Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2022

Prvé vydanie PMPP prináša prehľad v týchto témach - dôchodkové sporenie – účasť, príspevky, dávky, dlhodobá choroba dieťaťa, nepeňažné príjmy zamestnancov, neplatné skončenie pracovného pomeru a nároky z toho plynúce, nadbytočnosť zamestnanca, mzdy pre začínajúcich mzdových účtovníkov a iné.

Cena s DPH
16,74 €
Cena bez DPH
13,95 €
EAN kód
8584113064613
Rok vydania
2021
Počet strán
192
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2022

Prvé vydanie PMPP prináša prehľad v týchto témach - dôchodkové sporenie – účasť, príspevky, dávky, dlhodobá choroba dieťaťa, nepeňažné príjmy zamestnancov, neplatné skončenie pracovného pomeru a nároky z toho plynúce, nadbytočnosť zamestnanca, mzdy pre začínajúcich mzdových účtovníkov a iné.

OBSAH

OBČAN A RODINA

 • Dôchodkové sporenie – účasť, príspevky, dávky (Ing. Eva Gášpárová)

Dôchodkový systém na Slovensku tvoria tri piliere: I. pilier zahŕňa povinné dôchodkové sporenie, spravuje ho Sociálna poisťovňa; II. pilier zahŕňa starobné dôchodkové sporenie, ktoré predstavuje kapitalizačný pilier dôchodkového systému; III. pilier zahŕňa doplnkové dôchodkové sporenie, v ktorom sú finančné prostriedky spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

 • Dlhodobá choroba dieťaťa (Bc. Katarína Danajovičová)

Akákoľvek choroba nie je príjemná záležitosť a o to viac je nepríjemná, ak dlhodobo postihne maloleté dieťa. Na aké dávky má nárok rodič, keď potrebuje ošetrovať svoje choré dieťa?

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Nepeňažné príjmy zamestnancov (JUDr. Eva Tináková)

Konečná výška odmeny kvantifikovaná práve v podobe exaktného čísla v pracovnej zmluve bude pre zamestnanca zásadná, avšak komplexný systém odmeňovania nestojí len na peňažnej forme, ale môže mať aj rôzne nepeňažné podoby, ktoré si priblížime v tomto článku.

 • Neplatné skončenie pracovného pomeru a nároky z toho plynúce (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Nedodržanie formálneho postupu, nedostatočné vymedzenie dôvodu na skončenie pracovného pomeru alebo fingovanie dôvodov na skončenie pracovného pomeru spravidla spôsobujú neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Tento článok rozoberá neplatnosť skončenia pracovného pomeru a  to, aké nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru prináležia zamestnávateľovi a aké zamestnancovi.

 • Nadbytočnosť zamestnanca (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Tento príspevok sa venuje nadbytočnosti zamestnanca a aplikačným problémom v praxi. Článok poukazuje aj na judikatúru v tejto oblasti.

AKO NA MZDY

 • Mzdy pre začínajúcich mzdových účtovníkov (Ing. Martina Švaňová)

Práca mzdového účtovníka patrí k náročným činnostiam, pretože ide o rozsiahlu agendu, ktorá je spojená s hmotnou zodpovednosťou. Vyžaduje si znalosť viacerých zákonov, vyhlášok, opatrení, súvisiacich predpisov a usmernení, ale najmä ich včasnú aplikáciu v praxi. Preto ako novinku zavádzame novú rubriku, ktorá vám pomôže sa orientovať vo všetkých  mzdových povinnostiach.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

 • Akceptačný list a prísľub zamestnania (JUDr. Stanislava Žáková)

Pre komplexné spracovanie problematiky sa tento príspevok okrem akceptačného listu venuje aj predzmluvným vzťahom, založeniu a vzniku pracovného pomeru a povinným náležitostiam pracovnej zmluvy.

 • Vedenie porád v online priestore (doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Cieľom článku je poskytnúť tipy, ako viesť porady efektívne tak, aby splnili svoj účel, s dôrazom na špecifiká online mítingov.

BEZPEČNÉ PRACOVISKO

 • Cezhraničné prenosy osobných údajov – 1. časť (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M)

Ktoré mechanizmy na cezhraničný prenos sú vhodné a kedy je vhodné ich využiť? Prvá časť dvojdielneho seriálu o cezhraničných prenosoch sa zameriava na charakteristiku rôznych mechanizmov na cezhraničné prenosy osobných údajov podľa GDPR.

 • Ako postupovať v prípade ohlásenej kontroly z Úradu na ochranu osobných údajov SR (JUDr. Marcela Macová, PhD.)

V tomto článku si stručne vysvetlíme, na čo sa Úrad na ochranu osobných údajov SR v rámci kontroly v poslednej dobe najčastejšie zameriava a ako je vhodné postupovať pri kontrole z pohľadu kontrolovaného subjektu.

ODBORNÍK RADÍ

 • Dedenie z pohľadu zákona o dani z príjmov (Ing. Miroslava Brnová)

Pri dedení zo zákona dedia v prvej skupine poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak sa dedí zo závetu, poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.

 • Elektronická mediácia ako súčasť riešenia spotrebiteľských sporov (JUDr. František Kutlík)

Popri súdnych možnostiach a klasických alternatívnych spôsoboch riešení spotrebiteľských sporov a ochrany spotrebiteľa sa v poslednom čase začína čoraz intenzívnejšie skloňovať ich elektronický variant – elektronická mediácia spotrebiteľských sporov.

ZO SÚDNEJ PRAXE

 • Doručovanie v pracovnom práve v rozhodnutiach krajských súdov (JUDr. Petra Čičkánová)