Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2023

Úvodné číslo nového ročníka sa zameriava na výber uvedených tém - ako tvoriť a na čo je možné využiť sociálny fond v roku 2022, sociálne a zdravotné odvody pri súbehu príjmov, daňové aspekty pobytu odídencov v Slovenskej republike, skúšobná doba v roku 2022, skončenie pracovného pomeru z dôvodu zdravotného stavu zamestnanca, GDPR pre začínajúcich podnikateľov a iné.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

Cena s DPH
17,58 €
Cena bez DPH
14,65 €
EAN kód
8584113065436
Rok vydania
2022
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2023

Úvodné číslo nového ročníka sa zameriava na výber uvedených tém - ako tvoriť a na čo je možné využiť sociálny fond v roku 2022, sociálne a zdravotné odvody pri súbehu príjmov, daňové aspekty pobytu odídencov v Slovenskej republike, skúšobná doba v roku 2022, skončenie pracovného pomeru z dôvodu zdravotného stavu zamestnanca, GDPR pre začínajúcich podnikateľov a iné.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

OBSAH

Odborník radí

 • Ako tvoriť a na čo je možné využiť sociálny fond v roku 2022 (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Prostredníctvom tvorby a následného použitia sociálneho fondu zamestnávateľ akumuluje zdroje, ktoré následne môže rozdeliť medzi svojich zamestnancov s cieľom realizácie sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

 • Sociálne a zdravotné odvody pri súbehu príjmov (Ing. Eva Gášpárová)

Ak zamestnanec vykonáva viacero činností zamestnanca a jeho mesačný príjem v úhrne, ktorý je vymeriavacím základom, presiahne maximálny mesačný vymeriavací základ, poistné platí len z maximálneho mesačného vymeriavacieho základu.

 • Daňové aspekty pobytu odídencov v Slovenskej republike (Ing. Eva Gášpárová)

Štátny príslušník Ukrajiny v postavení odídenca, resp. so statusom dočasného útočiska na území Slovenskej republiky podnikať nemôže, pretože nespĺňa základnú podmienku, a to prechodný pobyt na účel podnikania alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike.

 • Zmena zdravotnej poisťovne (Bc. Katarína Danajovičová)

V článku si priblížime ako a dokedy je možné zmeniť zdravotnú poisťovňu a hlavne, aké povinnosti z toho vyplývajú.

 • Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu a určenie jej podmienok (Ing. Ľuboslava Minková)

K zákonnej úprave týkajúcej sa vyslania zamestnanca na pracovnú cestu a určovania podmienok pracovnej cesty zamestnanca sa v praxi vzťahuje nie jeden problém, ale množstvo problémov, na ktoré poukážeme v príspevku.

Pracovnoprávne vzťahy

 • Skúšobná doba v roku 2022 (JUDr. Eva Tináková)

Kedy je možné tento inštitút využiť a aké práva a povinnosti z neho pre jednotlivé zmluvné strany vyplývajú – si priblížime v tomto článku.

 • Odbory vo firme – pôsobenie odborovej organizácie (JUDr. Stanislava Žáková)

Tento príspevok sa venuje definícii odborovej organizácie, podmienkam, ktoré musí odborová organizácia splniť, aby mohla pôsobiť u zamestnávateľa, kompetenciám odborovej organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch a na to nadväzujúcim povinnostiam zamestnávateľa a taktiež kolektívnej zmluve a kolektívnym sporom.

 • Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom odsúdeným za úmyselný trestný čin (JUDr. Ondrej Beracka)

Ako má zamestnávateľ správne reagovať, keď sa dozvie, že jeden z jeho zamestnancov bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin? Môže okamžite s ním ukončiť pracovný pomer? Alebo má nasledovať výpoveď? Odpovede na otázky nájdete v článku.

 • Skončenie pracovného pomeru z dôvodu zdravotného stavu zamestnanca (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Tento článok  je zameraný na skončenie pracovného pomeru práve z dôvodu zamestnancovho zdravotného stavu podľa lekárskeho posudku.

Ako na mzdy

 • Sociálny fond zo mzdového hľadiska (Ing. Martina Švaňová)

V tomto článku sa dozviete, ako sa tvorí sociálny fond, čo tvorí základ pre tvorbu prídelu do fondu, ako prebieha zúčtovanie sociálneho fondu a aké je odvodové a daňové zaťaženie z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca.

Verejná správa

 • Následky predstierania vyplatenia odmeny zamestnancovi (JUDr. Ondrej Beracka)

Tisíce zamestnancov, ktorí pracujú z titulu svojho služobného pomeru v štátnej službe alebo z titulu svojho vzťahu spadajúceho pod právny režim prác vo verejnom záujme, sa dostávajú aj pod režim vyplácania odmien.

Ochrana osobných údajov

 • Z praxe dozorných orgánov na ochranu osobných údajov – 4. časť (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.)

V tomto príspevku budeme pokračovať v kritickom náhľade na rôzne prípady zo zahraničia pri spracúvaní osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch. Poukážeme na prípady riešené v Dánsku, Chorvátsku, Španielsku a Grécku.

 • GDPR pre začínajúcich podnikateľov (Martina Javůrková, MBA)

Deň zápisu spoločnosti do obchodného registra alebo živnosti do živnostenského registra je dňom na oslavu splneného sna a nového štartu, ale aj dňom, kedy začínajú novopečenému podnikateľovi plynúť rôzne povinnosti.

Smernice

 • Elektrické vidlice a zásuvky (Ing. Marián Faško)

Nastavením správnych technických, organizačných a výchovných opatrení môže zamestnávateľ minimalizovať možnosť vzniku vážnych poškodení zdravia obsluhy elektrických zariadení počas ich používania.

 • Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku (Ing. Marián Faško)

Splnenie náležitostí uvedených v pláne BOZP vytvára predpoklad pre dokončenie prác podľa schváleného harmonogramu a bez ujmy na zdraví pracovníkov vykonávajúcich práce na stavenisku.

 • Smernica o dištančnom vzdelávaní 2022 (PhDr. Marek Havrila, PhD.)