Daňový špeciál 1/2022

V prvom čísle nového ročníka publikácie Daňový špeciál sme pre vás pripravili koncentrát najžiadanejších tém - prevod majetku z hľadiska DPH, odpočítanie dane pri registrácii, zdaňovanie podielových listov, príjmy fyzických osôb – daňové posúdenie pohľadávok, určovanie výšky ceny za dielo a okamihu jej splatnosti a iné. Bližšie informácie k uvedeným témam pripájame v obsahu nižšie.

Cena s DPH
21,84 €
Cena bez DPH
18,20 €
EAN kód
8584113064712
Rok vydania
2021
Počet strán
32
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový špeciál 1/2022

V prvom čísle nového ročníka publikácie Daňový špeciál sme pre vás pripravili koncentrát najžiadanejších tém - prevod majetku z hľadiska DPH, odpočítanie dane pri registrácii, zdaňovanie podielových listov, príjmy fyzických osôb – daňové posúdenie pohľadávok, určovanie výšky ceny za dielo a okamihu jej splatnosti a iné. Bližšie informácie k uvedeným témam pripájame v obsahu nižšie.

OBSAH

EXPERT RADÍ

  • Prevod majetku z hľadiska DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Predaj alebo prevod majetku platiteľa DPH môže mať rôzne dôsledky z hľadiska zákona o dani z pridanej hodnoty. V prípade odplatného dodania to nemusí vždy byť len štandardný vznik daňovej povinnosti z titulu dodania majetku. Pri niektorých druhoch majetku môže vzniknúť v súvislosti s predajom aj povinnosť opraviť už odpočítanú DPH z takéhoto majetku. Ukážeme si, ako to je v prípade majetku darovaného, predaného blízkej osobe za zvýhodnenú cenu, preradeného z obchodného do súkromného majetku a pod.

  • Odpočítanie dane pri registrácii (Ing. Anna Jurišová)

Jednou zo základných zásad spoločného európskeho systému DPH je právo zdaniteľných osôb odpočítať si daň splatnú alebo zaplatenú na vstupe z tovarov, ktoré nadobudli, alebo zo služieb, ktoré prijali. Toto právo majú za zákonom stanovených podmienok aj zdaniteľné osoby, ktoré sa registrujú za platiteľa DPH až po prevzatí tovaru či služieb. Ako je to s odpočtom dane zo služieb a tovarov, ktoré nepredstavujú majetok? Ako sa odpočíta DPH z odpisovaného majetku, zo zásob, z nedokončených investícií, z preddavku na dodanie tovaru? Na príkladoch vysvetlíme.

  • Zdaňovanie podielových listov (Ing. Miroslava Brnová)

Podielové listy sú jedným z najfrekventovanejších typov cenných papierov, do ktorých investujú fyzické osoby. Ako sa zdaní príjem plynúci z ich predaja, závisí od viacerých okolností. V článku predstavíme princípy zdanenia príjmov dosiahnutých z vyplatenia (vrátenia) podielových listov, ako aj z ich predaja inej osobe – s prihliadnutím na dobu ich nadobudnutia a predaja, keďže podmienky oslobodenia sa v jednotlivých rokoch líšia podľa príslušných legislatívnych zmien.

  • Príjmy fyzických osôb – daňové posúdenie pohľadávok (Ing. Nadežda Cígerová)

Pohľadávky sú právom veriteľa na odplatu za vykonanú službu, dodaný tovar, výrobok a pod. Ako správne daňovo zatriediť príjem získaný po zinkasovaní ich úhrady? Prejdeme si situácie, keď príjem vznikne postúpením pohľadávky, zriadením vecného bremena, na základe dohody o urovnaní a pod. Osobitne sa sústredíme na pohľadávky pri poskytovaní služby prenájmu. Vysvetlíme úpravu základu dane u fyzickej osoby, ako aj podanie daňového priznania typu B z pohľadu výšky zdaniteľných príjmov z pohľadávok. Upozorníme na fakt, že daňovník (fyzická osoba) zvýši základ dane o menovitú hodnotu pohľadávky nielen pri jej postúpení, ale aj pri jej vklade do obchodnej spoločnosti alebo družstva. Táto skutočnosť bola do zákona implementovaná s účinnosťou od 1. 1. 2020.

OBCHODNÉ PRÁVO

  • Určovanie výšky ceny za dielo a okamihu jej splatnosti (Mgr. Barbora Magočová)

Článok podrobne mapuje problematiku dvoch zásadných vlastností nároku na cenu za dielo. V prvej časti rozoberá pravidlá určovania jej výšky, v druhej sa zaoberá okamihom vzniku nároku na jej zaplatenie, od ktorého sa následne odvíja aj jej splatnosť. Opierajúc sa o bohatú judikatúru podáva výklad právnej úpravy uvedených inštitútov obsiahnutej v Obchodnom zákonníku; zároveň však upozorňuje aj na stanoviská súdnej praxe k frekventovaným dojednaniam zmlúv o dielo, ktorými zhotoviteľ a objednávateľ vplyvy zákonnej úpravy na ich právny vzťah modifikujú. V neposlednom rade sa príspevok dotýka aj aspektov súvisiacich s fakturáciou ceny diela.

JUDIKATÚRA SD EÚ 

  • Pomerné odpočítanie DPH (C-566/17; prípad Zwiazek Gmin) (Ing. Vladimír Pastierik)

V praxi niekedy vzniká otázka, aký je nárok na odpočet dane z tzv. zmiešaných nákupov, teda nákupov použitých tak na zdaniteľné predaje, ako aj na nezdaniteľné predaje. Výklad spoločnej eurosmernice o DPH poskytuje Súdny dvor EÚ, pričom stanovisko k tejto veci nájdeme napríklad v rozsudku C-566/17 (prípad Zwiazek Gmin – Združenie obcí).