Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2021

Novinka

Okrúhle desiate číslo PAM prináša prehľad v aktuálnych témach - zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím a poberateľov invalidného dôchodku, elektronický spis zamestnanca a ochrana osobných údajov, okamžité skončenie pracovného pomeru – krok po kroku, minimálna mzda od 1. januára 2022, zápočet odpracovaných rokov a iné.

Cena s DPH
12,12 €
Cena bez DPH
10,10 €
EAN kód
8584113064668
Rok vydania
2021
Počet strán
48
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2021

Okrúhle desiate číslo PAM prináša prehľad v aktuálnych témach - zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím a poberateľov invalidného dôchodku, elektronický spis zamestnanca a ochrana osobných údajov, okamžité skončenie pracovného pomeru – krok po kroku, minimálna mzda od 1. januára 2022, zápočet odpracovaných rokov a iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím a poberateľov invalidného dôchodku (Ing. Eva Gášpárová)

Zdravotné postihnutie a invalidita sú prekážkou pri výkone zárobkovej činnosti, preto viaceré právne predpisy ustanovujú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím a vytvárať im podmienky tak, aby mali prácu čo najviac uľahčenú, a možnosť zriaďovať chránené dielne alebo chránené pracoviská a integračné sociálne podniky tak, aby zamestnanci so zdravotným postihnutím mohli dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci.

  • Elektronický spis zamestnanca a ochrana osobných údajov (JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná)

V súčasnosti veľa zamestnávateľov prechádza z neautomatizovanej (listinnej) formy mzdovej a personálnej agendy svojich zamestnancov na formu digitálnu, resp. automatizovanú. Môžeme konštatovať, že je to z viacerých dôvodov. V prvom rade môže ísť hlavne o lepší prístup k dokumentom. V tomto článku si preto popíšeme, ako má zamestnávateľ postupovať a na čo si má dávať pozor. Zároveň uvedieme, ktoré zásady ochrany osobných údajov musí zamestnávateľ dodržiavať na to, aby vedenie personálnej a mzdovej agendy v elektronickej forme bolo v súlade s nariadením GDPR a zákonom OOU.

  • Okamžité skončenie pracovného pomeru – krok po kroku (JUDr. Slavomíra MičurováŠkolková, PhD.)

Nakoľko zákon upravuje práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa v paragrafovom znení, pričom prax si vyžaduje aj otvorenie množstva ďalších otázok, v článku sa zameriame na praktické situácie a na časté chyby, ktoré môžu viesť až k súdom vyslovenej neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. Obsahovo sa článok viac zameriava na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, nakoľko je to nepomerne častejším javom, ako zo strany zamestnanca. Zamestnanec totiž vždy zváži radšej podanie výpovede, alebo uzavretie dohody, nakoľko pri týchto spôsoboch má nárok aj na odstupné.

Odvody

  • Minimálna mzda od 1. januára 2022 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Minimálna mzda je najnižšia úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenie, vykonávanú prácu, dosiahnuté výsledky a platobnú schopnosť zamestnávateľa. Je stanovená zákonným nariadením a dosahuje výšku životného minima. Suma minimálnej mesačnej mzdy na rok 2022 bude vo výške 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Priemerná mesačná mzda za rok 2020 bola 1 133 €.

  • Zápočet odpracovaných rokov (Bc. Katarína Danajovičová)

V praxi – „ľudovo povedané“ zápočet odpracovaných rokov je prehľad obdobia dôchodkového poistenia, ktoré vstupuje do výpočtu dôchodkových dávok. Keďže sa obdobie dôchodkového poistenia nevzťahuje len k starobnému alebo predčasnému starobnému dôchodku, ale je dôležité aj pri invalidnom dôchodku, aj v prípade „pozostalostných dôchodkov“, určite odporúčam kontrolovať si dôchodkové poistenie priebežne počas svojho života.V tomto článku si bližšie špecifikujeme a popíšeme údaje vstupujúce do zápočtu odpracovaných rokov a v ďalšom článku „mechanizmus“ výpočtu dôchodku – ako si predbežne orientačne vypočítať dôchodok.

Praktická personalistika

  • Motivačné systémy zamestnancov (3. časť) (Ľudmila Lipovská Lišková)

Ako čo najúčinnejšie motivovať zamestnancov, ako ich nasmerovať k pracovnému úsiliu a efektívne viesť k dosiahnutiu vytýčených cieľov spoločnosti existuje pomerne veľa teórií (či už starších alebo novších), tie všetky hľadajúcich spoločné princípy, zákonitosti, metódy a nástroje, ktoré možno úspešne aplikovať aj v praxi.Pre lepšie pochopenie významu pracovnej motivácie si v tejto časti vrátime do nedávnej minulosti, aby sme sa oboznámili s teoretickými zdrojmi, z ktorých motivácie zamestnancov čerpajú.

Ostatné

  • Stručne k aktuálnym zmenám týkajúcim sa stravovania zamestnancov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Už v máji bol predložený „Návrh skupiny poslancov NRSR  na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ - tlač 584. Podľa pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z 20. 10. 2021 sa články I až III a články V až VII vypúšťajú. Ostal len článok IV – novela ZDP. Ten bol v rámci programu 48. schôdze NR SR 26. októbra 2021 schválený.