Daňový špeciál 3/2023

Daňový špeciál 3/2023 je užitočnou pomôckou pre všetkých profesionálov, ktorí sa zaoberajú náročnými daňovo-účtovnými otázkami fungovania inovatívnych a expandujúcich firiem. Jednou z nich je možnosť získať výrazné daňové zvýhodnenie pri investíciách do priemyslu 4.0 vyšších ako 1 milión eur. Superodpočet je od minulého roka spustený, pozrieme sa teda na jeho aplikáciu v praxi. Inovácií sa týka aj téma softvéru. Ako sa účtuje a zdaňuje jeho nadobudnutie či zhodnotenie, ukážeme formou príkladov. Expertnou novinkou od 1. 1. 2023 je i zmena v stanovení transferovej ceny úpravou na „medián“.

Cena s DPH
26,40 €
Cena bez DPH
22 €
EAN kód
8584113065986
Rok vydania
2023
Počet strán
32
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Daňový špeciál 3/2023

Daňový špeciál 3/2023 je užitočnou pomôckou pre všetkých profesionálov, ktorí sa zaoberajú náročnými daňovo-účtovnými otázkami fungovania inovatívnych a expandujúcich firiem. Jednou z nich je možnosť získať výrazné daňové zvýhodnenie pri investíciách do priemyslu 4.0 vyšších ako 1 milión eur. Superodpočet je od minulého roka spustený, pozrieme sa teda na jeho aplikáciu v praxi. Inovácií sa týka aj téma softvéru. Ako sa účtuje a zdaňuje jeho nadobudnutie či zhodnotenie, ukážeme formou príkladov. Expertnou novinkou od 1. 1. 2023 je i zmena v stanovení transferovej ceny úpravou na „medián“.

Ľudskou rečou vysvetlíme princíp novely. Z európskej judikatúry budeme čerpať pri téme nároku na odpočet DPH. Slovenské rozhodnutia preskúmame v súvislosti so zabezpečením záväzku pri zmene dlžníka, prípadne veriteľa. Využite našu skratku k hodnotným informáciám.

OBSAH

Expert radí

  • Odpočet výdavkov (nákladov) na investície (Ing. Sidónia Jakubovie)

Od roku 2022 majú veľkí investori – fyzické aj právnické osoby, možnosť  odpočítať od základu dane dodatočný odpis až do výšky 55 % hodnoty samotného odpisu. Hovoríme aj o superodpočte na investície s vyššou pridanou hodnotou, ktoré sa týkajú priemyslu 4.0. Ide o dočasnú stimuláciu zavádzania najmodernejších technológií a postupov do industry podnikov. Túto podporu je možné získať  v daňovom priznaní po splnení zákonných podmienok. Aké sú to, ako sa vyhodnocujú a ako sa odrazia v povinnom investičnom pláne, sa bližšie dozviete v aktuálnom článku. V 23 príkladoch z praxe si vysvetlíme vznik i zánik nároku na tento zvýhodnený odpočet výdavkov.

  • Softvér ako nehmotný majetok (Ing. Jana Böszörményi)

V článku si priblížime tému softvéru z pohľadu zákona o dani z príjmov a z pohľadu zákona o účtovníctve. Správne posúdenie uvedieme v príkladoch z praxe a vysvetlíme si, čo sa považuje za nehmotný majetok aj to, ako sa stanovujú odpisy pri nehmotnom investičnom majetku.

  • Úprava transferovej ceny na „medián“ od 1. 1. 2023 (Ing. Zdenka Karak)

Od 1. 1. 2023 vstúpila do platnosti významná zmena v transferovom oceňovaní. Do zákona o dani z príjmov sa doplnili pravidlá, ako má postupovať správca dane, keď pri daňovej kontrole zistí, že ceny zodpovedajúce princípu nezávislého vzťahu sú mimo nezávislého intervalu. Zavedenie tejto v zahraničí overenej metódy strednej ceny by malo redukovať nejasnosti, spory a odvolacie konania. V príspevku predstavíme, ako sa medián bude uplatňovať a ako si ho daňovník môže sám vypočítať. Kvalitná analýza porovnateľnosti môže zabrániť dodatočnému vyrubeniu dane. Pozrite si príklady, v ktorých vysvetlíme vplyv novely zákona na výsledky transferového oceňovania získané pomocou intervalu porovnateľných nezávislých hodnôt, resp. vnútrokvartilového rozpätia.

JUDIKATÚRA SD EÚ

  • Podvodné konanie na DPH a rozsah odpočítania dane

V akých situáciách môže daňový úrad zamietnuť právo odpočítať daň? Pri hľadaní odpovede si okrem slovenskej legislatívy prejdeme ustálené názory Súdneho dvora EÚ.  Zameriame sa na stanoviská vo veci presúvania dôkazného bremena, zavedenia systému zodpovednosti bez zavinenia a rozsahu odopretia práva na odpočítanie dane v prípade podvodu.

Obchodné právo

  • Zabezpečenie záväzku pri zmene v osobe dlžníka a veriteľa (JUDr. Zuzana Petriganová)

Zmluvne dohodnuté zabezpečovacie prostriedky uľahčia veriteľovi vymáhanie záväzku súdnou cestou, ale aj celkovo zvyšujú právnu istotu. V príspevku si predstavíme jednotlivé spôsoby zaistenia garancií podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Osobitne sa zameriame na situáciu, keď dôjde k postúpeniu pohľadávky alebo k prevzatiu dlhu. Ako sa v takomto prípade mení postavenie účastníkov pôvodného vzťahu? Oprieme sa o rozhodnutia slovenských súdov.