Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2022

V májom vydaní PMPP nájdete prehľad v nasledovných témach - komentár zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zmena stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, mzdové nároky zamestnancov pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pracovné podmienky zamestnancov, náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti a iné.

Cena s DPH
16,36 €
Cena bez DPH
13,63 €
EAN kód
8584113065115
Rok vydania
2022
Počet strán
192
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2022

V májom vydaní PMPP nájdete prehľad v nasledovných témach - komentár zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zmena stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, mzdové nároky zamestnancov pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pracovné podmienky zamestnancov, náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti a iné.

OBSAH

Zákony a komentáre

 • Komentár zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) (JUDr. Petra Čičkánová)

Pracovnoprávne vzťahy

 • Zmena stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (Bc. Katarína Danajovičová)

V poslednom období vychádza mnoho novelizačných zákonov a zmeny neobišli ani oblasť stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

 • Legálne a nelegálne zamestnávanie rodinných príslušníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

V praxi nespôsobuje problém samotné zamestnávanie členov rodiny, ale práve naopak – ich „nezamestnávanie“ – teda výkon a príjem práce zo strany člena rodiny bez formalizovania pracovného pomeru, resp. akéhokoľvek iného zmluvného vzťahu.

 • Mzdové nároky zamestnancov pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (Ing. Eva Gášpárová)

Mzdové podmienky, t. j. vymedzenie jednotlivých zložiek mzdy, ich výšku a podmienky poskytnutia je zamestnávateľ povinný dohodnúť s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, v mzdovom predpise alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve.

 • Pracovné podmienky zamestnancov (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Pracovné podmienky sú ustanovené právnymi predpismi a musia spĺňať základné požiadavky na rozvrhnutie pracovného času, odpočinok, zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

 • Dôsledky neospravedlnenej absencie v práci (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Tento článok hovorí o porušovaní pracovnej disciplíny formou neospravedlnených absencií a o dôsledkoch neospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci.

Ako na mzdy

 • Náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti (Ing. Martina Švaňová)

V tomto článku sa dozviete, ako posudzovať a uznávať dočasnú pracovnú neschopnosť, ako poskytovať náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, kto si môže uplatniť nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ako sa vypočítava náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a oveľa viac.

Zamestnanec a zamestnávateľ v EÚ

 • Zamestnávanie Ukrajincov a iných štátnych príslušníkov z tretích krajín (JUDr. Klára Kučerková)

Článok sa zameriava na inštitút dočasného útočiska, ktorý umožňuje zamestnávať utečencov z Ukrajiny za zrýchlených podmienok, ale aj na ostatné spôsoby zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na našom území a na povinnosti zamestnávateľov pri ich zamestnávaní v súlade s platnou i pripravovanou právnou úpravou.

 • Odvodové a daňové aspekty zamestnávania cudzincov (Ing. Eva Gášpárová)

Článok sa zaoberá zdravotným a sociálnym poistením pri zamestnávaní cudzincov, zdaňovaním príjmov zahraničných osôb v Slovenskej republike a uplatňovaním legislatívy Európskej únie v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Personalistika

 • Vydávanie a doručovanie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní (JUDr. Stanislava Žáková)

Potvrdenie o zamestnaní zamestnávateľ vydáva zamestnancovi automaticky pri skončení pracovného pomeru, v prípade pracovného posudku mu táto povinnosť vzniká, iba ak ho o to zamestnanec požiada.

Smernice

 • Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (Mgr. Ing. Miroslava Žiaková)
 • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (Mgr. Ing. Miroslava Žiaková)