Daňový špeciál 4/2021

Štvrté číslo daňového špeciálu so sebou prináša tieto témy - obchodovanie s ojazdenými vozidlami v účtovných jednotkách, záporná hodnota vlastného imania v účtovnej jednotke – možnosti riešenia, reverzné hybridné subjekty – základné pravidlá a súvislosti, odpočítanie DPH z prípravnej činnosti (C-249/17; prípad Ryanair) a iné.

Cena s DPH
21,84 €
Cena bez DPH
18,20 €
EAN kód
8584113064538
Rok vydania
2021
Počet strán
32
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový špeciál 4/2021

Štvrté číslo daňového špeciálu so sebou prináša tieto témy - obchodovanie s ojazdenými vozidlami v účtovných jednotkách, záporná hodnota vlastného imania v účtovnej jednotke – možnosti riešenia, reverzné hybridné subjekty – základné pravidlá a súvislosti, odpočítanie DPH z prípravnej činnosti (C-249/17; prípad Ryanair) a iné.

OBSAH

EXPERT RADÍ

  • Obchodovanie s ojazdenými vozidlami v účtovných jednotkách (Ing. Nadežda Cígerová)

Ak spoločnosť zakúpi automobil so zámerom ďalej ho predať, z pohľadu účtovníctva alebo dane z príjmov nie je podstatné, či ide o nový alebo jazdený dopravný prostriedok. Dôležitý je zámer obstarania, aby sa vedelo identifikovať, či ide o krátkodobý majetok (zásoby) alebo dlhodobý hmotný majetok. Špecifiká vyslovene pri ojazdených vozidlách nastávajú z pohľadu zákona o DPH.

V článku si ozrejmíme, v čom spočíva osobitná úprava zdanenia pri použitom tovare podľa zákona o DPH, upozorníme na súvisiacu záznamovú povinnosť,  zanalyzujeme niektoré špecifické situácie  z praxe a stručne sa pristavíme pri spotrebe pohonných látok.

  • Záporná hodnota vlastného imania v účtovnej jednotke – možnosti riešenia (Ing. Mária Cvečková)

Ak spoločnosť nemá dostatok disponibilných finančných prostriedkov, nevytvárajú sa dostatočné kladné finančné toky a hodnota záväzkov sa dostáva vysoko nad úroveň vlastných zdrojov. Zvlášť negatívne je to vtedy, ak tento stav trvá v spoločnosti dlhšie. V tejto súvislosti hovoríme o viacerých situáciách obchodných spoločností, a to už nielen v duchu účtovnej terminológie a účtovných povinností, ale nadväzne na zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

S vlastným imaním súvisia pojmy predlženie, úpadok a spoločnosť v kríze – v príspevku vysvetlíme, aké sú rozdiely v ich obsahovej náplni, ale predovšetkým si prejdeme jednotlivé spôsoby riešenia záporného vlastného imania, ktoré umožňuje platná legislatíva.

  • Transferové oceňovanie – príklady použitia jednotlivých metód (Ing. Vladimír Pastierik)

Rozsiahlu tému transferového oceňovania tentokrát zúžime na konkrétne predstavenie pätice metód vhodných na posúdenie úpravy základu dane z príjmov, ktorými sa má zistiť rozdiel spôsobený nedovoleným transferovým oceňovaním v rozpore s princípom nezávislého vzťahu. Uvádzame názorné príklady použitia metódy: nezávislej trhovej ceny, následného predaja, zvýšených nákladov, čistého obchodného rozpätia i delenia zisku.

MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE

  • Reverzné hybridné subjekty – základné pravidlá a súvislosti (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M)

Ako hybridný nesúlad sa označuje situácia, v ktorej dve daňové jurisdikcie odlišne pristupujú k uplatneniu svojich daňových pravidiel, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť ako získanie daňovej výhody na strane daňového subjektu.

Nové prísnejšie pravidlá zamerané proti zneužívaniu a obchádzaniu spravodlivého rozhraničenia daňovej právomoci v slovenskom prostredí nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2022. Vzhľadom na zložitosť a rozsiahlosť tejto témy je dôležité vopred sa s mechanizmom fungovania princípov pre reverzný hybridný subjekt oboznámiť a vo svetle nových podmienok prehodnotiť zavedené štruktúry právnych vzťahov.

JUDIKATÚRA SD EÚ

  • Odpočítanie DPH z prípravnej činnosti (C-249/17; prípad Ryanair) (Ing. Vladimír Pastierik)

V praxi niekedy vzniká otázka, aký je nárok na odpočet dane z nákupov v prípravnej fáze, navyše, ak sa pôvodný úmysel nepodarilo realizovať. Výklad spoločnej eurosmernice o DPH vo veci oprávnenosti odpočtu dane pri príprave podnikateľského zámeru poskytol Súdny dvor EÚ v rozsudku C-249/17 (prípad Ryanair).