Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2021

Letné dvojčíslo PMPP sa zameriava na viacero zaujímavých tém - novela zákona o živnostenskom podnikaní, „Prvá pomoc“ od 1. júla, ktorí podnikatelia majú povinnosť platiť koncesionárske poplatky a čo sa mení od 1. 7. 2021?, životné minimum, pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, trendy v manažmente ľudských zdrojov a „buzzwords“ a iné.

Cena s DPH
15,22 €
Cena bez DPH
12,68 €
EAN kód
8584113064521
Rok vydania
2021
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2021

Letné dvojčíslo PMPP sa zameriava na viacero zaujímavých tém - novela zákona o živnostenskom podnikaní, „Prvá pomoc“ od 1. júla, ktorí podnikatelia majú povinnosť platiť koncesionárske poplatky a čo sa mení od 1. 7. 2021?, životné minimum, pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, trendy v manažmente ľudských zdrojov a „buzzwords“ a iné.

OBSAH

ODBORNÍK RADÍ

 • Novela zákona o živnostenskom podnikaní (Ing. Anton Kolembus)

Novela zákona nadobudla účinnosť 1. 8. 2021. Jedným z hlavných cieľov schválenej novely je odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, predovšetkým pri ohlasovaní živnosti a zmierňujú sa aj niektoré požiadavky živnostenského zákona.

 • „Prvá pomoc“ od 1. júla 2021 (Ing. Eva Gášpárová)

Projekt „Prvá pomoc“ prešiel ďalšou úpravou v júli 2021, odkedy je prepojený na jednotlivé stupne Covid automatu. Projekt by mal trvať do konca roku 2021, a to do nadobudnutia účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit) od 1. januára 2022.

 • Ktorí podnikatelia majú povinnosť platiť koncesionárske poplatky a čo sa mení od 1. 7. 2021? (JUDr. Stanislava Žáková)

Úlohou tohto príspevku je priblížiť povinnosti podnikateľov v oblasti koncesionárskych poplatkov a taktiež jednotlivé zmeny, ktoré im novela prináša.

 • Životné minimum (JUDr. Eva Tináková)

Ako sa tento štatút vyvíjal v rámci rozvoja Slovenska, ale aj v rámci Európskej únie, aký je jeho aktuálny obsah a numerické vyčíslenie a aké ďalšie právne inštitúty sú s ním previazané, vám priblížime v tomto článku.

 • K niektorým daňovým a nedaňovým výdavkom samostatne zárobkovo činnej osoby (aj v pozícii zamestnávateľa)  (Ing. Valéria Jarinkovičová)

V tomto príspevku upriamime pozornosť na okruh niektorých daňových a nedaňových výdavkov fyzických osôb dosahujúcich príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a to aj v prípade, ak sú zamestnávateľmi.

 • Možnosti mediácie pri riešení spotrebiteľských sporov (JUDr. František Kutlík)

OBČAN A RODINA

 • Príspevok na opatrovanie a príspevok na osobnú asistenciu – odvody a dane opatrovateľa a osobného asistenta (Ing. Eva Gášpárová)

Príspevok na opatrovanie je z pohľadu opatrovateľa príjmom oslobodeným od dane. Príjem z výkonu osobnej asistencie je z pohľadu osobného asistenta zdaniteľným príjmom.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

V tomto článku analyzuje autor právnu úpravu dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, jej formálne a obsahové náležitosti, predpoklady a právne následky hmotnej zodpovednosti zamestnanca založené dohodou o hmotnej zodpovednosti.

 • Zmena trvalého pobytu a povinnosti s tým spojené (JUDr. Klára Kučerková)

Čo všetko je potrebné vybaviť pri zmene trvalého pobytu, aké oznamovacie povinnosti sú s tým spojené, si povieme v tomto článku.

 • Dovolenka na zotavenie (JUDr. Martin Vavro)

Primárnym účelom dovolenky na zotavenie je na jednej strane ochrana zdravia zamestnanca a na strane druhej regenerácia pracovných síl zamestnanca po vykonanej práci.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

 • Trendy v manažmente ľudských zdrojov a „buzzwords“ (doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Cieľom príspevku je uviesť súčasné trendy v manažmente ľudských zdrojov a definovať pojmy, ktoré sú v tejto oblasti pertraktované.

 • Problémová komunikácia v práci manažéra (doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Komunikácia vo vnútri organizácie sa orientuje na zamestnancov a manažérov a prechádza všetkými manažérskymi činnosťami, či už ide o plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrolu. Podľa odhadov odborníkov nedostatočná či neprimeraná vnútorná komunikácia, a to najmä v prípade problémov a nezhôd, spôsobuje viac ako 60 % problémov v organizácii.

BEZPEČNÉ PRACOVISKO

 • Spracúvanie osobných údajov po skončení pracovného pomeru (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M)

Po skončení pracovného pomeru vyplýva zamestnávateľovi viacero povinností zo zákonnej právnej úpravy. V tomto článku sa pozrieme na to, aké konkrétne povinnosti musí zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru splniť a v akých lehotách.

 • Bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov na personálnej úrovni a IT bezpečnosť, ktorá zabezpečuje odolnosť a udržateľnosť systémov, sú dôležité pre každú firmu alebo orgány štátnej a verejnej správy.