Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2021

V jedenástom vydaní DÚPP sa venujeme týmto nosným témam - dočasná pracovná neschopnosť, kde rozoberáme náhradu príjmu, nemocenské a pandemické nemocenské. V ďalšej téme doktorandi, doktorandské štúdium a zárobková činnosť ponúkame informácie týkajúce sa doktoranda v dennej forme štúdia, doktorandského štipendia, doktoranda a zárobkovej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu. Téma odborná prax študentov, pojednáva o podmienkach zamestnávania študentov. Viac o obsiahnutých témach nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
15,88 €
Cena bez DPH
13,23 €
EAN kód
8584113064392
Rok vydania
2021
Počet strán
192
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2021

V jedenástom vydaní DÚPP sa venujeme týmto nosným témam - dočasná pracovná neschopnosť, kde rozoberáme náhradu príjmu, nemocenské a pandemické nemocenské. V ďalšej téme doktorandi, doktorandské štúdium a zárobková činnosť ponúkame informácie týkajúce sa doktoranda v dennej forme štúdia, doktorandského štipendia, doktoranda a zárobkovej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu. Téma odborná prax študentov, pojednáva o podmienkach zamestnávania študentov. Viac o obsiahnutých témach nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

ODBORNÍK RADÍ

 • Dočasná pracovná neschopnosť – náhrada príjmu, nemocenské a pandemické nemocenské (Ing. Eva Gášpárová)

Autorka sa v príspevku podrobne venuje uznávaniu a potvrdzovaniu dočasnej pracovnej neschopnosti, nároku na nemocenské, nemocenskému v čase krízovej situácie, predĺženiu doby poberania nemocenského, vplyvu dočasnej PN zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie, náhradu príjmu počas PN a mnohým ďalším informáciám týkajúcim sa PN.

 • Kontrola zamestnanca počas PN (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Príspevok sa venuje téme kontroly zamestnanca počas jeho práceneschopnosti.

 • Doktorandi, doktorandské štúdium a zárobková činnosť (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Článok ponúka informácie týkajúce sa doktoranda v dennej forme štúdia,  doktorandského štipendia, doktoranda a zárobkovej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu, doktoranda a zárobkovej činnosti ako živnostníka.

 • Aktuálne k zdaňovaniu príjmov športovcov a umelcov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Obsahom tohto príspevku je problematika aktuálnych zmien pri zdaňovaní príjmov plynúcich fyzickým osobám pôsobiacim v kultúrnej sfére a v oblasti športu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Osobitne chránení zamestnanci (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

V tomto článku sa autor venuje problematike právneho režimu osobitne chránených kategórií zamestnancov. Zvýšená právna ochrana zraniteľných skupín zamestnancov je výrazom osobitnej ochrannej funkcie pracovného práva.

 • Odborná prax študentov – podmienky zamestnávania študentov (JUDr. Jozef Lukajka, PhD. – Mgr. Michaela Pyšná)

Študenti by radi získali znalosti nad rámec vedomostí, ktoré sú im poskytnuté počas štúdia, a taktiež by radi získali určitý druh zázemia u zamestnávateľa, u ktorého by následne mohli pracovať aj po skončení štúdia. V tomto článku sú zosumarizované výhody a nevýhody zo zamestnávania študentov a nájdete tu odpoveď na to, či je bezplatná stáž študentov platná a zákonná.

 • Právne následky zániku štatútu žiaka a študenta (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

Či už študent úspešne zloží absolventskú skúšku, alebo k vyhodnoteniu jeho študijného úsilia dôjde na základe spriemerovania známok, daným momentom dochádza k riadnemu ukončeniu štúdia. Ako táto skutočnosť ovplyvňuje pracovnoprávne vzťahy založené medzi zamestnávateľom a zamestnancom so štatútom študenta, si priblížime v tomto článku.

 • Odstúpenie od pracovnej zmluvy, odvolanie výpovede (JUDr. Jozef Lukajka, PhD. – Mgr. Michaela Pyšná)

Zamestnávateľ a zamestnanec často ani nemajú vedomosť o tom, že aj v pracovnoprávnych vzťahoch je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť, prípadne, že je možné výpoveď danú zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca odvolať a v pracovnom pomere naďalej pokračovať. V tomto článku je popísané, za akých podmienok je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť a akým spôsobom je odvolanie výpovede možné.

ŽIVNOSŤ A PODNIKANIE

 • Živnosť popri materstve (Bc. Katarína Danajovičová)

Tehotenstvo a materstvo býva tým najkrajším obdobím ženy. Čo sa ale deje v takomto období so živnosťou? V článku je priblížené, čo sa deje nielen s odvodovými povinnosťami, ale aj zhrnuté základné podmienky na dávky v súvislosti s tehotenstvom a materstvom.

 • Zamestnávanie rodinných príslušníkov, rodinné podnikanie a rodinné podniky (JUDr. Klára Kučerková)

V článku sú rozobrané právne možnosti podnikateľov, ktorí by chceli zamestnať svojich rodinných príslušníkov bez pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o práci, priblížená problematika rodinného podnikania a rodinných podnikov.

BEZPEČNÉ PRACOVISKO

 • Monitorovanie služobného vozidla a GDPR (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M)

Cieľom tohto článku je zamestnávateľom poskytnúť odpovede na otázky súvisiace s právnym režimom spracúvania osobných údajov v súvislosti s prevádzkou a monitorovaním služobného vozidla.

VEREJNÁ SPRÁVA

 • Plat riaditeľa školy 2021 (Ing. Jarmila Szabová)