Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2020

Zlúčené vydanie publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa obsahuje tieto aktuálne témy - osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, hromadné prepúšťanie, vzory dokumentov pri hromadnom prepúšťaní, výpoveď z pracovného pomeru z dôvodov súvisiacich so zdravím zamestnanca, nemocenské a ošetrovné v čase krízovej situácie, odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020 a mnohé iné, ktoré nájdete v informačnom obsahu nižšie.

Cena s DPH
14,20 €
Cena bez DPH
11,83 €
Rok vydania
2020
Počet strán
192
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2020

Zlúčené vydanie publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa obsahuje tieto aktuálne témy - osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, hromadné prepúšťanie, vzory dokumentov pri hromadnom prepúšťaní, výpoveď z pracovného pomeru z dôvodov súvisiacich so zdravím zamestnanca, nemocenské a ošetrovné v čase krízovej situácie, odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020 a mnohé iné, ktoré nájdete v informačnom obsahu nižšie.

OBSAH

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Popis jednotlivých ustanovení novely Zákonníka práce počas trvania súčasnej výnimočnej situácie kvôli šíreniu koronavírusu.

 • Hromadné prepúšťanie (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M)

Hromadné prepúšťanie je pracovnoprávny inštitút, ktorý zamestnávatelia uplatňujú pri skončení pracovného pomeru s väčším počtom zamestnancov z určitých dôvodov. Pracovnoprávna úprava hromadného prepúšťania ukladá zamestnávateľovi ďalšie dôležité povinnosti vo vzťahu k zástupcom zamestnancov, ako aj vo vzťahu k príslušnému úradu práce.

 • Vzory dokumentov pri hromadnom prepúšťaní (JUDr. Eva Tináková, PhD.)
 • Výpoveď z pracovného pomeru z dôvodov súvisiacich so zdravím zamestnanca (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

Zamestnanec alebo zamestnávateľ môžu ukončiť pracovný pomer vzhľadom na zdravotný stav zamestnanca, ktorý podľa lekárskeho posudku stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nemôže vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou.

ODBORNÍK RADÍ

 • Nemocenské a ošetrovné v čase krízovej situácie (Ing. Eva Gášpárová)

V súvislosti so šírením choroby COVID-19 sa upravili podmienky nároku na nemocenské a ošetrovné s cieľom zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného.

 • Odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020 (Ing. Eva Gášpárová)
 • Príspevky na podporu udržania zamestnanosti a na podporu SZČO v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 (Ing. Eva Gášpárová)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznámilo možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu udržiavania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

 • Koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov (Ing. Michaela Vidová)

Vláda SR sa rozhodla zmierniť ekonomické dosahy koronavírusu na firmy a obyvateľstvo prostredníctvom zániku daňového nedoplatku a niektorých mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti

 • Ochrana osobných údajov a opatrenia zamestnávateľov v súvislosti s pandémiou (JUDr. Marcela Macová, PhD.)

V rámci prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 pristúpili zamestnávatelia k rôznym opatreniam, ako sú meranie teploty a zbieranie informácií o cestovateľskej anamnéze, o pozitívom testovaní a podobne. Keďže sa pri aplikácii týchto opatrení zbierajú aj osobné údaje, zohrávajú dôležitú úlohu predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

 • Sociálny fond (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Zamestnávateľ je povinný tvoriť sociálny fond, ktorý potom rozdeľuje primárne v oblasti starostlivosti o zamestnancov s cieľom realizácie sociálnej politiky. Pod pojmom „sociálna politika“ sa chápe vytvorenie podmienok pre zosúladenie pracovného a osobného života zamestnancov a zvyšovanie kvality ich života.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

 • Výstupný list, potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list) a pracovný posudok (JUDr. Klára Kučerková)

Predtým, ako posledný raz zamestnanec zatvorí za sebou dvere u svojho zamestnávateľa, mal by mať v rukách viaceré dokumenty, ktoré bude potrebovať pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny či Sociálnu poisťovňu.

BEZPEČNÉ PRACOVISKO

 • Zmeny v oblasti ochrany zdravia pri práci v zákone č. 355/2007 Z. z. súvisiace s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia spôsobeného koronavírusom (MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH)

V tomto článku prinášame informáciu o zmenách v zákone č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s ochranou zdravia pri práci v čase krízovej situácie.

ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ EÚ

 • Sociálne zabezpečenie pri práci v EÚ – nárok na starobný dôchodok (Bc. Katarína Danajovičová)

Článok opisuje samotné nariadenia a pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia pri výkone práce mimo územia SR a s tým súvisiaci nárok na starobný dôchodok.