Daňový špeciál 1/2021

Prvé vydanie nového ročníka Daňového špeciálu predstavuj súhrn aktuálne diskutovaných tém - dodanie tovaru do EÚ a podmienky oslobodenia, rezervy verzus nevyfakturované dodávky, účtovanie zmenkových obchodov, transferové oceňovanie v najnovšom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, vzor zmluvy o tichom spoločenstve, neplnenie vykonateľných nepeňažných pohľadávok počas koronakrízy: nové postihy (aj) pre štatutárov dlžníka a iné.

Cena s DPH
21,84 €
Cena bez DPH
18,20 €
Rok vydania
2020
Počet strán
32
Formát
A4
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový špeciál 1/2021

Prvé vydanie nového ročníka Daňového špeciálu predstavuj súhrn aktuálne diskutovaných tém - dodanie tovaru do EÚ a podmienky oslobodenia, rezervy verzus nevyfakturované dodávky, účtovanie zmenkových obchodov, transferové oceňovanie v najnovšom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, vzor zmluvy o tichom spoločenstve, neplnenie vykonateľných nepeňažných pohľadávok počas koronakrízy: nové postihy (aj) pre štatutárov dlžníka a iné.

Obsah vydania

EXPERT RADÍ

  •  Dodanie tovaru do EÚ a podmienky oslobodenia (Ing. Nadežda Cígerová)

V článku si priblížime princípy reťazového obchodu, ako aj kritériá priradenia prepravy v rámci reťazovej dodávky tovaru.  Dodanie tovaru do iného členského štátu je oslobodené od DPH, na toto oslobodenie však treba nárok deklaratórne preukázať, s čím býva v praxi často problém. Zamerali sme sa preto na vysvetlenie náležitostí oslobodenia z pohľadu slovenskej i európskej legislatívy zdôrazňujúc spresnenie podmienok od roku 2020. V príkladoch riešime najčastejšie komplikácie súvisiace s dôkazmi o preprave, oznámením identifikačného čísla nadobúdateľa, podávaním súhrnného výkazu a pod.

  • Rezervy verzus nevyfakturované dodávky (Ing. Jana Böszörményi)

Jednou z častých chýb pri zostavovaní účtovnej závierky je nezaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Dôvodom môže byť, že účtovná jednotka si zamieňa rezervy a nevyfakturované dodávky, čo môže ovplyvniť výsledok hospodárenia v danom roku buď kladne, alebo záporne. V článku na príkladoch vysvetlíme obidva účtovné prípady.

  • Účtovanie zmenkových obchodov (Ing. Anton Kolembus)

Zmenka je cenný papier v listinnej forme, ktorý predstavuje bezpodmienečný záväzok dlžníka zaplatiť sumu uvedenú na zmenke a na druhej strane nepochybné právo majiteľa zmenky požadovať v stanovenom termíne túto úhradu. Ide o menej rozšírený platobný nástroj, ktorý má svoje špecifiká. Podnikateľské subjekty voliace túto formu vyrovnania záväzku musia poznať všetky podstatné náležitosti zmeniek, spôsoby nakladania s nimi a v neposlednom rade je potrebné, aby ich správne evidovali a zachytili v účtovníctve – pomôcť im v tom môže predkladaný príspevok.

JUDIKATÚRA SD EÚ

  • Transferové oceňovanie v najnovšom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Implementácia právnych noriem EÚ môže mať podstatný vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych daňových noriem i v oblasti transferového oceňovania. Ako sa so základnými konštitutívnymi prvkami uplatňovania princípu nezávislého vzťahu vyrovnáva Súdny dvor EÚ, ukazuje i jeho aktuálna rozhodovacia činnosť, a to konkrétne rozsudok vo veci C-558/19 Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj zo dňa 8. októbra 2020. Dominantnou témou rozoberaného rozhodnutia sú limity práva EÚ na uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania na cezhraničné transakcie a súčasne na neuplatňovanie rovnakých pravidiel na transakcie medzi rýdzo tuzemskými závislými osobami.

OBCHODNÉ PRÁVO

  •  Tiché spoločenstvo (Ing. Marián Drozd)

Tiché spoločenstvo je právny vzťah uzatvorený medzi podnikateľským subjektom a treťou osobou, ktorá za poskytnutie určitého vkladu do firmy získava právo podieľať sa na jej budúcich ziskoch. V príspevku sa venujeme právnemu pozadiu tichej spoločnosti, ako aj poskytovaniu a zdaňovaniu podielov na zisku. Samostatná časť je venovaná účtovaniu o poskytnutom vklade a o podieloch na zisku, a to z pohľadu subjektu, ktorý vklad prijal, a z pohľadu tichého spoločníka.

  • Vzor zmluvy o tichom spoločenstve (JUDr. Zuzana Bartová)

Vzor zmluvy o tichom spoločenstve podľa Obchodného zákonníka, v ktorej sa tichý spoločník zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikateľskej činnosti a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúci z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania.

  • Neplnenie vykonateľných nepeňažných pohľadávok počas koronakrízy: nové postihy (aj) pre štatutárov dlžníka (Mgr. Barbora Magočová)

Od 17. júna 2020 majú podnikatelia pod dočasnou ochranou ďalšiu výhodu. Vďaka novele zákona upravujúceho jej poskytovanie sa môžu oveľa ľahšie vyrovnať s dlžníkmi, ktorí si voči nim neplnia nepeňažné povinnosti priznané súdnym rozhodnutím. Na pozore by sa mali mať aj štatutári dlžníkov.