Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2020

V prázdninovom vydaní sme opäť pre vás vybrali tie najdiskutovanejšie témy - vyslanie zamestnancov – novela Zákonníka práce č. 307/2019 Z. z. – účinná od 30. 7. 2020, životné minimum od 1. júla 2020, daňový bonus na vyživované deti, ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2019 a vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov v roku 2020 a iné.

Cena s DPH
14,20 €
Cena bez DPH
11,83 €
Rok vydania
2020
Počet strán
192
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Ministerstvo spravodlivosti SR

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2020

V prázdninovom vydaní sme opäť pre vás vybrali tie najdiskutovanejšie témy - vyslanie zamestnancov – novela Zákonníka práce č. 307/2019 Z. z. – účinná od 30. 7. 2020, životné minimum od 1. júla 2020, daňový bonus na vyživované deti, ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2019 a vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov v roku 2020 a iné.

OBSAH

ZÁKONY A KOMENTÁRE

 • Vyslanie zamestnancov – novela Zákonníka práce č. 307/2019 Z. z. – účinná od 30. 7. 2020 (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Článok predstavuje stručný úvod do problematiky zmien Zákonníka práce od 30. 7. 2020 a vysvetlenia základov zmien.

ABC MZDÁRA

 • Životné minimum od 1. júla 2020 (Bc. Katarína Danajovičová)

Životné minimum by malo predstavovať minimálnu hranicu na akceptovateľný životný štandard fyzickej osoby. Suma životného minima sa ustanovuje každý rok k 1. júlu a ani rok 2020 nie je výnimkou.

 • Daňový bonus na vyživované deti (Ing. Dagmar Piršelová)

V súvislosti so skončením školského roku, prázdninovým obdobím a začiatkom nového školského roka sa aktuálne venujeme problematike daňového bonusu na vyživované deti. Článok poukazuje na vybrané problémy pri uplatnení tejto daňovej úľavy.

 • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2019 a vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov v roku 2020 (Ing. Eva Gášpárová)

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2019 do 31. októbra 2020. Cieľom ročného zúčtovania poistného je vypočítať poistné zo skutočných príjmov poistenca za celý rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva.

 • Zamestnávanie predčasných starobných dôchodcov a poberateľov starobných dôchodkov – daňové a odvodové povinnosti (Ing. Jarmila Strählová)

Príspevok je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť sa zaoberá témou zamestnávania poberateľov starobného dôchodku a daňovým a odvodovým povinnostiach, ktoré z toho vyplývajú. Druhá časť príspevku je venovaná poberateľom predčasne starobného dôchodku.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Práca zamestnancov mladších ako 18 rokov (Mgr. Denisa Nevická, PhD.)

Môžu takéto osoby vôbec vykonávať prácu? Je pre nich vhodnejší pracovný pomer alebo dohoda o brigádnickej práci študentov? Za akých okolností môžu pracovať? Na tieto a mnohé iné otázky zodpovieme v článku.

 • Pracovná disciplína a jej porušenie (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

Porušenie pracovnej disciplíny znamená zavinené porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca, ktoré mu vyplývajú z pracovného pomeru. Či ide o závažné alebo menej závažné porušenie musí vždy posúdiť zamestnávateľ, a to v závislosti od každého jedného prípadu, pričom by mal vziať do úvahy viacero kritérií.

 • Pracovný pomer na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky (JUDr. Ondrej Beracka)

Bežný a v praxi často sa vyskytujúci právny stav, v ktorom sa zamestnávateľ snaží dočasne, na presne vymedzenú dobu najať zastupujúceho zamestnanca.

 • Smrť zamestnanca a jej vplyv na pracovnoprávne vzťahy (JUDr. Tatiana Mičudová)

Smrť zamestnanca je udalosťou, ktorá má vplyv na život rodiny zamestnanca, ale jej dôsledky sa prejavujú aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. V tomto príspevku sa venujeme tomu, ako smrť zamestnanca ovplyvňuje nároky, ktoré po smrti zamestnanca zostali nevyrovnané medzi zamestnávateľom a zomrelým zamestnancom.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

 • Outplacement – pomoc prepúšťaným zamestnancom (Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Outplacement je proces podpory zamestnávateľa prepúšťaným zamestnancom zameraný na zmierňovanie negatívnych dôsledkov prepúšťania a pomoc pri hľadaní nového uplatnenia na trhu práce.

 • Všetko potrebné pri novom zamestnancovi (JUDr. Klára Kučerková)

V článku sú prehľadným spôsobom uvedené základné povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s prijatím nového zamestnanca do zamestnania upravené nielen podľa Zákonníka práce, ale aj podľa iných právnych predpisov.

ODBORNÍK RADÍ

 • Stravné lístky verzus hotovosť (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Čo všetko obsahuje spojenie „zabezpečiť stravovanie“ pre zamestnávateľa? A ako je to so stravovaním v prípade dohodárov či u zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu? Môže zamestnávateľ namiesto zabezpečenia stravovania poskytnúť zamestnancovi finančnú hotovosť?

 • Riešenie konfliktov na pracovisku a možnosti elektronickej mediácie (JUDr. František Kutlík)

Následky pandémie nového koronavírusu by mali znamenať aj pomerne razantnú zmenu postojov na pracoviskách a v podnikaní vôbec. Firmy budú nútené reagovať na nové výzvy nielen v oblasti ekológie, životného a pracovného prostredia či hygieny, ale aj v rámci práce s ľuďmi, pri kultivovaní medziľudských vzťahov na pracoviskách, pri prevencii a riešení konfliktov.

 • Monitorovanie priestorov kamerami podľa nových pravidiel platných od 29. 1. 2020 (JUDr. Marcela Macová)