Daňový špeciál 3/2020

Akcia -60%

Uvedené vydanie Daňového špeciálu sa zameriava na momentálne témy, medzi ktoré patrí vplyv pandémie na registračné povinnosti DPH. Kde na základe korona legislatívy boli okrem iných opatrení prijaté aj úpravy týkajúce sa prerušenia daňového konania, ktoré ovplyvňujú registračné konania na DPH podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Téma riadenie cash flow v čase krízy a štátne opatrenia na podporu likvidity sa zameriava na prehľadný výpočet ukazovateľov, na ktoré je potrebné sa zamerať pri úsilí o udržanie likvidity. V publikácií nájdete viacero zaujímavých tém, ktoré si môžete prezrieť v obsahu nižšie.

Ušetríte
60% = 11,09 €
Cena s DPH
18,49 € 7,40 €
Cena bez DPH
15,41 € 6,17 €
Rok vydania
2020
Počet strán
32
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový špeciál 3/2020

Uvedené vydanie Daňového špeciálu sa zameriava na momentálne témy, medzi ktoré patrí vplyv pandémie na registračné povinnosti DPH. Kde na základe korona legislatívy boli okrem iných opatrení prijaté aj úpravy týkajúce sa prerušenia daňového konania, ktoré ovplyvňujú registračné konania na DPH podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Téma riadenie cash flow v čase krízy a štátne opatrenia na podporu likvidity sa zameriava na prehľadný výpočet ukazovateľov, na ktoré je potrebné sa zamerať pri úsilí o udržanie likvidity. V publikácií nájdete viacero zaujímavých tém, ktoré si môžete prezrieť v obsahu nižšie.

OBSAH

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

  • Vplyv pandémie na registračné povinnosti DPH (Ing. Beáta Jarošová)

Na základe korona legislatívy boli okrem iných opatrení prijaté aj úpravy týkajúce sa  prerušenia daňového konania. V príspevku uvádzame, ako prerušenie daňového konania ovplyvňuje registračné konanie na DPH podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré je tiež daňovým konaním.

EXPERT RADÍ

  • Riadenie cash flow v čase krízy a štátne opatrenia na podporu likvidity (Ing. Jaroslav Jaroš)

V čase krízového obdobia a stagnujúcej ekonomiky sa dostáva do popredia riadenie cash flow a snaha eliminovať riziko zlej platobnej disciplíny. V článku ponúkame prehľadný výpočet ukazovateľov, na ktoré je potrebné sa pri úsilí o udržanie likvidity zamerať. Tak isto zhrnieme ekonomické možnosti, ktoré ponúka spoločnostiam v kríze ako pomocnú ruku štát. Vďaka prijatým opatreniam majú podnikatelia niekoľko nových príležitostí, ako udržať cash flow svojej firmy v akceptovateľnej kondícii.

  • Organizačná zložka z účtovného a daňového pohľadu (Ing. Anton Kolembus)

Organizačná zložka zahraničnej osoby zriadená na území SR je považovaná za účtovnú jednotku, má povinnosť viesť samostatné účtovníctvo a postupovať podľa predpisov platných pre slovenské podnikateľské subjekty. Obdobný postup platí  aj v prípade, ak slovenský podnikateľ zriadi organizačnú zložku v zahraničí – musí dodržiavať platné právne predpisy v príslušnom štáte a viesť účtovníctvo za zriadenú organizačnú zložku samostatne v zahraničí. Na príkladoch vysvetlíme postup pri spracovaní účtovníctva organizačných zložiek s prihliadnutím na ich daňové povinnosti.

  • Finančná analýza a jej využitie (Ing. Jana Böszörményi)

Finančná analýza ponúka množstvo metód, ako hodnotiť finančné „zdravie“ firmy, pričom jej vybrané pomerové ukazovatele často tvoria súčasť hodnotenia firmy pri získavaní bankových úverov a iných finančných zdrojov na zaistenie stability firmy. V súčasnom období v súvislosti so šíriacou sa infekčnou chorobou COVID-19 sa bude klásť dôraz na zhodnotenie finančných prostriedkov, ktoré bude potrebné vynaložiť pri obnovení činnosti firiem. V príspevku na konkrétnom príklade demonštrujeme finančnú analýzu fiktívnej firmy na základe údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát. 

SPRÁVA DANÍ

  • Vybrané zmeny zákona o mimoriadnych opatreniach v oblasti správy daní (Ing. Jaroslava Betáková)

Mimoriadne opatrenia prijaté v súvislosti so šírením koronavírusovej infekcie sa dotkli aj oblasti správy daní. Zmeny zasiahli viaceré inštitúty daňového poriadku, ktoré bolo potrebné prispôsobiť súčasnému krízovému stavu – ide napr. o doručovanie, daňové nedoplatky a preplatky, sankcie, zverejňovanie dlžníkov a pod. Aktuálne pravidlá výkonu správy daní vysvetlíme na príkladoch.

JUDIKATÚRA SD EÚ

  • Odpočítanie daňovej straty v kontexte rozhodnutí Súdneho dvora EÚ – 2. časť 

(JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Týmto príspevkom ďalej rozvíjame tému cezhraničného odpočítania daňovej straty v kontexte práva EÚ. Prinášame aktuálne rozhodnutie Súdneho dvora vo veci AURES Holdings, a. s., proti Odvolacímu finančnímu ředitelství (C-405/18), ktoré dopĺňa predchádzajúci rozbor tejto témy. S ohľadom na úzku súvislosť a nadväznosť uvádzame následne aj rozhodnutie vo veci National Grid Indus BV proti Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (C-371-10), ktoré môže napomôcť lepšiemu porozumeniu prvého uvedeného rozhodnutia.

OBCHODNÉ PRÁVO

  • Novela zákona o registri partnerov verejného sektora – 2. časť (Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová)

Pokračujeme v predstavovaní novely zákona o registri partnerov verejného sektora, s ktorým sme začali v minulom vydaní Daňového špeciálu. Tentokrát si priblížime zmeny v konaní o kvalifikovanom podnete a sankciách. Zároveň reagujeme na momentálnu situáciu a predstavíme aj dosah niektorých „korona opatrení“ na register partnerov verejného sektora.