Daňový špeciál 2/2020

Akcia -57%

V nasledujúcom vydaní Daňového špeciálu si podrobne rozoberieme tému odpisovanie elektromobilov.
Vedeli ste o novinke pre podnikateľov, kedy majú podnikatelia možnosť, z hľadiska dane z príjmu, využiť skrátené odpisovanie elektromobilov v novej odpisovej skupine 0? Zmenené pravidlá sa prvýkrát použijú už pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019.
Snaha dostať správu majetku pod efektívnu kontrolu a sprehľadniť riadenie podniku často vyústi do zmien vo vlastníckych štruktúrach. Aj preto vás informujeme o zmenách v štruktúrach obchodných spoločností.
V publikácií nájdete viacero zaujímavých tém, ktoré si môžete prezrieť v obsahu nižšie.

Ušetríte
57% = 9,72 €
Cena s DPH
17,12 € 7,40 €
Cena bez DPH
14,27 € 6,17 €
Rok vydania
2020
Počet strán
32
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový špeciál 2/2020

V nasledujúcom vydaní Daňového špeciálu si podrobne rozoberieme tému odpisovanie elektromobilov.
Vedeli ste o novinke pre podnikateľov, kedy majú podnikatelia možnosť, z hľadiska dane z príjmu, využiť skrátené odpisovanie elektromobilov v novej odpisovej skupine 0? Zmenené pravidlá sa prvýkrát použijú už pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019.
Snaha dostať správu majetku pod efektívnu kontrolu a sprehľadniť riadenie podniku často vyústi do zmien vo vlastníckych štruktúrach. Aj preto vás informujeme o zmenách v štruktúrach obchodných spoločností.
V publikácií nájdete viacero zaujímavých tém, ktoré si môžete prezrieť v obsahu nižšie.

OBSAH

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

  • Odpisovanie elektromobilov (Ing. Sidónia Jakubovie)

Štátna podpora zelenej mobility sa odrazila aj v novozavedených zvýhodneniach pre vlastníkov vozidiel s elektrickým, resp. hybridným pohonom. Z pohľadu dane z príjmov majú podnikatelia možnosť využiť skrátené odpisovanie elektromobilov v novej odpisovej skupine 0. Zmenené pravidlá sa prvýkrát použijú už pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019. Na príkladoch vysvetlíme, ako postupovať pri automobile obstaranom pred 1. 1. 2019 a po tomto dátume.

EXPERT RADÍ

  • Odpočet výdavkov na výskum a vývoj a zmeny od 1. 1. 2020 (Ing. Jaroslav Jaroš)

Firmy venujúce sa výskumu a vývoju majú po splnení zákonom stanovených podmienok nárok na štátnu podporu vo forme nižšej dane – v daňovom priznaní majú možnosť odpočítať si vyššiu sumu nákladov, než reálne vynaložili na tvorbu uznaných inovácií. V tomto roku je maximálna hodnota superodpočtu až vo výške 200 %. Aké požiadavky musí spĺňať výskumný projekt nárokujúci si úľavu, na aké obmedzenia treba pamätať a aká percentuálna sadzba sa vzťahuje na jednotlivé obdobia, predstavíme v príspevku.

  • Zmeny v štruktúrach obchodných spoločností – podnikové kombinácie (Ing. Mária Cvečková, CA)

Snaha dostať správu majetku pod efektívnu kontrolu a sprehľadniť  riadenie podniku často vyústi do zmien vo vlastníckych štruktúrach.  Reorganizácia obchodnej spoločnosti, resp. podniková kombinácia, vo forme zlúčenia, splynutia či rozdelenia je náročným procesom vyžadujúcim premyslené plánovanie a komplexnú realizáciu zohľadňujúcu obchodnoprávne, daňové i účtovné normy. V článku ponúkame praktický vnor do problematiky spolu s príkladom ilustrujúcim účtovné zachytenie prechodu majetku, záväzkov a vlastného imania zo zanikajúcej spoločnosti na nástupnícku spoločnosť.

MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE

  • Hybridné nesúlady – nové pravidlá (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Pojem hybridný nesúlad označuje situáciu, v ktorej dve daňové jurisdikcie odlišne pristupujú k uplatneniu daňových pravidiel, čo sa môže prejaviť ako získanie daňovej výhody na strane daňového subjektu. Takéto daňové plánovanie využívajú nadnárodné skupiny závislých osôb cielene – využívajúc presúvanie ziskov podľa výhodnosti. Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2020 vnáša do našej legislatívy nové ustanovenia v súlade s odporúčaniami OECD a EÚ. Ich cieľom je zúžiť priestor na vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Spoločnosti sa tak musia prispôsobiť sprísneniu podmienok v oblasti medzinárodného zdaňovania.

OBCHODNÉ PRÁVO

  • Novela zákona o registri partnerov verejného sektora (Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová)

V článku sa venujeme rozsiahlej novele tzv. protischránkového zákona. Nové znenie predpisu reaguje na niektoré pripomienky praxe, ale aj registrového súdu. V jednotlivých bodoch vysvetlíme pôsobnosť zákona, zmenu definície konečného užívateľa výhod, obsah registra a rozsah zapisovaných údajov,        ako aj overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.

IFRS

  • Aktuálne novinky v oblasti IFRS v roku 2019 (Ing. Mária Cvečková, CA)

V príspevku uvádzame informácie k novele Koncepčného rámca vydanej Výborom pre IFRS v roku 2018, ako aj krátku informáciu o doplneniach niektorých štandardov, ktoré sú účinné od 1. januára 2019 alebo neskôr. V závere ponúkame zoznam platných IAS/IFRS a interpretácií z verejne dostupných zdrojov.