Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2021

V nasledujúcom čísle prinášame opäť prierez tých najžiadanejších tém - povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2020 a pri prechode na rok 2021, povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni, mzdové veličiny v roku 2021, cestovné náhrady a iné.

Cena s DPH
17,86 €
Cena bez DPH
14,88 €
Rok vydania
2020
Počet strán
216
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2021

V nasledujúcom čísle prinášame opäť prierez tých najžiadanejších tém - povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2020 a pri prechode na rok 2021, povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni, mzdové veličiny v roku 2021, cestovné náhrady a iné.

OBSAH

ABC MZDÁRA

 • Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2020 a pri prechode na rok 2021 (Ing. Eva Gášpárová)

Pri uzatváraní kalendárneho roka 2020 musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

 • Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni (Ing. Eva Gášpárová)

Ak zamestnávateľ zamestná fyzické osoby na základe právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, z ktorého sú povinné platiť preddavky na poistné, stáva sa platiteľom poistného a voči zdravotným poisťovniam, v ktorých sú tieto osoby zdravotne poistené, plní oznamovacie, evidenčné, vykazovacie, odvodové a iné povinnosti.

 • Mzdové veličiny v roku 2021 (Bc. Katarína Danajovičová)

ODBORNÍK RADÍ

 • Cestovné náhrady (Ing. Ľuboslava Minková)

V článku sa autorka zaoberá pracovnou cestou, jej priebehom, podmienkami pracovnej cesty, vyslaním zamestnanca na pracovnú cestu a na záver zhrnula opatrenia COVID-19 v oblasti cestovných náhrad a ich dopad.

 • Povinnosti zamestnávateľa pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (JUDr. Tatiana Mičudová)

Na pracoviskách v súkromnom alebo verejnom sektore dochádza pravidelne k nekalým praktikám z rôznych dôvodov – z neznalosti, nezodpovednosti či korupcie. Účinným nástrojom v boji proti takýmto praktikám sa ukazuje tzv. whistleblowing – možnosť oznámenia nekalých praktík na pracovisku. Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé povinnosti, ktoré právna úprava ustanovuje zamestnávateľom a orgánom verejnej moci.

 • Reštrukturalizácie spoločností s prihliadnutím na pracovné podmienky zamestnancov – Prevod podniku zamestnávateľa (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

Súčasné ekonomické trendy so sebou prinášajú zmeny v štruktúre podnikov v dôsledku prevodov podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov na iných zamestnávateľov. V tomto článku sa venujeme v praxi nanajvýš aktuálnej problematike reštrukturalizačných procesov u zamestnávateľa v prípade prevodu podniku zamestnávateľa.

 • Osobnostné a majetkové práva v oblasti IT, Autor v IT oblasti pod ochranou zákona (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

V predmetnom článku sa venujeme autorovi počítačovému programu, ktorý je chránený podľa zákona len v prípade, ak je počítačový program výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, či ide o externého spolupracovníka, alebo o zamestnanca v oblasti informačných technológií.

 • Ready made s. r. o. – výhody a riziká jej kúpy (Ing. Eva Gášpárová)

V podnikateľskom prostredí sa obchoduje nielen s bežne dostupnými tovarmi a službami, ale aj s obchodnými spoločnosťami. Predmetom takýchto obchodov sú aj ready made spoločnosti. Na Slovensku sa najčastejšie obchoduje s ready made spoločnosťami, ktoré majú formu spoločnosti s ručením obmedzeným.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

 • Systém hodnotenia zamestnancov (Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Článok je zameraný na základné prvky systému hodnotenia zamestnancov, kritériá a metódy hodnotenia vrátane konkrétnych príkladov a najčastejších chýb pri hodnotení zamestnancov. Súčasťou článku sú tipy, ako viesť hodnotiaci pohovor a vzorový formulár na hodnotenie zamestnancov.

 • Ako napísať pracovný inzerát (JUDr. Klára Kučerková)

Čo spôsobuje, že zamestnávatelia nevedia nájsť vhodného kandidáta napriek množstvu doručených životopisov? Jedným z dôvodov môže byť aj nesprávne formulovaný pracovný inzerát, ktorý síce osloví masy záujemcov, nie však tých správnych ľudí.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Celozávodná dovolenka (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

Aké pravidlá platia pri celozávodnej dovolenke? Ktorí zamestnávatelia a za akých podmienok môžu nariadiť hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov, resp. pre konkrétnu skupinu pracovníkov? Na tieto otázky sa pokúsime zodpovedať v predmetnom článku.

ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ EÚ

 • Živnostenské oprávnenie – občan tretích krajín (Bc. Katarína Danajovičová)

Fyzickým osobám z tretích krajín, ktoré chcú na našom území podnikať, sa od 1. 10. 2020 znížila byrokracia a aj finančné poplatky v súvislosti so založením a ukončením živnostenského oprávnenia a oznamovaním zmien.

INTERNÉ SMERNICE

 • Interná smernica v oblasti ochrany osobných údajov (JUDr. Jakub Pavčík)