Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2022

V jedenástom vydaní PMPP sa dočítate viac o nasledovných témach - zmeny zákona o sociálnom poistení a zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti – e-PN od 1. júna 2022, benefity zamestnancov využitím prostriedkov sociálneho fondu, príspevky na rekreáciu – rekreačné poukazy, neplatené voľno z pohľadu Zákonníka práce, splatnosť mzdy, výplata mzdy a výplatná páska a iné. Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

Cena s DPH
16,36 €
Cena bez DPH
13,63 €
EAN kód
8584113065214
Rok vydania
2022
Počet strán
192
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2022

V jedenástom vydaní PMPP sa dočítate viac o nasledovných témach - zmeny zákona o sociálnom poistení a zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti – e-PN od 1. júna 2022, benefity zamestnancov využitím prostriedkov sociálneho fondu, príspevky na rekreáciu – rekreačné poukazy, neplatené voľno z pohľadu Zákonníka práce, splatnosť mzdy, výplata mzdy a výplatná páska a iné. Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

OBSAH

Odborník radí

 • Zmeny zákona o sociálnom poistení a zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (JUDr. Igor Hvojník)

Tento zákon priniesol mnoho zmien v zákone o sociálnom poistení a zákone o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a v tomto článku prinášame prehľad zmien, ktoré nadobudli účinnosť 13. apríla 2022 a 1. júna 2022.

 • Elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti – e-PN od 1. júna 2022 (Ing. Eva Gášpárová)

Národné centrum zdravotníckych informácií zabezpečí prenos údajov o práceneschopnosti od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne a v prípade, ak ide o zamestnanca, bude tento údaj automaticky zaslaný aj zamestnávateľovi.

 • Zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení (Bc. Katarína Danajovičová)

Prepájanie inštitúcií – presunom dát medzi inštitúciami, ale aj zautomatizovaním zo strany Sociálnej poisťovne „sa odbúrali“ a stále sa odbúravajú niektoré oznamovacie povinnosti odvádzateľa poistného, poistenca, a tak v súvislosti s týmito zmenami povinností sa zmenil aj sadzobník pokút v sociálnom poistení.

 • Benefity zamestnancov využitím prostriedkov sociálneho fondu (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

Daný článok môže slúžiť zamestnávateľom pre prípadné rozšírenie interných noriem o uvedený systém benefitov ako súčasť odmeňovacieho systému, ako i pre doplnenie kolektívnej zmluvy zamestnávateľa.

Pracovnoprávne vzťahy

 • Príspevky na rekreáciu – rekreačné poukazy (Ing. Eva Gášpárová)

Príspevok na rekreáciu poskytnutý v súlade so Zákonníkom práce je z pohľadu zamestnanca príjmom oslobodeným od dane a z pohľadu zamestnávateľa je daňovým výdavkom.

 • Neplatené voľno z pohľadu Zákonníka práce (Ing. Mikuláš Hamuľák)

V tomto článku si predstavíme najčastejšie situácie čerpania neplateného voľna a vplyvy neplateného voľna na sociálne, zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti.

 • Právo zamestnávateľa odvolať zamestnanca z dovolenky a povinnosť zamestnanca odvolaniu z dovolenky vyhovieť (JUDr. Ondrej Beracka)

Môže vôbec zamestnanec odmietnuť vrátiť sa z dovolenky, keď ho zamestnávateľ o návrat požiada, prípadne mu takýto návrat späť do práce nariadi? Zákonník práce rieši otázku nákladov, nie však priamo vzťah, ktorý nároku na preplatenie nákladov predchádza.

 • Vrátenie odstupného (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Aby zamestnancovi vznikol nárok na odstupné, musí jeho pracovný pomer skončiť formou výpovede alebo prostredníctvom dohody o skončení pracovného pomeru za zákonom definovaných podmienok.

 • Využívanie e-mailovej adresy bývalého zamestnanca po skončení pracovného pomeru (JUDr. Eva Tináková, PhD.)
 • Povinnosť mlčanlivosti počas trvania pracovného pomeru a po jeho skončení (Mgr. Petra Mórová)

Cieľom článku je prehľadným spôsobom predostrieť problematiku mlčanlivosti a jej nuansy, čím by mal zamestnávateľovi umožniť vyvarovať sa možných sporov či nedorozumení súvisiacich s touto problematikou.

Ako na mzdy

 • Splatnosť mzdy, výplata mzdy a výplatná páska (Ing. Martina Švaňová)

Nevyplatenie mzdy, náhrad mzdy, cestovných náhrad a podobne môže mať za dôsledok okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca a tiež žalobu zo strany zamestnanca na súde.

Bezpečné pracovisko

 • Choroby z povolania – dôležitý ukazovateľ úrovne starostlivosti o zdravie zamestnancov na pracovisku (MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH)

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom, ktoré je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Ochrana osobných údajov

 • Z praxe dozorných orgánov na ochranu osobných údajov (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.)

Rozhodnutia zahraničných dozorných orgánov sú zaujímavé aj z pohľadu slovenského podnikateľa, ktorý z nich môže načerpať poznatky pre správnu aplikačnú prax a výklad GDPR.

 • Z praxe dozorných orgánov na ochranu osobných údajov – 2. časť (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.)

Tento príspevok sa venuje rozhodnutiam dozorných orgánov, ktoré sa či už priamo, alebo nepriamo týkajú transpozície článku 88 GDPR, ktorý upravuje možnosti členských štátov pri národných právnych úpravách týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v súvislosti so zamestnaním.