Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2023

Septembrové vydanie opäť prináša zaujímavé témy. Príspevok Inštitút otcovskej dovolenky v roku 2023 poukazuje na ustanovenia ZP priznávajúce zamestnancovi na otcovskej dovolenke zvýšenú právnu ochranu a ostatné náležitosti. Téma Umelá inteligencia a ochrana osobných údajov vytvára otázku - Je bezpečné systému umelej inteligencie zveriť tieto dáta? Pre odborníkov odporúčame článok Zavádzame pracovné voľno so zámerom preklenutia nepriaznivého zdravotného stavu (tzv. sick day).

Cena s DPH
19,38 €
Cena bez DPH
16,15 €
EAN kód
8584113066174
Rok vydania
2023
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2023

Septembrové vydanie opäť prináša zaujímavé témy. Príspevok Inštitút otcovskej dovolenky v roku 2023 poukazuje na ustanovenia ZP priznávajúce zamestnancovi na otcovskej dovolenke zvýšenú právnu ochranu a ostatné náležitosti. Téma Umelá inteligencia a ochrana osobných údajov vytvára otázku - Je bezpečné systému umelej inteligencie zveriť tieto dáta? Pre odborníkov odporúčame článok Zavádzame pracovné voľno
so zámerom preklenutia nepriaznivého zdravotného stavu (tzv. sick day).

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

 • Zavádzame pracovné voľno so zámerom preklenutia nepriaznivého zdravotného stavu (tzv. sick day) (Ing. Eva Gášpárová)

Sick days je platené pracovné voľno, ktoré zamestnanec môže, ale nemusí čerpať so zámerom riešenia svojej krátkodobej pracovnej neschopnosti alebo zdravotnej indispozície, ktoré nemusí zamestnávateľovi preukázať žiadnym lekárskym potvrdením.

 • Inštitút otcovskej dovolenky v roku 2023 (Mgr. Elena Lazoríková)

Cieľom príspevku je objasniť podstatu inštitútu otcovskej dovolenky s poukazom aj na ustanovenia Zákonníka práce priznávajúce zamestnancovi na otcovskej dovolenke zvýšenú právnu ochranu pred skončením pracovného pomeru, ako aj vymedziť podmienky, pri splnení ktorých má otec dieťaťa nárok na vyplácanie nemocenskej dávky – otcovské – vrátane vysvetlenia spôsobu výpočtu tejto dávky.

Ako na mzdy

 • Výpočet stravného na služobnej ceste z pohľadu mzdára (Ing. Martina Švaňová)

V článku vám prinášame užitočné informácie, ako si s výpočtom cestovných náhrad poradiť.  

Ochrana osobných údajov

 • Rozhodovacia prax v oblasti ochrany osobných údajov (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Príspevok sa zaoberá judikatúrou v oblasti ochrany osobných údajov, a to judikatúrou Súdneho dvora EÚ, ale aj rozhodnutiami orgánov (úradov na ochranu osobných údajov) jednotlivých členských štátov.

 • Umelá inteligencia a ochrana osobných údajov (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Umelá inteligencia sa pomaly stáva prospešným nástrojom na zjednodušenie a zrýchlenie práce ľudí. Pracuje s mnohými dátami, zhromažďuje ich, analyzuje a pod. Je bezpečné systému umelej inteligencie zveriť tieto dáta?

 • Záznam z nahrávaného telefonátu ako osobný údaj (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Článok poukazuje na niektoré povinnosti prevádzkovateľov, ktorí sa rozhodli nahrávať telefonáty, pri spracúvaní týchto telefonátov ako osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

 • Archivácia podnikovej dokumentácie vo väzbe na GDPR (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Príspevok rozoberá povinnosti zamestnávateľa archivovať podnikovú dokumentáciu, ako aj jeho povinnosti chrániť údaje obsiahnuté v tejto agende.

Bezpečné pracovisko

 • Alkohol na pracovisku (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Článok rozoberá povinnosti zamestnancov vo vzťahu k zákazu požívať alkoholické nápoje na pracovisku. Tento príspevok sa zameriava aj na to, aké sankcie môže zamestnávateľ voči zamestnancovi, ktorý daný zákaz poruší, uplatniť.

Odborník radí

 • Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (Ing. Ingrid Konečná Veverková)

V príspevku reagujeme na poslednú schválenú novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 • Vnútorný systém preverovania oznámení (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Cieľom tohto príspevku je poukázať na to, aký je cieľ a zmysel vnútorného systému preverovania oznámení, aké sú jeho náležitosti a proces preverovania oznámenia.

 • Manažér ako komunikátor a komunikant (JUDr. František Kutlík)
 • Manažér ako mediátor (JUDr. František Kutlík)

Verejná správa

 • Obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov v školách a školských zariadeniach (JUDr. Matej Drotár)

Spravidla je obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov spojené s určitým procesom, ktorý je komplikovanejší ako pri obsadzovaní miest „bežných“ zamestnancov. Toto pravidlo v zásade platí aj v školstve.

Smernice

 • Smernica určujúca výpočet paušálnej sumy náhrad výdavkov za použitie cestného motorového vozidla pri pracovných cestách (JUDr. Eva Tináková, PhD.)
 • Smernica o zabezpečení autoprevádzky v subjekte verejnej správy (PhDr. Jozef Sýkora, MBA)