Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2020

Dvojčíslo PMPP v mesiace september prináša tieto zaujímavé témy - novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020, opis podnikateľského kilečka, zmeny v povinnostiach zamestnávateľov súvisiace s BOZP, povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni, postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok zo mzdy, prekážky v práci na strane zamestnávateľa i zamestnanca a iné.

Cena s DPH
14,20 €
Cena bez DPH
11,83 €
Rok vydania
2020
Počet strán
192
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2020

Dvojčíslo PMPP v mesiace september prináša tieto zaujímavé témy - novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020, opis podnikateľského kilečka, zmeny v povinnostiach zamestnávateľov súvisiace s BOZP, povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni, postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok zo mzdy, prekážky v práci na strane zamestnávateľa i zamestnanca a iné.

OBSAH

ODBORNÍK RADÍ

 • Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020 (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Každý podnikateľ v rámci svojej činnosti prichádza do kontaktu s obchodným registrom, či už v podobe povinností, alebo nahliadnutia do predmetného registra. V článku sú priblížené všetky zmeny v oblasti obchodného registra s účinnosťou od 1. 10. 2020.

 • Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia – „podnikateľské kilečko“ (Ing. Eva Gášpárová)

Národná rada SR schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19.

 • Zmeny v povinnostiach zamestnávateľov súvisiace s ochranou zdravia pri práci – účinné od 21. júla 2020 (MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH)

V tomto príspevku prinášame prehľad povinností zamestnávateľa súvisiacich s ochranou zdravia pri práci, určených zákonom č. 355/2007 Z. z. a ich zmeny, ktoré sa týkajú opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia.

 • Združenie osôb bez právnej subjektivity (Ing. Marián Drozd)

Subjekty môžu podnikať spoločne bez toho, aby založili obchodnú spoločnosť alebo iný právny subjekt. Postačuje uzavrieť zmluvu o združení.

ABC MZDÁRA

 • Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni (Ing. Jarmila Strählová)

V článku sú uvedené všetky povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni vrátane povinností prijatých od 21. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 v rámci „podnikateľského kilečka“.

 • Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok zo mzdy (RNDr. Jana Motyčková)

Vykonávanie zrážok zo mzdy je veľmi široká problematika, pretože zamestnávateľ musí realizovať zrážky zo mzdy nielen v zmysle pracovnoprávnych predpisov podľa Zákonníka práce, ale aj na základe exekúcií, súdnych rozhodnutí, dohôd podľa Občianskeho zákonníka a dohôd o zrážkach zo mzdy medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

 •  Výplatná páska – rozumiete každému číslu a každej skratke? (Mgr. Denisa Nevická, PhD.)

Výplata mzdy je proces, ktorému u zamestnávateľa predchádza pomerne komplikované spracovanie podkladov ku mzdám a vyčíslenie výšky mzdy. V článku sú rozobraté jednotlivé veličiny uvedené na výplatnej páske, ako aj najčastejšie otázky, ktoré v súvislosti s výplatnými páskami v praxi vznikajú.

 • Dohoda o zasielaní dokladu o vyúčtovaní mzdy elektronickými prostriedkami (JUDr. Marcela Macová)

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Delené pracovné miesto (JUDr. Tatiana Mičudová)

V odvetviach, kde niektoré profesie zaznamenávajú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, zamestnávatelia prichádzajú s alternatívnymi nápadmi, ktoré zatraktívňujú zamestnávanie u nich. Popri napríklad práci z domu je takou možnosťou aj delené pracovné miesto.

 • Príležitostná práca – príjem z privyrobenia – daňové a odvodové povinnosti (Bc. Katarína Danajovičová)

V príspevku je priblížené členenie príjmov a presná špecifikácia príjmu z príležitostného privyrobenia a jeho dosah na daňové a odvodové povinnosti.

 • Súbežné pracovné pomery, výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)
 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa i zamestnanca (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

Pri prekážke v práci, kedy nedochádza k výkonu práce, a vzhľadom na uvedené nemá zamestnanec nárok na mzdu, jeho hmotné zabezpečenie závisí od charakteru prekážky, ktorá mu bráni vo výkone práce.

BEZPEČNÉ PRACOVISKO

 • Prehľad povinností každého zamestnávateľa – výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce (Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o.)

Tento článok vám pomôže zorientovať sa v spleti povinností každého zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce. Pomôže vám zistiť efektívne možnosti vzdelávania vo vašej spoločnosti.

 • Čo robiť, keď zaznie siréna – pre zamestnávateľov (Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA)
 • Rekondičné pobyty a rehabilitácie zamestnancov v súvislosti so zaradením do rizikových kategórií (Bc. Katarína Danajovičová)

V súvislosti s výkonom práce je potrebné kategorizovať prácu z hľadiska zdravotného rizika. V článku si zhrnieme povinnosti, posúdenie kategorizácie prác a priblížime si povinnosť poskytovania rekondičných pobytov a rehabilitácií pre zamestnancov v rizikových kategóriách.

 • Mobbing, bossing a staffing na pracovisku (Mgr. Denisa Nevická, PhD.)

V pracovnoprávnej teórii sa označujú ako prejavy násilia na pracovisku. Toto násilie pritom nemusí byť fyzické, ale ide o násilie psychické zo strany zamestnancov alebo zo strany vedúcich zamestnancov.