Daňový špeciál 4/2023

Aktuálne témy, novinky a príležitosti hodné vašej pozornosti prinášame aj vo štvrtom vydaní Daňového špeciálu. Začíname analýzou rozdielu medzi samozdanením a vrátením zaplatenej dane. Ak ste minulý rok platili DPH v zahraničí, prečítajte si, aké možnosti získať ju späť do konca septembra máte. Pre poberateľov regionálnej investičnej pomoci prinášame veľký článok, v ktorom upozorňujeme na zmeny, ktoré priniesla novela zákona od 1. 5. 2023. Neprehliadnite možnosť predĺžiť si lehoty uplatňovania daňovej úľavy. Expertka MF SR vám na príkladoch vysvetlí ako na to.

Cena s DPH
26,40 €
Cena bez DPH
22 €
EAN kód
8584113066112
Rok vydania
2023
Počet strán
32
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Daňový špeciál 4/2023

Aktuálne témy, novinky a príležitosti hodné vašej pozornosti prinášame aj vo štvrtom vydaní Daňového špeciálu. Začíname analýzou rozdielu medzi samozdanením a vrátením zaplatenej dane. Ak ste minulý rok platili DPH v zahraničí, prečítajte si, aké možnosti získať ju späť do konca septembra máte. Pre poberateľov regionálnej investičnej pomoci prinášame veľký článok, v ktorom upozorňujeme na zmeny, ktoré priniesla novela zákona od 1. 5. 2023. Neprehliadnite možnosť predĺžiť si lehoty uplatňovania daňovej úľavy. Expertka MF SR vám na príkladoch vysvetlí ako na to.

Zo záverov SD EÚ nás zaujalo rozhodnutie, ktoré sa týka neplatnosti časti smernice DAC6. Zoznámte sa s tým, aký nový pohľad na oznamovacie povinnosti advokátov to ponúka. V poslednom príspevku ponúkame tipy, ako koncipovať zmluvu o obchodnom zastúpení.

OBSAH

Expert radí

  • Vrátenie zaplatenej dane vs. samozdanenie (Ing. Jana Böszörményi)

Vrátenie zaplatenej dane z členských krajín a samozdanenie sú dva rôzne inštitúty, s ktorými sa daňovníci stretávajú v praxi. Každý inštitút má vymedzené podmienky, za ktorých je ho možné uplatniť. V článku si priblížime a vysvetlíme oba pojmy z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty. Termín na vrátenie dane podľa Smernice Rady je do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa má daň vrátiť. Za rok 2022 je nárok na vrátenie dane do 30. septembra 2023.

  • Regionálna investičná pomoc a daňová úľava po 1. máji 2023 (Ing. Michaela Vidová)

Štát so zámerom podpory konkurencieschopnosti a znižovania regionálnych rozdielov poskytuje regionálnu investičnú pomoc. Ide o formu štátnej pomoci zo strany Ministerstva hospodárstva, na ktorú nie je právny nárok a je podmienená splnením zákonných podmienok. Jednou z foriem poskytnutia investičnej pomoci je úľava na dani z príjmu. Uplatňuje sa v daňovom priznaní. Vplyvom obdobia pandémie a energetickej krízy došlo k úpravám týkajúcim sa lehôt na začatie aj trvanie uplatňovania daňovej úľavy. V článku si na príkladoch z praxe ukážeme konkrétne výpočty rozsahu aj lehôt daňových úprav tak, ako platia po 1. 5. 2023.

Judikatúra SD EÚ

  • Súdny dvor rozhodol o neplatnosti časti smernice DAC6 (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Predmetom tohto príspevku je reakcia Súdneho dvora EÚ na vybrané aspekty oznamovacích povinnosti vyplývajúcich zo smernice EÚ zjednodušene nazývanej ako tzv. smernica DAC 6. Ide o smernicu Rady upravujúcu povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu. Do slovenského vnútroštátneho práva bola táto smernica transponovaná prostredníctvom novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Rozhodnutie Súdneho dvora vnáša do týchto pravidiel novú dynamiku právnych súvislostí, ktoré sa priamo týkajú povinností advokátov pri oznamovaní rozhodných skutočností, a má tak bezprostredný vplyv tiež na ochranu oprávnených záujmov konkrétnych dotknutých daňových subjektov – klientov.

Obchodné právo

  • Zmluva o obchodnom zastúpení (JUDr. Zuzana Petriganová)

Zmluva o obchodnom zastúpení je typickým obchodným vzťahom, v ktorom je obsah záväzkov zmluvných strán nastavený podľa vopred dohodnutých pravidiel obchodovania. Obchodný zástupca ako podnikateľ sa v nej zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného. Obchodný zástupca koná na účet zastúpeného a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu. Zmluva o obchodnom zastúpení musí mať písomnú formu. To, čo musí obsahovať, zhrnieme v článku na základe platnej legislatívy i judikatúry viažucej  sa k nej.