Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2020

Už ôsme vydanie publikácie vám prináša ďalšie zaujímavé témy - práca z domu alebo Home Office a koronavírus, celková cena práce a jej daňovo odvodové zaťaženie, najčastejšie chyby v mzdovom účtovníctve, ich oprava a sankcie, doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch v rozhodovaní krajských súdov, zmluva ako právny základ spracúvania osobných údajov a mnohé iné, ktoré nájdete v informačnom obsahu nižšie.

Cena s DPH
9,83 €
Cena bez DPH
8,19 €
Rok vydania
2020
Počet strán
144
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2020

Už ôsme vydanie publikácie vám prináša ďalšie zaujímavé témy - práca z domu alebo Home Office a koronavírus, celková cena práce a jej daňovo odvodové zaťaženie, najčastejšie chyby v mzdovom účtovníctve, ich oprava a sankcie, doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch v rozhodovaní krajských súdov, zmluva ako právny základ spracúvania osobných údajov a mnohé iné, ktoré nájdete v informačnom obsahu nižšie.

OBSAH

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

  • Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch v rozhodovaní krajských súdov (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

V praxi doručenie písomností nie vždy prebehne, ako má alebo jedna zo strán (spravidla zamestnanec) sa domnieva, že nebolo doručované v súlade s § 38 Zákonníka práce a napadne aj túto skutočnosť v konaní pred súdom (spravidla v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, resp. niekedy určovacou žalobou, aby súd určil, že pracovnoprávny vzťah trvá).

  • Zabezpečovanie a uplatňovanie princípu rovností príležitostí v pracovnoprávnych vzťahoch (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M)

Princíp rovnosti príležitostí a zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych predpisoch, je obsiahnutý v početných ustanoveniach Zákonníka práce a dotýka sa širokého spektra právnych vzťahov upravujúcich podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca. Zákonník práce taktiež v § 13 ods. 1 odkazuje na Antidiskriminačný zákon.

  • Práca z domu alebo Home Office a koronavírus (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

V týchto dňoch dominuje Home Office čoraz viac vo väčšine spoločností na Slovensku, a to v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom. Aké sú nároky v rámci spomínaného pracovnoprávneho vzťahu v zmysle Zákonníka práce? Aké sú často kladené otázky v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu zo strany zamestnávateľov?

ABC MZDÁRA

  • Celková cena práce a jej daňovo odvodové zaťaženie (Ing. Eva Gášpárová)

Celková cena práce je kategória, ktorá je vyjadrená ako súčet hrubej mzdy zamestnanca, vrátane náhrad mzdy, a povinných odvodov do poistných fondov platených zamestnávateľom za zamestnanca. Celková cena práce nie je totožná s celkovými nákladmi na zamestnanca, pretože zamestnávateľ okrem mzdy a poistných odvodov vynakladá na zamestnanca aj iné náklady.

  • Najčastejšie chyby v mzdovom účtovníctve, ich oprava a sankcie (Mgr. Denisa Nevická, PhD.)

Venujeme sa najčastejším chybám, ku ktorým pri spracovaní miezd dochádza, ich oprave a potenciálnym sankciám.

 

ODBORNÍK RADÍ

  • Zmluva ako právny základ spracúvania osobných údajov (JUDr. Marcela Macová, PhD.)

Tento článok sa týka zmlúv, ktoré sú uzatvárané s fyzickou osobou. Z pohľadu ochrany osobných údajov je potrebné do zmluvy vložiť ustanovenie, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí informovanie zmluvnej strany.

  • Aby mala prezentácia úspech... (Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Prinášame tipy, ktoré môžu pomôcť, aby bola vaša prezentácia úspešná. Jej výnimočnosť však podporíte tým, že zostanete sami sebou a využijete vlastnú kreativitu.

BEZPEČNÉ PRACOVISKO

  • Praktický pohľad na prácu so zobrazovacími jednotkami (MUDr. Viliam Bršiak, MPH)

Najzávažnejším fatorom spôsobujúcim ťažkosti podporno-pohybového aparátu u zamestnancov je dĺžka času, ktorý pracovníci strávia prakticky v nezmenenej polohe, teda v sede na stoličke. Ďalšími faktormi, ktoré prispievajú k prítomnosti týchto príznakov, sú ergonomické nedostatky, najmä zlé usporiadanie pracoviska, ale aj zlozvyky a iné.

VEREJNÁ SPRÁVA

  • Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou (PhDr. Marek Havrila, PhD.)

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2019, v rámci úprav profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov rieši aj systém výkonu atestácií vo väzbe na profesijné štandardy a v kariérových stupňoch stanovuje podmienku dĺžky výkonu pracovnej činnosti pred zaradením do kariérového stupňa PZ s prvou atestáciou a PZ s druhou atestáciou.