Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2020

Zimné vydanie publikácie PMPP opäť prináša zaujímavosti z aktuálneho obdobia. Ťažiskovou témou je ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019. Ide o komplexne spracovaná téma s množstvom príkladov a vzorovo vyplnenými tlačivami. Za zmienku stojí i téma odvody poistného od 1. januára 2020. Medzi nosné témy možno zaradiť i základné zmeny v Zákonníku práce a v zákone o minimálnej mzde – dovolenka, príspevok na športovú činnosť dieťaťa a zmena mechanizmu určovania minimálnej mzdy.

Cena s DPH
15,29 €
Cena bez DPH
12,74 €
Rok vydania
2020
Počet strán
224
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2020

Zimné vydanie publikácie PMPP opäť prináša zaujímavosti z aktuálneho obdobia. Ťažiskovou témou je ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019. Ide o komplexne spracovaná téma s množstvom príkladov a vzorovo vyplnenými tlačivami. Za zmienku stojí i téma odvody poistného od 1. januára 2020. Medzi nosné témy možno zaradiť i základné zmeny v Zákonníku práce a v zákone o minimálnej mzde – dovolenka, príspevok na športovú činnosť dieťaťa a zmena mechanizmu určovania minimálnej mzdy.

OBSAH

ABC MZDÁRA

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 (Ing. Eva Gášpárová)

Komplexne spracovaná téma s množstvom príkladov a vzorovo vyplnenými tlačivami.

 • Odvody poistného od 1. januára 2020 (Ing. Eva Gášpárová)

ODBORNÍK RADÍ

 • Základné zmeny v Zákonníku práce a v zákone o minimálnej mzde – dovolenka, príspevok na športovú činnosť dieťaťa a zmena mechanizmu určovania minimálnej mzdy (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Obsahom prvej časti článku sú odpovede na množstvo aplikačných otázok, ktoré vznikli najmä v súvislosti s výrazom „osoba trvalo starajúca sa o dieťa“. V druhej časti sa autor zaoberá príspevkom na športovú činnosť a v tretej časti vysvetľuje nový mechanizmus výpočtu minimálnej mzdy.

 • Povinné zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (Ing. Eva Gášpárová)

Zdravotné postihnutie znevýhodňuje postavenie občana na trhu práce. Viaceré právne predpisy ustanovujú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím a vytvárať im priaznivejšie podmienky. Zamestnávatelia majú zároveň možnosť s týmto cieľom využiť finančné príspevky poskytované ÚPSVR. Plnenie povinnosti sa preukazuje do 31. 3. nasledujúceho roka.

 • Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1. januára 2020 vyplývajúce z noviel zákona o dani z príjmov (Ing. Eva Gášpárová)

Novely ZDP prinášajú zmeny predovšetkým v nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, v niektorých nepeňažných príjmoch oslobodených od dane, v zaokrúhľovaní daňových veličín, v zmene termínov na opravu výpočtu dane a v možnosti doručovania niektorých dokumentov elektronicky po dohode so zamestnancom.

 • Príjmy študentov vysokých škôl z aspektu aktuálnych zmien (Ing. Valéria Jarinkovičová a kolektív)

Objasňujeme aktuálnu problematiku zmien pri zdaňovaní rôznych príjmov plynúcich študentom vysokých škôl daňou z príjmov FO.

 • Oprávnený záujem a testy proporcionality (JUDr. Marcela Macová, PhD.)

Z pohľadu ochrany osobných údajov je veľmi zaujímavým a od 25. 5. 2018 často používaným právnym základom oprávnený záujem. V príspevku rozoberáme, kedy a za akých podmienok je takéto spracúvanie osobných údajov možné.

 • Zvýšenie minimálnych dôchodkov (JUDr. Igor Hvojník)

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím (JUDr. Stanislava Žáková)

Občanom so zdravotným postihnutím je prostredníctvom viacerých právnych predpisov uľahčovaný vstup na pracovný trh ale aj poskytovaná zvýšená ochrana v pracovnoprávnych vzťahoch.

 • Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie (JUDr. Monika Kiklicová)

Od 1. 1. 2020 už aj právnická osoba, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a má najviac jedného spoločníka, ktorý je FO, bude môcť zamestnávať príbuzného v priamom rade, poberateľa dôchodku, žiaka alebo študenta. 

OBČAN A RODINA

 • Štátne sociálne dávky od 1. januára 2020 (Ing. Ildikó Polačeková)
 • Pomoc v hmotnej núdzi od roku 2020 (Bc. Katarína Danajovičová)
 • Novela zákona o rodičovskom príspevku (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

BEZPEČNÉ PRACOVISKO

 • Povinnosť zamestnávateľa do 28. februára 2020 týkajúce prác kategórie 2 – vyplnenie elektronického formulára (MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH)

VEREJNÁ SPRÁVA

 • Plat starostu (JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.)