Daňový špeciál 3/2022

Novinka

Tretie vydanie Daňového špeciálu informuje o vybraných transakciách s tovarom, kde sa sústredíme na uplatnenie správneho režimu DPH pri transakciách s tovarom. Upozorníme na špecifiká daňového posúdenia nehnuteľnosti ako tovaru – kedy sa jej predaj fakturuje s oslobodením, s DPH alebo v režime tzv. prenesenia daňovej povinnosti. Sústredíme sa i na otázku, ako financovať obstaranie dlhodobého majetku – výhody a nevýhody jednotlivých možností? Kde porovnávame v základných schémach finančný lízing, operatívny lízing a inú formu úverovania. V samotnom obsahu už nájdete viac zaujímavých tém.

Cena s DPH
22,38 €
Cena bez DPH
18,65 €
EAN kód
8584113065153
Rok vydania
2022
Počet strán
32
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový špeciál 3/2022

Tretie vydanie Daňového špeciálu informuje o vybraných transakciách s tovarom, kde sa sústredíme na uplatnenie správneho režimu DPH pri transakciách s tovarom. Upozorníme na špecifiká daňového posúdenia nehnuteľnosti ako tovaru – kedy sa jej predaj fakturuje s oslobodením, s DPH alebo v režime tzv. prenesenia daňovej povinnosti. Sústredíme sa i na otázku, ako financovať obstaranie dlhodobého majetku – výhody a nevýhody jednotlivých možností? Kde porovnávame v základných schémach finančný lízing, operatívny lízing a inú formu úverovania. V samotnom obsahu už nájdete viac zaujímavých tém.

OBSAH

Expert radí

  • Vybrané transakcie s tovarom (Ing. Nadežda Cígerová)

V príspevku sa sústredíme na uplatnenie správneho režimu DPH pri transakciách s tovarom. Upozorníme na špecifiká daňového posúdenia nehnuteľnosti ako tovaru – kedy sa jej predaj fakturuje s oslobodením, s DPH alebo v režime tzv. prenesenia daňovej povinnosti. Pri prenesení daňovej povinnosti ostaneme aj v súvislosti s inými tovarovými transakciami, vrátane zabezpečovacieho prevodu práva a záložného práva pri speňažení majetku. Stručne opíšeme dodanie tovaru do EÚ, jeho nadobudnutie, dovoz a vývoz. Podmienky oslobodenia vývozu pri dodaniach na Ukrajinu zhrnieme v poslednej časti príspevku.

  • Technické zhodnotenie prenajatého majetku (Ing. Anton Kolembus)

Aké práva na zásahy do prenajatého majetku má nájomca? Ako je to s úhradou nákladov za vzniknuté úpravy a opravy? Akým spôsobom sa technické zhodnotenie posudzuje z hľadiska dane z príjmov a účtovníctva jednak na strane nájomcu, jednak prenajímateľa? V príkladoch odpovieme na tieto otázky a vyzdvihneme tak aspekty, na ktoré treba klásť dôraz pri uzatváraní nájomnej zmluvy.

  • Ako financovať obstaranie dlhodobého majetku – výhody a nevýhody jednotlivých možností (Ing. Lucia Sandtner, PhD.)

Ambíciou článku je porovnať v základných schémach finančný lízing, operatívny lízing a inú formu úverovania. Pri každom type financovania vysvetlíme podstatu a princípy využitia. Následne prejdeme k praktickým súvislostiam – ako je to so získaním vlastníctva k nadobúdanej veci, ako sa tá-ktorá forma premietne v účtovníctve a daňových povinnostiach. Na záver porovnáme plusy a mínusy týchto troch možností obstarania dlhodobého finančného majetku.

Obchodné právo

  • Právne aspekty subdodávateľských vzťahov pri plnení zmluvy o dielo (Mgr. Barbora Magočová)

Subdodávateľské vzťahy, ktoré vznikli na podklade primárnej spolupráce medzi investorom a generálnym zhotoviteľom, sú častým zdrojom nejasností pri plnení zmluvy o dielo. Prinášame odpovede na niektoré otázky nastolené praxou a nedostatočne riešené v slovenskej legislatíve. Vyjadríme sa k právnemu základu vzťahu generálneho zhotoviteľa a subdodávateľa, k zodpovednostným vzťahom vrátane nárokov z vád, k dosahom zániku či neplnenia zmlúv a pod. Opierame sa pritom o 40 rozhodnutí slovenských i českých súdov.

Judikatúra slovenských súdov

  • Miestne dane v kontexte rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Ponúkame prierez rozhodnutiami súdov, ktoré ponúkajú viaceré zaujímavé závery pre aplikačnú prax vo fáze ukladania aj vyberania miestnych daní. Od obcí ako správcov dane sa očakáva, že vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach budú reflektovať hmotnoprávne a procesnoprávne konštatovania vyslovené súdmi v iných podobných situáciách. Daňovník poznaním judikatúry zvyšuje svoj argumentačný potenciál v prípade nesúhlasu so správcom dane napr. vo veci sadzby dane alebo oslobodenia od nej.