Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2020

Desiate vydanie publikácie PAM nám prináša opäť výber tých najžiadanejších tém - minimálna mzda od 1. januára 2021, projekt „Prvá pomoc plus“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti, stravné na pracovnej ceste v rokoch 2020 a 2021, firemná kultúra a firemné hodnoty, zamestnávanie tehotných zamestnankýň, čo robiť a ako konať pri pracovnom úraze, „Rýchliková novela“ a zmeny zákona o odpadoch od 1. Januára 2021 a iné.

Cena s DPH
10,86 €
Cena bez DPH
9,05 €
Rok vydania
2020
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2020

Desiate vydanie publikácie PAM nám prináša opäť výber tých najžiadanejších tém - minimálna mzda od 1. januára 2021, projekt „Prvá pomoc plus“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti, stravné na pracovnej ceste v rokoch 2020 a 2021, firemná kultúra a firemné hodnoty, zamestnávanie tehotných zamestnankýň, čo robiť a ako konať pri pracovnom úraze, „Rýchliková novela“ a zmeny zákona o odpadoch od 1. Januára 2021 a iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Minimálna mzda od 1. januára 2021 (Ing. Martina Paliderová)

Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce sa vzťahuje na zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere. Zamestnancov pracujúcich na dohodu sa odmeňovanie podľa stupňov náročnosti práce netýka. Od 1. januára 2021 sa mení vzorec na výpočet minimálneho mzdového nároku pre konkrétne stupne náročnosti práce. Pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok zvýši o 43 €.

  • Projekt „Prvá pomoc plus“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti (Ing. Vladimír Pastierik)

Vláda SR uznesením č. 682/2020 schválila zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu Prvá pomoc na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia núdzového stavu a odstránenia jeho následkov. Ide o úpravu podmienok projektu Prvá pomoc v prospech podnikateľov a zamestnancov. Priaznivejšie podmienky pomoci sa budú vzťahovať už na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj ďalšie predĺženie obdobia realizácie tohto projektu na mesiace január až marec 2021.

  • Stravné na pracovnej ceste v rokoch 2020 a 2021 (Ing Ľuboslava Minková)

Stravné je určené pevnou sumou pre jednotlivé časové pásma a z tohto dôvodu sa jeho použitie zo strany zamestnanca nedokladuje. Ak v rámci jedného kalendárneho dňa zamestnanec vykoná niekoľko tuzemských pracovných ciest, nárok na stravné sa posudzuje za každú tuzemskú pracovnú cestu samostatne.V súvislosti s prijímaním opatrení na riešenie následkov pandémie koronavírusu platí, že do 31. decembra 2021 sa nebudúzvyšovať sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

  • Súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti s konkurenčným charakterom (JUDr. Tatiana Mičudová)

V rámci hospodárskej súťaže sa zamestnávatelia snažia ochrániť svoje obchodné tajomstvá, svoje know-how, ktoré nie sú bežne dostupné. Ochrana pritom môže spočívať v prijatí technických, ale aj organizačných opatrení. Medzi technické opatrenia patrí napr. monitorovanie zamestnancov kamerovým systémom, zabezpečenie počítačov pred neoprávnenými vstupmi zvonku a pod. Z organizačných opatrení možno spomenúť napr. obmedzenie zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru naformulované v pracovnej zmluve atď.

Praktická personalistika

  • Firemná kultúra a firemné hodnoty (Ľudmila Lipovská Lišková)

Firemná kultúra predovšetkým podporuje spoluprácu zamestnanca s organizáciou a zamestnancov medzi sebou, tvorbu a „pestovanie“ podnikového dobrého mena, rozvoj interného a externého potenciálu organizácie. K hlavným úlohám firemnej kultúry patrí v podstate určiť pravidlá fungovania firmy, a to spôsob organizovania práce či zaobchádzanie so zamestnancami. Už pri nábore pracovníkov do zamestnania je dôležité dbať na to, aby nový člen kolektívu nemal problém „zapadnúť“, a aby mu firemná kultúra čo najviac vyhovovala.

BOZP

  • Zamestnávanie tehotných zamestnankýň (JUDr. Monika Kiklicová)

Zrodenie nového života a jeho príchod na svet je určite fascinujúcou a radostnou udalosťou v živote nejedného z nás. Nielen žena, budúca matka, ale aj jej okolie, zamestnávateľa nevynímajúc, sa na takúto životnú zmenu reality musia pripraviť a najmä sa jej prispôsobiť. Zákonník práce priamo deklaruje zabezpečenie osobitných pracovných podmienok. Tehotné zamestnankyne sú chránené aj opatreniami zavedenými vo viacerých medzinárodných zmluvách a dohovoroch.

  • Čo robiť a ako konať pri pracovnom úraze (Ing. Dušan Adamček)

Pracovný život je dynamický, stále sa mení, neustále prináša nové situácie, ktorým sa treba prispôsobovať, aby sa splnili pracovné úlohy. Musí sa na reagovať aj primeranými opatreniami na zaistenie BOZP. Zodpovednosť za realizáciu opatrení na zaistenie BOZP má zamestnávateľ aj vtedy, ak ide o zamestnancov pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody ale aj voči tomu zamestnancovi, s ktorým sa dohodne na výkone pracovných úloh formou tzv. domáckej práce.

Ostatné

  • „Rýchliková novela“ a zmeny zákona o odpadoch od 1. Januára 2021 (JUDr. Katarína Liebscherová)

Hlavným dôvodom prijatia Novely 2020 bolo riešenie praktických problémov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a ktoré bolo potrebné aspoň čiastočne vyriešiť ešte do konca tohto roka. Cieľom bolo aj stabilizovanie celého systému nakladania s triedeným zberom komunálnych odpadov. Prijatými zmenami sa má zabrániť podobnej situácii, aká vznikla na začiatku tohto roka, keď mnoho obcí nemalo uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, a teda nebol zabezpečený triedený zber komunálneho odpadu.