Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2022

Spojené vydanie predstavuje viac zaujímavých tém pre aktuálne obdobie. Prinášame prehľad nezaujímavejších - životné minimum od 1. júla 2022, daňový bonus na dieťa od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023 a podmienky jeho vyplácania, sezónne zamestnávanie od 1. januára 2023, zamestnanecké benefity v roku 2022 a iné. Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

Cena s DPH
17,40 €
Cena bez DPH
14,50 €
EAN kód
8584113065344
Rok vydania
2022
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2022

Spojené vydanie predstavuje viac zaujímavých tém pre aktuálne obdobie. Prinášame prehľad nezaujímavejších - životné minimum od 1. júla 2022, daňový bonus na dieťa od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023 a podmienky jeho vyplácania, sezónne zamestnávanie od 1. januára 2023, zamestnanecké benefity v roku 2022 a iné. Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

OBSAH

Zákony a komentáre

  • Komentár k zákonu o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (JUDr. Petra Čičkánová)

Odborník radí

  • Životné minimum od 1. júla 2022 (Bc. Katarína Danajovičová)

Suma životného minima sa ustanovuje každý rok k 1. júlu. Životné minimum by malo predstavovať minimálnu hranicu na akceptovateľný životný štandard fyzickej osoby, pod ktorou nastáva spoločnosťou neakceptovateľný stav hmotnej núdze.

  • Daňový bonus na dieťa od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023 a podmienky jeho vyplácania (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Od 1. júla 2022 nastala zmena v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa v dvoch smeroch – zvýšením súm daňového bonusu so súčasnou úpravou vekových hraníc dieťaťa a podmienok pre uplatnenie daňového bonusu.

  • Sezónne zamestnávanie od 1. januára 2023 (Ing. Eva Gášpárová)

Cieľom legislatívnej úpravy je riešenie problematickej situácie predovšetkým poľnohospodárov a poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, ktorá spočíva v náhlom nedostatku pracovníkov počas obdobia zvýšenej potreby v oblasti ľudských zdrojov a ktorá je vyvolaná charakterom sezónnosti niektorých druhov prác.

  • Inšpekcia práce v roku 2022 (aj s plánovanými zmenami od roku 2023) (JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná)

V  článku je podrobnejšie popísaný rozsah a priebeh inšpekcie práce, pričom posledná časť článku sa venuje zmenám, ktoré nadobudnú účinnosť od roku 2023.

Pracovnoprávne vzťahy

  • Neželané praktiky na pracovisku (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

V tomto článku sa zaoberáme aktuálnou a diskutovanou témou negatívnych protispoločenských javov, ku ktorým dochádza na pracovisku v rámci pracovnoprávnych vzťahov.

  • Zamestnanecké benefity v roku 2022 (JUDr. Klára Kučerková)

V článku si povieme o tom, čo sú benefity, aké sú spôsoby ich poskytovania, ako sa delia, o úprave benefitov v pracovnej zmluve či iných dokumentoch zamestnávateľa, o daňových aspektoch poskytovania zamestnaneckých benefitov a o ich zmenách v roku 2022.

Ako na mzdy

  • Zrážky zo mzdy zamestnanca a poradie zrážok (Ing. Martina Švaňová)

Zamestnávateľ pri mesačnom spracovaní miezd vykonáva povinné zrážky poistného a preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti z hrubej mzdy zamestnanca a na jeho účet posiela až mzdu po očistení týchto zrážok.

Praktická personalistika

  • Pristupujete k vzdelávaniu zamestnancov systematicky? (doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Cyklus vzdelávania začína identifikáciou potrieb vzdelávania a plánovaním vzdelávania, pokračuje jeho samotnou realizáciou a následne hodnotením vzdelávacích aktivít. Článok sa zameriava na jednotlivé fázy vzdelávania a obsahuje praktické poznámky využiteľné v praxi personalistu.

Ochrana osobných údajov

  • Z praxe dozorných orgánov na ochranu osobných údajov – 3. časť (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.)

V tomto príspevku budeme pokračovať v kritickom náhľade na rôzne prípady zo zahraničia pri spracúvaní osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch. Dotkneme sa aj zaujímavého usmernenia dozorného orgánu k testovaniu zamestnancov na koronavírus a spracúvaní informácie o mieste pobytu zamestnanca počas dovolenky.