Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2021

Májové dvojčíslo PMPP prináša sumár nielen týchto tém - aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení, otec a materské od 1. mája 2021, pomoc v hmotnej núdzi, študenti a podnikanie, dočasné pridelenie zamestnancov, ochrana zdravia pri práci pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom a iné.

Cena s DPH
16,54 €
Cena bez DPH
13,78 €
EAN kód
8584113064309
Rok vydania
2021
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2021

Májové dvojčíslo PMPP prináša sumár nielen týchto tém - aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení, otec a materské od 1. mája 2021, pomoc v hmotnej núdzi, študenti a podnikanie, dočasné pridelenie zamestnancov, ochrana zdravia pri práci pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom a iné.

OBSAH

OBČAN A RODINA

 • Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení (JUDr. Igor Hvojník)

Najnovšie zmeny v zákone o sociálnom poistení priniesol zákon č. 130/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. V článku prinášame najdôležitejšie informácie týkajúce sa zmien.

 • Otec a materské od 1. mája 2021 (Ing. Eva Gášpárová)

Materské je dávka z nemocenského poistenia, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa osobe starajúcej sa o narodené dieťa. Od 1. mája pri nároku na materské otca sa ruší povinnosť mať písomnú dohodu s matkou dieťaťa o prevzatí dieťaťa do starostlivosti.

 • Pomoc v hmotnej núdzi (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Počas života sa človek môže dostať do rôznych zložitých situácií, kedy je odkázaný na pomoc inej osoby alebo inštitúcie. Článok je rozdelený na dve hlavné časti, v prvej je uvedená charakteristika hmotnej núdze, nástroje pomoci v hmotnej núdzi a posúdenie nárokov na príspevky a v druhej časti nájdete prvé kroky a postup občana, ktorý sa ocitne na úrade práce z dôvodu straty zamestnania.

 • Ukončenie štúdia a  daňový bonus (Ing. Jarmila Strählová)

Fyzická osoba, ktorá je daňovníkom dane z príjmov, si môže uplatniť daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky. V príspevku sa autorka zaoberá daňovým bonusom na dieťa a na jeho nárok pri ukončení štúdia.

 • Dobrovoľnícka činnosť (Mgr. Denisa Nevická, PhD.)

Dobrovoľnícka činnosť alebo dobrovoľníctvo je čoraz častejšie rozšírené v spoločnosti. Okrem dobrého pocitu z vykonanej práce pre iných so sebou prináša aj rôzne výhody, ako napríklad daňové úľavy či voľno u zamestnávateľa. V článku sú uvedené formy výkonu dobrovoľníckej činnosti, ako aj výhody, ktoré z nej aktérom plynú.

ŽIVNOSŤ A PODNIKANIE

 • Študenti a podnikanie (Bc. Katarína Danajovičová)

V článku je podrobne popísaný postup a povinnosti od založenia živnosti, ale aj možnosti – čo robiť, keď študent ešte nemá 18 rokov.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Dočasné pridelenie zamestnancov (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

Inštitút dočasného pridelenia zamestnancov prináša viacero benefitov pre všetky subjekty, ktorého sa ho zúčastňujú. Napriek benefitom, samozrejme, aj dočasné pridelenie môže byť v praxi zneužívané na obchádzanie zákona.

 • Reštrukturalizácie spoločností s prihliadnutím na pracovné podmienky zamestnancov – Organizačné zmeny zamestnávateľa II (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

V tomto článku sa venujeme problematike reorganizačných procesov u zamestnávateľa v prípade takých organizačných zmien u zamestnávateľa, ktoré nerezultujú do skončenia pracovného pomeru zamestnanca a zamestnávateľa, ale do zmeny organizácie práce u zamestnávateľa vrátane prípadnej zmeny obsahu pracovnoprávneho vzťahu.

 • Najčastejšie chyby zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch (JUDr. Jozef Lukajka, PhD. – Mgr. Michaela Pyšná)

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Už od tohto momentu môže zamestnávateľ nevedomky porušiť právne predpisy, pričom toto porušenie ho môže sprevádzať celým pracovným pomerom až do momentu uloženia pokuty alebo prehratého súdneho sporu.

BEZPEČNÉ PRACOVISKO

 • Ochrana zdravia pri práci pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom (MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH)

V  článku prinášame prehľad zmien v klasifikácii biologických faktorov podľa úrovne miery rizika infekcie u ľudí vrátane klasifikácie koronavírusov, v ochranných opatreniach pri práci s biologickými faktormi v zariadeniach.

 • Zverejňovanie fotografií zamestnancov a ich kontaktných údajov (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M)

Jedným z najčastejších aplikačných problémov pri spracúvaní osobných údajov v rámci pracovnoprávnych vzťahoch je zverejňovanie fotografií a kontaktných údajov zamestnancov zamestnávateľmi. Cieľom tohto článku je zamestnávateľom poskytnúť stručný prehľad režimu, v ktorom sa fotografie a kontaktné údaje zamestnanca nachádzajú a možné praktické riešenia ich zverejňovania.

 • Prevádzkovanie e-shopu a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M)

Prevádzkovanie internetových obchodov (e-shopov) ide ruka v ruke s vidinou lepšieho marketingu a väčšieho zisku. Vzhľadom na to, že v rámci e-shopu sa spracúva kvantum údajov o zákazníkoch, je na mieste upozorniť na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

VEREJNÁ SPRÁVA

 • Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl (Ing. Jarmila Szabová)

Od 1. januára 2021 došlo k nepriamej novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a to novelou Zákonníka práce. Uvedenou novelou dochádza k zmenám mzdového zvýhodnenia, ktoré nájdete v tomto článku.