z príjmov a zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ako aj zákona o DPH. Predstavíme jednotlivé typy prevádzkarne a na komplexnom príklade vysvetlíme širšie súvislosti.

JUDIKATÚRA SD EÚ

  • Dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH (C-354/03; prípad Optigen) (Ing. Vladimír Pastierik)

Z judikatúry SD EÚ vyberáme rozsudok vo veci spoločnosti Optigen. Nájdeme v ňom zaujímavý a praktický postreh aplikovateľný v procese daňovej kontroly: ako súčasť dvojitej podmienky pre neuznanie odpočtu DPH sa požaduje preukázanie vedomosti žalobcu o podvode na predošlom stupni obchodu. Možno zovšeobecniť, že ak je skutkový stav taký, že hmotný podklad obchodu existuje a daňový úrad zistil rôzne nedostatky v prostredí iných osôb v reťazci – potom podľa judikatúry SD EÚ by mal daňový úrad testovať splnenie dvojitej podmienky pre odpočet DPH.

SPRÁVA DANÍ

  • Svedecká výpoveď v daňovom konaní (Ing. Jaroslava Betáková)

Súčasťou daňového konania je aj inštitút svedeckej výpovede. V článku opíšeme povinnosť poskytnúť súčinnosť, predvolanie a predvedenie svedka, osoby prítomné pri výsluchu svedka, poučenie svedka, zákaz výsluchu, zápisnicu, nárok na svedočné a pod. Postavenie osoby podávajúcej vysvetlenia alebo vyjadrenia a postavenie osoby ako svedka je potrebné rozlišovať. Následne nemožno zamieňať dôkaz svedeckej výpovede s dôkazom zápisnice z miestneho zisťovania. Je preto dôležité vedieť, ako svedeckú výpoveď zachytáva daňový poriadok.