Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2021

Úvodné číslo nového ročníka prináša prehľad týchto tém - vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane, zamestnávatelia, inšpekcia práce a zmeny v roku 2020, zákon o ochrane osobných údajov, zákonné povinnosti z neho plynúce a vysoké pokuty, kontrola e-mailovej komunikácie zamestnancov a iné.

Cena s DPH
15,64 €
Cena bez DPH
13,03 €
Rok vydania
2020
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2021

Úvodné číslo nového ročníka prináša prehľad týchto tém - vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane, zamestnávatelia, inšpekcia práce a zmeny v roku 2020, zákon o ochrane osobných údajov, zákonné povinnosti z neho plynúce a vysoké pokuty, kontrola e-mailovej komunikácie zamestnancov a iné.

OBSAH

ODBORNÍK RADÍ

 • Vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane (Ing. Eva Gášpárová)

Na účely niektorých opatrení, vrátane opatrení týkajúcich sa podania daňového priznania a poukázania a použitia podielu zaplatenej dane sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020.

 • Zamestnávatelia, inšpekcia práce a zmeny v roku 2020 (JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná)

V príspevku je popísaný priebeh inšpekcie práce, jej jednotlivé časti, práva a povinnosti zamestnávateľa a možnosti právnej ochrany. Na záver sú uvedené jednotlivé zmeny, ktoré priniesla aktuálna situácia spojená s ochorením COVID-19.

 • Zákon o ochrane osobných údajov, zákonné povinnosti z neho plynúce a vysoké pokuty (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

V článku sa venujeme predovšetkým otázke pokút upravených zákonom o ochrane osobných údajov. Je dôležité sa oboznámiť zákonnými povinnosťami, nakoľko práve ich porušením dochádza k prevzatiu zodpovednosti a následnému ukladaniu sankcií.

 • Kontrola e-mailovej komunikácie zamestnancov (JUDr. Tatiana Mičudová)

Tento článok pojednáva o právnej úprave monitorovania e-mailovej komunikácie zamestnancov zamestnávateľom a o podmienkach, za ktorých môže byť monitorovanie vykonávané.

 • Povinnosti pri otváraní a zrušení prevádzkarne (Bc. Katarína Danajovičová)

Čo presne považujeme za prevádzkareň, združenú prevádzkareň a aké povinnosti vyplývajú pri jej otvorení a zrušení si priblížime v článku.

 • Využitie smart technológií vo vzdelávaní zamestnancov (Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Článok je zameraný na vybrané trendy vo vzdelávaní zamestnancov založené na využívaní smart technológií, ktoré menia tak prostredie vzdelávania, ako aj prostriedky a metódy  vzdelávania.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Konateľ/spoločník z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

Zmiešavanie právnych režimov rôznych druhov práv nie je v bežnej praxi nič neobvyklé. Osobitnou kapitolou je súbeh funkcie člena štatutárneho orgánu a pracovnoprávneho pomeru, kde dochádza k prelínaniu obchodného a pracovného práva.

 • Evidencia pracovného času (PhDr. Marek Havrila, PhD.)

Podľa Zákonníka práce je pre zamestnávateľa stanovená povinnosť evidovať pracovný čas zamestnancov bez ohľadu na to, či ide o zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas.

 • Hmotná zodpovednosť zamestnanca (JUDr. Stanislava Žáková)

Úlohou príspevku je priblížiť špecifiká zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, objasniť predmet dohody o hmotnej zodpovednosti a definovať zodpovednosť zamestnanca za škodu, ako aj rozsah a spôsob náhrady vzniknutej škody.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

 • Manuál pre zamestnávateľov – pracovný pohovor (Mgr. Denisa Nevická, PhD.)

Pripravili sme pre Vás jednoduchý manuál v štyroch krokoch, ktorý každého zamestnávateľa prevedie predzmluvnými vzťahmi a na praktických príkladoch upozorní na možné právne úskalia.

INTERNÉ SMERNICE

 • Pandemický plán spoločnosti (MUDr. Viliam Bršiak, MPH)

Aby sa zabránilo šíreniu infekcie, medzi najúčinnejšie opatrenia patrí správne správanie sa, dodržiavanie hygienických pravidiel a obmedzenie sociálneho kontaktu. Tieto opatrenia tvoria dôležitú súčasť pandemického plánu spoločnosti.

 • Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám (MUDr. Viliam Bršiak, MPH) od Miriam Pilátovej
 • Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom (MUDr. Viliam Bršiak, MPH) od Miriam Pilátovej
 • Interná smernica o podmienkach čerpania dovolenky (Mgr. Juraj Kočiš LL.M.)